SPISAK IZBORNIH PREDMETA

SPISAK IZBORNIH PREDMETA KOJE STUDENTI MOGU ODABRATI NA I I II CIKLUSU STUDIJA ŠUMARSKOG FAKULTETA U AKADEMSKOJ 2016/17. GODINI

Izborni predmeti na I ciklusu studija Odsjeka Šumarstvo i Hortikultura

Pošumljavanje ekstremnih staništa

Monitoring u zaštiti šuma

Fitofarmacija u hortikulturi

GIS u planiranju gazdovanja šumama

Odnosi sa javnošću

Vodene površine u urbanom zelenilu

GIT u šumarstvu

Tipologija šuma

Biljni aranžmani u enterijerima

Politika, organizacija i zakonodavstvo lovne privrede

Konzervacija drveća

Zaštićena šumska područja

Kultura in vitro

Specijalni proizvodi u hortikulturi

Sanacija erodiranih šumskih terena

Zaštita šuma u zaštićenim područjima

Sakralna hortikultura

 

Izborni predmeti na II ciklusu studija Odsjeka Šumarstvo

Fiziologija biljnog stresa

Marketing, trgovina i tržišta proizvoda šumarstva

Zaštita na radu u iskorištavanju šuma

Vrednovanje šumskih ekosistema

Daljinska istraživanja

Šumski požari