SAGLASNOST NA ANGAŽMAN NA DRUGOM UNIVERZITETU

 Broj:01/1-363/18-2

Dana, 13.02.2018.godine

 Dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u pravnoj stvari podnositelja zahtjeva prof.dr Mersudina Avdibegovića, radi davanja saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi, na osnovu člana 136. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 95. i 153. Statuta Univerziteta u Sarajevu, a u skladu sa članom 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98 i 48/99) dana 13.01.2018. godine, donio je sljedeću

 O D L U K U

 I

DAJE SE saglasnost prof.dr Mersudinu Avdibegoviću, redovnom profesoru izabranom na naučnu oblast Ekonomika, politika i organizacija šumarstva i urbanog zelenila na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, za angažman u realizaciji nastavnog procesa na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću u ukupnom fondu od 3,5 sati predavanja sedmično, u ljetnom semestru na nastavnim predmetima: „Šumarsko zakonodavstvo“ (VI semestar I ciklusa) i „Organizacija poslovnih sistema u šumarstvu“ (VIII semestra I ciklusa), u akademskoj 2017/2018.godini.

 II

Imenovani je ispunio sve propisane uslove za angažman akademskog osoblja.

 III

Odluka o davanju saglasnosti, biće objavljena na internet stranici Fakulteta u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja.

 O b r a z l o ž e nj e

 Dekanu Šumarskog fakulteta u Sarajevu obratio se prof.dr Mersudin Avdibegović zahtjevom broj: 01/1-363/18 od 09.02.2018. godine, za odobrenje angažmana u realizaciji nastavnog procesa na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću na nastavnim predmetima: „Šumarsko zakonodavstvo“ (VI semestar I ciklusa) i „Organizacija poslovnih sistema u šumarstvu“ (VIII semestra I ciklusa), u akademskoj 2017/2018. godini, u ljetnom semestru.

U postupku rješavanja proveden je postupak uvidom u

-      Zahtjev podnosioca i sve navedene elemente.

-      Odluku Senata Univerziteta o izboru u zvanje redovnog profesora broj: 01-4339/16 od 29.06.2016. godine.

-      Tabelarni prikaz kao prilog Odluci o realizaciji nastave na prvom i drugom ciklusu studija broj: 01/6-2695/17 od 07.09.2017.godine u kojem su navedeni nastavni predmeti i iskazano opterećenje na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

 

Cijeneći navedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti u postupku je utvrđeno da podnosilac zahtjeva uredno ispunjava svoje zakonom i Statutom propisane obaveze u realizaciji nastavnog procesa, kao i zakonske obaveze u pogledu izbora u akademsko zvanje i nastavne predmete za koje traži angažman, u skladu sa odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu o izboru u zvanje redovnog profesora broj: 01-4339/16 od 29.06.2017.godine.

Trenutno opterećenje u nastavi podnositelja zahtjeva koje je iskazano u tabelarnom prikazu kao prilozima Odluke o realizaciji nastave na prvom i drugom ciklusu studija u akademskoj 2017/2018. godini omogućava podnosiocu zahtjeva uredno ispunjavanje svojih Zakonom i Statutom propisanih obaveza u realizaciji nastavnog procesa u akademskoj 2017/2018. godini na Šumarskom fakultetu u Sarajevu kao i traženom angažmanu na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću na nastavnim predmetima: „Šumarsko zakonodavstvo“ i „Organizacija poslovnih sistema u šumarstvu“, tim prije što će nastava na Univerzitetu u Bihaću biti realizovana u dane vikenda.

 

Na osnovu naprijed utvrđenih činjenica ispunjeni su uslovi da se podnositelju zahtjeva izda tzražena saglasnost za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi, radi čega je, na osnovu čega je, na osnovu člana 117. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka o davanju saglasnosti biće objavljena na internet stranici Fakulteta u skladu sa čl 117. stav (8) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17).

 

Uputstvo o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke dozvoljena je žalba u roku od 30 dana od dana prijema.

Žalba se podnosi Upravnom odboru Univerziteta putem ovog organa.

                                                                                    

D E K A N

 

Prof.dr Mirza Dautbašić

 

1x imenovanom

1x a/a