Završno predstavljanje studentskih rješenja obnove prostora Kampusa Univerziteta u Sarajevu

Izvještaj o završnom predstavljanju studentskih rješenja obnove prostora Kampusa Univerziteta u Sarajevu

Dvadeset i šestoga januara 2018. godine, na Univerzitetu primijenjenih nauka u Nürtingenu, (Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen) održano je završno predstavljanje studentskih rješenja za obnovu prostora kampusa Univerziteta u Sarajevu. Rad na redizajniranju prostora kampusa je započet još u oktobru 2017. godine, u toku međunarodne radionice „Sarajevo University Campus: The power of open space“, kada se okupilo preko 60 studenata sa četiri univerziteta. Pored studenata Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, aktivno učešće u projektu su imali i studenti Internacionalnog Burch univerziteta u Sarajevu, te studenti Međunarodnog master studija pejsažne arhitekture (IMLA) univerziteta u Nürtingen-Geislingenu i Weihenstephan-Triesdorfu iz Njemačke.

Radionica je imala izražen međunarodni karakter. Studenti, iz više od 20 zemalja svijeta, su boravili u Sarajevu. Kvalitet njihovog rada, je u tome veći što su imali mogućnost razmijene znanja, ideja, naslijeđa međusobom, kao i prenošenja iskustava prilikom izrade rješenja za obnovu kampusa. Važan doprinos u identifikaciji problema prostora, na osnovu sveobuhvatne analize upotrebne vrijednosti prostora, mogućnosti identifikacije studentske populacije sa prostorom, pristupačnosti i otvorenosti prostora, ekoloških funkcija, su dali lokalni studenti, eksperti i akademsko osoblje. Pored toga treba naglasiti i to da, su svi učesnici kroz rad u mješovitim timovima posvetili posebnu pažnju na analizu javnog mijenja, komunicirajući sa brojnim interesnim skupinama u ambijentu kampusa.

Projektni zadatak je podrazumijevao 1) analizu, definisanje metodskog pristupa i strategije obnove prostora, 2) izradu inovativnih, održivih i fleksibilnih koncepata urbanih intervencija; 3) davanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, te vremenskog okvira realizacije i 4) analizu izvodivosti projekta, uz posjedovanje određenog kvaliteta grafičkih i vizuelnih priloga. Predstavljeno je sedam rješenja obnove univerzitetskog kampusa, koji su bili inspirisani prirodnim vrijednostima, kulturnim naslijeđem, topografijom, elementima održivosti i potrebama za promjenama.

Pored ovih rješenja lokalni studenti su napravili inventarizaciju i mapiranje dendroflore kampusa u cilju identifikacije raspoloživih resursa za konzervaciju i razvoj novog zelenila. Podaci koji su prikupljeni su objedinjeni u digitalnoj bazi podataka. Dopunjavanje baze sa podacima o zdravstvenom stanju i funkcionalnim osobinama zelenila je planirano u budućem periodu, kao kontinuirana aktivnost Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Prikupljeni su podaci o potrebama studentske populacije i građana u saradniji sa nevladinim sektorom. Rezultati su objedinjeni i prezentirani u okviru Četvrte međunarodne konferencije „ Važnost prostora“ u Sarajevu 2017. godine (4th International Conference the Importance of place – Sarajevo 2017). Također, studenti su učestvovali i u izradi naučnih članaka i aktuelnih elaborata, kao i u izradi idejnog projekta rekonstrukcije historijskog objekta u ruševnom stanju na južnoj strani kampusa.

Nakon završetka radionice i ocjene završnih studentskih radova, dio projektnog tima u Sarajevu će izložiti radove i organizovati okrugli stol na temu obnove kampusa. Rezultati tromjesečnog rada će biti dostavljeni Centru za izgradnju i održavanje Kampusa Univerziteta u Sarajevu i doprinijeti će budućim studijama, te razvoju prostora kao centra nauke, obrazovanja i razvoja društva.