Saglasnost za angažman na drugom Univerzitetu

Broj:01/1-884/19-2

Dana, 28.03.2019. godine

Dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u pravnoj stvari podnositelja zahtjeva prof. dr. Mersudina Avdibegovića, radi davanja saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi, na osnovu člana 117. i 136. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 108. i 211. stav (3) Statuta Univerziteta u Sarajevu, a u skladu sa članom 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98 i 48/99), te na osnovu saglasnosti Vijeća Šumarskog fakulteta broj: 01/6-970/19 od 21.03.2019. godine, dana 28. 03. 2019. godine, donio je sljedeću

O D L U K U

I

ODOBRAVA SE prof. dr Mersudinu Avdibegoviću, redovnom profesoru izabranom na naučnu oblast: „Ekonomika, politika i organizacija šumarstva i urbanog zelenila“ na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, za angažman u realizaciji nastavnog procesa na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću u ukupnom fondu od 5 sati predavanja sedmično i 1 sat vježbi sedmično, u ljetnom semestru na nastavnim predmetima: „Šumarsko zakonodavstvo“ (III godina VI semestar) i „Organizacija poslovnih sistema u šumarstvu“ (IV godina VIII semestra), u akademskoj 2018/2019.godini.

II

Imenovani je ispunio sve propisane uslove za angažman akademskog osoblja.

III

Odluka o davanju odobrenja, biće objavljena na internet stranici Fakulteta u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja.

 O b r a z l o ž e nj e

 Dekanu Šumarskog fakulteta u Sarajevu obratio se prof. dr Mersudin Avdibegović zahtjevom broj: 01/1-884/19 od 14.03.2019. godine, za odobrenje angažmana u realizaciji nastavnog procesa na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću na nastavnim predmetima: „Šumarsko zakonodavstvo“ (III godina VI semestar) i „Organizacija poslovnih sistema u šumarstvu“ (IV godina VIII semestra), u akademskoj 2018/2019.godini, u ljetnom semestru.

U postupku rješavanja proveden je postupak uvidom u

-      Zahtjev podnosioca i sve navedene elemente.

-      Odluku Senata Univerziteta o izboru u zvanje redovnog profesora broj: 01-4339/16 od 29.06.2016. godine.

-      Tabelarni prikaz kao prilog Odluci Vijeća Fakulteta o realizaciji nastave na prvom i drugom ciklusu studija broj: 01/6-2310/18 od 16.07.2018. godine u kojem su navedeni nastavni predmeti i iskazano opterećenje na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Cijeneći navedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti u postupku je utvrđeno da podnosilac zahtjeva uredno ispunjava svoje zakonom i Statutom propisane obaveze u realizaciji nastavnog procesa, kao i zakonske obaveze u pogledu izbora u akademsko zvanje i nastavne predmete za koje traži angažman, u skladu sa odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu o izboru u zvanje redovnog profesora broj: 01-4339/16 od 29.06.2017.godine.

Trenutno opterećenje u nastavi podnositelja zahtjeva koje je iskazano u tabelarnom prikazu kao prilozima Odluke o realizaciji nastave na prvom i drugom ciklusu studija u akademskoj 2018/2019. godini omogućava podnosiocu zahtjeva uredno ispunjavanje svojih Zakonom i Statutom propisanih obaveza u realizaciji nastavnog procesa u akademskoj 2018/2019. godini na Šumarskom fakultetu u Sarajevu kao i traženom angažmanu na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću na nastavnim predmetima: „Šumarsko zakonodavstvo“ i „Organizacija poslovnih sistema u šumarstvu“.

Na osnovu naprijed utvrđenih činjenica ispunjeni su uslovi da se podnositelju zahtjeva izda traženo odobrenje za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi, na osnovu čega je, na osnovu člana 117. stav (2) i (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17),te člana 211. stav (3) Statuta Univerziteta u Sarajevu, odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka o davanju odobrenja biće objavljena na internet stranici Fakulteta u skladu sa čl 117. stav (8) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17).

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke dozvoljena je žalba u roku od 30 dana od dana prijema.

Žalba se podnosi Upravnom odboru Univerziteta putem ovog organa.

                                                                                   

D E K A N

 

Prof.dr Mirza Dautbašić

 

-      Imenovanom

-      Objaviti na internet stranici Fakulteta

-      a/a