SPISAK IZBORNIH PREDMETA ZA I i II CIKLUS STUDIJA

SPISAK IZBORNIH PREDMETA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U AKADEMSKOJ 2016/17. GODINI – LJETNI SEMESTAR

I ciklus studija

ODSJEK ŠUMARSTVO

II godina

1. Šumska tla

2. Ishrana biljaka u rasadnicima

 

ODSJEK HORTIKULTURA

II godina

 1. Kamenjare u hortikulturi
 2. Vrtni i parkovski mobilijar

 

 

NAPOMENA : Studenti treba da prijave izabrani Izborni predmet Studentskoj službi najdalje do 24.02.2017. godine do 10:00 sati. Studentska služba će isti dan dostaviti spiskove studenata nastavnicima za nastavne predmete na kojima ima prijavljenih kandidata. Studenti se trebaju javiti predmetnom nastavniku radi dogovora o terminu nastave koji mora biti usaglašen sa rasporedom obaveznih predmeta kod prodekana za nastavu.

 

                                                              Studentska služba

SPISAK IZBORNIH PREDMETA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U AKADEMSKOJ 2016/17. GODINI – LJETNI SEMESTAR

II ciklus studija

ODSJEK ŠUMARSTVO - Održivo upravljanje šumskim ekosistemima

 1. Računovodstvo i bilansiranje u šumarstvu
 2. Upravljanje zaštićenim područjima i ekoturizam
 3. Mehanizacija iskorišćavanja šuma
 4. Šumska biomasa za energiju
 5. Oplemenjivanje šumskog drveća
 6. Genetička raznolikost šumskog drveća
 7. Gospodarenje lovištima
 8. Fiziologija biljnog stresa
 9. Tipologija šuma
 10. Metode istraživanja prirasta šuma

 

ODSJEK HORTIKULTURA - Pejsažna arhitektura

 

Upravljanje zaštićenim područjima i ekoturizam

Fauna urbanih prostora

Genetička raznolikost drveća i grmlja

Uzgajanje šuma posebne namjene

Korištenje šuma posebne namjene

 

NAPOMENA : Studenti treba da prijave izabrani Izborni predmet Studentskoj službi najdalje do 24.02.2017. godine do 10:00 sati. Studentska služba će isti dan dostaviti spiskove studenata nastavnicima za nastavne predmete na kojima ima prijavljenih kandidata. Studenti se trebaju javiti predmetnom nastavniku radi dogovora o terminu nastave koji mora biti usaglašen sa rasporedom obaveznih predmeta kod prodekana za nastavu.

  

Studentska služba