TRAIN - Interni poziv

Obavještavamo vas da je na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba) objavljen Interni poziv za učešće u prvom ciklusu TRAIN programa u akademskoj 2016/2017. godini. Pravo učešća u programu obuke ima akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu u zvanjima: asistent, viši asistent i docent.

 

Molimo vas da ovo obavještenje učinite dostupnim vašem akademskom osoblju, kao i da zainteresiranim asistentima, višim asistentima i docentima vašeg fakulteta/akademije omogućite učešće u TRAIN programu.

 

U prilogu vam dostavljamo skeniran Dopis i obrazac za prijavu. Više informacija u vezi Internog poziva nalazi se na web stranici Univerziteta.

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

Obrazac za prijavu učešća u TRAIN programu

Prvi ciklus, akademska 2016/2017. godina

 

Opći podaci

Ime i prezime

 

 

Datum rođenja

 

 

Akademska titula

 

 

Fakultet / Akademija

 

 

Odsjek

 

 

Pozicija

 

 

Telefon

 

 

Mobilni telefon

 

 

E-mail

 

 

 

 

Obavezni moduli

 

  1. Osnove andragoške djelatnosti u visokom obrazovanju
  2. Didaktika visokog obrazovanja
  3. Metodologija istraživanja, naučno pisanje i prezentacija istraživačkih i naučnih rezultata
  4. Planiranje kurikuluma u visokom obrazovanju

 

Izborni moduli (molimo izabrati 2 modula)

 

☐   Komunikacija i vještine prezentiranja

☐ Poduzetničke sposobnosti

  Umrežavanje i timski rad

  Priprema aplikacija za finansiranje i projektni menadžment

 

 

 

 

 

 

Napomena: svi moduli su dvodnevni.

Popunjen obrazac je potrebno zajedno sa kraćom verzijom biografije proslijediti na e-mail adresu train@unsa.baili jasminagp@unsa.banajkasnije do 15. 9. 2016. godine. Kontakt osoba je TRAIN koordinatorica Jasmina Gradaščević-Pleh.