Saglasnost za angažman na drugom Univerzitetu

 

Broj:01/1-3981/18-2

Dana, 20.11.2018.godine

 

 

Dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u pravnoj stvari podnositelja zahtjeva prof.dr Mersudina Avdibegovića, radi davanja saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi, na osnovu člana 136. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 95. i 153. Statuta Univerziteta u Sarajevu, a u skladu sa članom 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98 i 48/99) dana 20.11.2018. godine, donio je sljedeću

 

O D L U K U

 

I

DAJE SE saglasnost prof.dr Mersudinu Avdibegoviću, redovnom profesoru izabranom na naučnu oblast: „Ekonomika, politika i organizacija šumarstva i urbanog zelenila“ na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, za angažman u realizaciji nastavnog procesa na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću u ukupnom fondu od 6 sati predavanja sedmično, u zimskom semestru na nastavnim predmetima: „Osnovi šumarske poliltike i ekonomike“ (III godina V semestar) i „Marketing u šumarstvu“ (IV godina VII semestra), u akademskoj 2018/2019.godini.

 

II

Imenovani je ispunio sve propisane uslove za angažman akademskog osoblja.

 

III

Odluka o davanju saglasnosti, biće objavljena na internet stranici Fakulteta u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Dekanu Šumarskog fakulteta u Sarajevu obratio se prof.dr Mersudin Avdibegović zahtjevom broj: 01/1-3981/18 od 19.11.2018. godine, za odobrenje angažmana u realizaciji nastavnog procesa na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću na nastavnim predmetima: „Osnovi šumarske poliltike i ekonomike“ (III godina V semestar) i „Marketing u šumarstvu“ (IV godina VII semestra), u akademskoj 2018/2019.godini, u zimskom semestru.

U postupku rješavanja proveden je postupak uvidom u

-      Zahtjev podnosioca i sve navedene elemente.

-      Odluku Senata Univerziteta o izboru u zvanje redovnog profesora broj: 01-4339/16 od 29.06.2016. godine.

-      Tabelarni prikaz kao prilog Odluci Vijeća Fakulteta o realizaciji nastave na prvom i drugom ciklusu studija broj: 01/6-2310/18 od 16.07.2018. godine u kojem su navedeni nastavni predmeti i iskazano opterećenje na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

 

Cijeneći navedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti u postupku je utvrđeno da podnosilac zahtjeva uredno ispunjava svoje zakonom i Statutom propisane obaveze u realizaciji nastavnog procesa, kao i zakonske obaveze u pogledu izbora u akademsko zvanje i nastavne predmete za koje traži angažman, u skladu sa odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu o izboru u zvanje redovnog profesora broj: 01-4339/16 od 29.06.2017.godine.

Trenutno opterećenje u nastavi podnositelja zahtjeva koje je iskazano u tabelarnom prikazu kao prilozima Odluke o realizaciji nastave na prvom i drugom ciklusu studija u akademskoj 2018/2019. godini omogućava podnosiocu zahtjeva uredno ispunjavanje svojih Zakonom i Statutom propisanih obaveza u realizaciji nastavnog procesa u akademskoj 2018/2019. godini na Šumarskom fakultetu u Sarajevu kao i traženom angažmanu na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću na nastavnim predmetima: „Osnovi šumarske poliltike i ekonomike“ i „Marketing u šumarstvu“.

 

Na osnovu naprijed utvrđenih činjenica ispunjeni su uslovi da se podnositelju zahtjeva izda tzražena saglasnost za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi, radi čega je, na osnovu čega je, na osnovu člana 117. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka o davanju saglasnosti biće objavljena na internet stranici Fakulteta u skladu sa čl 117. stav (8) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17).

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke dozvoljena je žalba u roku od 30 dana od dana prijema.

Žalba se podnosi Upravnom odboru Univerziteta putem ovog organa.

 

                                                                                    

D E K A N

 

Prof.dr Mirza Dautbašić

 

-      Imenovanom

-      Objaviti na internet stranici Fakulteta

-      a/a