RJEŠENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

 

Broj:01/1-2310/17

Dana, 11.07.2017. godine

 

Na osnovu člana 100. stav (3) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14) i člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu je donio

 

R J E Š E NJ E

o poništenju postupka javne nabavke – konkurentski zahtjev za dostavu ponuda: kompjuterska oprema i potrepštine broj: 01/1-1934/17 od 14.06.2017. godine

 

I

Usvaja se u cjelosti kao osnovana i blagovremena žalba nezadovoljne stranke – žalioca – Privredno društvo „Energija“ d.o.o. Bijeljina, broj predmeta: ND 1397 i poništava se postupak javne nabavke konkurentski zahtjev za dostavu ponude – kompjuterska oprema i potrepštine broj: 01/1-1934/17 od 14.6.2017. godine.

II

Ovo rješenje se donosi iz razloga što je nezadovoljna stranka Privredno društvo „Energija“ d.o.o. Bijeljina uložilo žalbu, broj predmeta: ND 1397 na tendersku dokumentaciju (Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-1-30-3-6/17 od 14.06.2017.godine u 15:28 i Ispravka obavještenja o nabavci 1196-7-1-30-8-7/17 od 23.06.2017.godine u 12:26 sati).

III

Zadužuje se ovlaštena osoba Fakulteta da u skladu sa članom 100. stav (3) Zakona o javnim nabavkama BiH i tačkom I ovog rješenja objavi obavještenje o poništenju predmetnog postupka javne nabavke i da o tome obavijesti učesnike u predmetnom postupku.

IV

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

 

Šumarski fakultet u Sarajevu je dana 14.06.2017. godine i 23.06.2017. godine (Ispravka) na portalu Javnih nabavki objavio tendersku dokumentaciju broj: 01/1-1934/17 od 14.06.2017. godine, (Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-1-30-3-6/17 od 14.06.2017.godine u 15:28 i Ispravka obavještenja o nabavci 1196-7-1-30-8-7/17 od 23.06.2017.godine u 12:26 sati).

Na gore navedenu tendersku dokumentaciju dana 03.07.2017. godine nezadovoljna stranka: Privredno društvo „Energija“ d.o.o. Bijeljina je izjavila žalbu broj predmeta: ND 1397, protokolisanu kod Šumarskog fakulteta u Sarajevu 07.07.2017. godine pod brojem: 01/1-2055/17, sa žalbenim zahtjevom u kojem se traži usvajanje žalbe i ispravka tenderske dokumentacije.

Dekan Šumarskog fakulteta je postupajući po članu 100. stav (3) Zakona o javnim nabavkama BiH usvojio žalbu nezadovoljne stranke Privredno društvo „Energija“ d.o.o. Bijeljina, broj predmeta: ND 1397 i poništio tendersku dokumentaciju broj: 01/1-1934/17 od 14.06.2017. godine i postupak javne nabavke.

                                                                                                         

D E K A N

                                                                                              Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostavljeno:

- Privredno društvo „Energija“ d.o.o. Bijeljina

-R&S d.o.o. Vogošća, Igmanska bb.

-MMCC d.o.o. Sarajevo, Džavida Haverića 7

-Crobox d.o.o. Sarajevo, Franjevačka 6

-KJN Šumarskog fakulteta i a/a