RASPORED SATI REDOVNE NASTAVE NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

RASPORED SATI REDOVNE NASTAVE NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

ZIMSKI SEMESTAR 2016/2017. AKADEMSKE GODINE

I semestar I ciklusa studija – Odsjeci ŠUMARSTVO i HORTIKULTURA

VRIJEME

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

8.15-9.00

Matematika

Predavanje Sala 4

EOGŠ

Vježbe G 1

Sala 4

EOGŠ

Predavanje

Sala 4

Matematika

Vježbe G 1

Sala 4

Botanika

Vježbe G 1

Sala 106

Matematika

Vježbe G 3

Sala 4

9.15-10.00

10.15-11.00

Botanika

Predavanje

Sala 4

Premjer terena

Predavanje

Sala 4

Hemija

Vježbe G 4

Sala 5

Matematika

Vježbe G 2

Sala 4

Botanika

Vježbe G 3

Sala 106

Hemija

Vježbe G 1

Sala 5

11.15-12.00

12.15-13.00

Hemija

Predavanja

Sala 4

EOGŠ

Vježbe G 2

Sala 4

Botanika

Vježbe G 4

Sala 106

Hemija

Vježbe G 5

 

 

Hemija

Vježbe G 2

Sala 5

13.15-14.00

14.15-15.00

EOGŠ

Vježbe G 3

Sala 220

EOGŠ

Vježbe G 4

Sala 4

Botanika

Vježbe G 2

Sala 106

Premjer terena

Vježbe G 2

Sala 4

Hemija

Vježbe G 6 Sala 5

Premjer terena

Vježbe G 4

Sala 2

Hemija

Vježbe G 3

Sala 5

15.15-16.00

16.15-17.00

 

 

Premjer terena

Vježbe G 3

Sala 4

 

Premjer terena

Vježbe G 1

Sala 4

 

17.15-18.00

18.15-19.00

 

 

 

 

 

                   

*EOGŠ = Ekološke osnove gospodarenja šumama

Grupe I - VI – označava grupe studenata (G1 - 6) za vježbe iz predmeta Hemija – poseban spisak

Grupe 1 – 3 – označavaju grupe studenata iz predmeta Matematika – poseban spisak

Grupe G1 – 4 (u ostalim bojama) odnose za predmete Botanika, Premjer terena i EOGŠ čiji je spisak dat za prvu godinu

RASPORED SATI REDOVNE NASTAVE NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

ZIMSKI SEMESTAR 2016/2017. AKADEMSKE GODINE

III semestar I ciklusa studija Odsjeka ŠUMARSTVO

VRIJEME

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

8.15-9.00

 

Šumarska entomologija

Vježbe G 1 + 2

Sala 104

Šumarska biometrika

Vježbe G 2

Sala 104

 

 

9.15-10.00

Osnove mehanizacije šumarstva

Predavanje

Sala 104

10.15-11.00

Šumarska entomologija

Predavanje

Sala 104

Patologija šumskog drveća

Predavanje

Sala 104

Šumarska biometrika

Vježbe G 1

Sala 104

 

11.15-12.00

 

12.15-13.00

Sjemenarstvo i rasadnici

Vježbe G 1 + 2

Sala 104

Šumarska biometrika

Predavanje

Sala 104

Sjemenarstvo i rasadnici

Predavanje

Sala 104

 

 

Osnove mehanizacije šumarstva

Vježbe G 2

Sala 104

13.15-14.00

14.15-15.00

 

Patologija šumskog drveća

Vježbe G 1 + 2

Sala 104

 

Vijeće Fakulteta

Osnove mehanizacije šumarstva

Vježbe G 1

Sala 104

15.15-16.00

16.15-17.00

 

 

 

Sjemenarstvo i rasadnici

Vježbe G 2

Sala 104

 

17.15-18.00

 

 

 

 

             

 

Napomena: Raspored nastave (predavanja, vježbe i dopunska nastava) za izborne predmete nastavnici dogovaraju sa studentima


 

RASPORED SATI REDOVNE NASTAVE NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

ZIMSKI SEMESTAR 2016/2017 AKADEMSKE GODINE

III semestar I ciklusa studija Odsjeka HORTIKULTURA

VRIJEME

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

8.15-9.00

 

Biometrika

Vježbe

Sala 204

 

 

 

9.15-10.00

 

Anatomija drveta

Predavanje

Sala 106

 

10.15-11.00

Patologija

ukrasnog bilja

Predavanje

Sala 220

Dendrologija egzote i kultivari

Predavanje

Sala 204

Likovno obrazovanje

Predavanje i

Vježbe

Arhitektonski fakultet

Sala 408

 

11.15-12.00

Anatomija drveta

Vježbe

Sala 106

 

12.15-13.00

Biometrika

Predavanje

Sala 105

Dendrologija egzote i kultivari

Vježbe

Sala 204

 

13.15-14.00

 

 

14.15-15.00

 

Patologija

ukrasnog bilja

Vježbe

Sala 104

 

 

 

15.15-16.00

 

16.15-17.00

 

 

 

 

 

17.15-18.00

 

 

 

 

 

               

Napomena: Raspored nastave (predavanja, vježbe i dopunska nastava) za izborne predmete nastavnici dogovaraju sa studentima


 

            RASPORED SATI REDOVNE NASTAVE NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

ZIMSKI SEMESTAR 2016/2017 AKADEMSKE GODINE

V semestar I ciklusa studija Odsjeka ŠUMARSTVO

VRIJEME

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

8.15-9.00

Osnove šumarske politike i ekonomike

Predavanje

Sala 203

 

 

Lovstvo

Predavanje

Sala 203

 

9.15-10.00

Zaštita šuma

Predavanje

Sala 203

10.15-11.00

 

Lovstvo

Vježbe G 1

Sala 203

Prirast i prinos šuma

Vježbe G 1

Sala 203

11.15-12.00

Osnove šumarske politike i ekonomike

Vježbe G 1 Sala 203

Zaštita šuma

Vježbe GI

Sala 203

Lovstvo

Vježbe G 2

Sala 203

12.15-13.00

Uređivanje bujica

Predavanje

Sala 203

Prirast i prinos šuma

Predavanje

Sala 203

Prirast i prinos šuma

Vježbe G 2

Sala 203

13.15-14.00

Zaštita šuma

Vježbe GII

Sala 203

14.15-15.00

Osnove šumarske politike i ekonomike

Vježbe G 2

Sala 203

Uređivanje bujica

Vježbe G 2

Sala 203

Vijeće fakulteta

 

15.15-16.00

 

16.15-17.00

Uređivanje bujica

Vježbe G 1

Sala 203

 

 

 

17.15-18.00

 

 

 

 

 

Napomena: Raspored nastave (predavanja, vježbe i dopunska nastava) za izborne predmete nastavnici dogovaraju sa studentima


RASPORED SATI REDOVNE NASTAVE NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

ZIMSKI SEMESTAR 2016/2017 AKADEMSKE GODINE

V semestar I ciklusa studija Odsjeka HORTIKULTURA

VRIJEME

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

8.15-9.00

 

Proizvodnja sadnica i ukrasnog bilja

Predavanje

Sala 220

 

 

 

9.15-10.00

Ishrana biljaka

Predavanje

Sala 204

 

 

 

10.15-11.00

Proizvodnja sadnica i ukrasnog bilja

Vježbe

Sala 220

Mehanizacija u hortikulturi

Predavanje

Sala 220

 

11.15-12.00

Kultura in vitro

Predavanja

Sala 204

 

 

12.15-13.00

Kultura in vitro

Vježbe

Sala 5

 

Mehanizacija u hortikulturi

Vježbe

Sala 220

 

13.15-14.00

Ishrana biljaka

Vježbe

Sala 5

 

 

 

14.15-15.00

 

Zaštita bilja

Predavanje

Sala 206

Vijeće Fakulteta

 

15.15-16.00

Ishrana biljaka

Vježbe

Sala 5

 

 

16.15-17.00

 

Zaštita bilja

Vježbe

Sala 206

 

 

17.15-18.00

 

 

 

 

Napomena: Raspored nastave (predavanja, vježbe i dopunska nastava) za izborne predmete nastavnici dogovaraju sa studentima


 

RASPORED SATI REDOVNE NASTAVE NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

ZIMSKI SEMESTAR 2016/2017 AKADEMSKE GODINE

I semestar II ciklusa studija Održivo upravljanje šumskim ekosistemima Odsjeka ŠUMARSTVO

VRIJEME

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

8.15-9.00

Šumarska politika i zakonodavstvo

Vježbe

Sala 220

 

 

 

 

Iskorišćavanje šuma – Planiranje i projektovanje

Predavanje

Sala 303

9.15-10.00

 

10.15-11.00

 

 

Planiranje eksperimenata

Predavanje i vježbe

Sala 105

Šumske kulture i plantaže

Predavanje

Sala 204

Iskorišćavanje šuma – Planiranje i projektovanje

Vježbe

Sala 303

11.15-12.00

 

 

12.15-13.00

 

 

Šumske kulture i plantaže

Vježbe

Sala 204

 

13.15-14.00

 

14.15-15.00

Šumarska politika i zakonodavstvo

Predavanje

Sala 204

 

Uvod u naučni rad u šumarstvu i hortikulturi

Predavanje

Sala 204

Vijeće Fakulteta

 

15.15-16.00

 

 

 

16.15-17.00

 

 

 

 

 

17.15-18.00

 

 

 

 


RASPORED SATI REDOVNE NASTAVE NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

ZIMSKI SEMESTAR 2016/2017 AKADEMSKE GODINE

I semestar II ciklusa studija Pejsažna arhitektura Odsjeka HORTIKULTURA

VRIJEME

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

8.15-9.00

Oplemenjivanje drveća i grmlja u hortikulturi

Predavanje

Sala 2

 

 

 

 

9.15-10.00

Urbanizam i životna sredina

Predavanje

Sala 2

10.15-11.00

Oplemenjivanje drveća i grmlja u hortikulturi

Vježbe

Sala 2

 

 

Urbanizam i životna sredina

Vježbe

Sala 2

 

11.15-12.00

 

12.15-13.00

 

 

Planiranje eksperimenata u hortikulturi

Predavanja i vježbe

Sala 105

 

Povijest pejsažne arhitekture

Predavanje

Sala 2

13.15-14.00

 

 

14.15-15.00

 

 

Uvod u naučni rad u šumarstvu i hortikulturi

Predavanje

Sala 204

Vijeće Fakulteta

Povijest pejsažne arhitekture

Vježbe

Sala 2

15.15.-16.00

 

 

16.15-17.00

 

 

 

 

 

             

Napomena: Raspored nastave (predavanja, vježbe i dopunska nastava) za izborne predmete nastavnici dogovaraju sa studentima


 

RASPORED SATI REDOVNE NASTAVE NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

ZIMSKI SEMESTAR 2016/2017 AKADEMSKE GODINE

III semestar II ciklusa studija Održivo upravljanje šumskim ekosistemima Odsjeka ŠUMARSTVO

VRIJEME

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

8.15-9.00

 

 

 

Otvaranje šuma

Predavanje

Sala 220

 

9.15-10.00

 

 

Izrada projekata

Predavanje

Sala 303

 

10.15-11.00

 

Uređivanje šuma – planiranje gazdovanja šumama

Predavanje

Sala 303

Otvaranje šuma

Vježbe G I

Sala 105

11.15-12.00

 

Izrada projekata

Vježbe

Sala 303

 

12.15-13.00

 

Uređivanje šuma – planiranje gazdovanja šumama

Vježbe

Sala 303

Otvaranje šuma

Vježbe G II

Sala 105

13.15-14.00

 

Ekonomika poslovnih sistema u šumarstvu

Predavanje

Sala 303

 

14.15-15.00

 

Ekonomika poslovnih sistema u šumarstvu

Vježbe Sala 220

Vijeće Fakulteta

 

15.15-16.00

 

 

 

16.15-17.00

 

 

 

 

 

17.15-18.00

 

 

 

 

 

Napomena: Raspored nastave (predavanja, vježbe i dopunska nastava) za izborne predmete nastavnici dogovaraju sa studentima

 


 

RASPORED SATI REDOVNE NASTAVE NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

ZIMSKI SEMESTAR 2016/2017 AKADEMSKE GODINE

III semestar II ciklusa studija Pejsažna arhitektura Odsjeka HORTIKULTURA

VRIJEME

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

8.15-9.00

Biodiverzitet i konzervacija

Vježbe

Sala 221

Ekonomika urbanog prostora

Vježbe

Kabinet 105

 

 

 

9.15-10.00

 

Projektovanje urbanog zelenila

Predavanje

Sala 303

 

10.15-11.00

Njega krajolika

Predavanje

Kabinet 221

Biodiverzitet i konzervacija

Predavanje

Kabinet 221

Ekonomika urbanog prostora

Predavanje

Kabinet 220

 

11.15-12.00

 

 

12.15-13.00

Njega krajolika

Vježbe

Kabinet 221

 

 

Analiza i valorizacija prostora

Predavanje

Sala 303

 

13.15-14.00

Analiza i valorizacija prostora

Vježbe

Sala 303

 

14.15-15.00

 

 

 

Projektovanje urbanog zelenila

Vježbe

Sala 105

 

15.15-16.00

 

 

 

 

16.15-17.00