Raspored ispita u prvom i drugom terminu ljetnog ispitnog roka za studente koji studiraju po starom nastavnom planu i programu

Prodekan za nastavu

Sarajevo, 11. 06. 2015.

RASPORED ISPITA U PRVOM I DRUGOM TERMINU LJETNOG ISPITNOG ROKA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU

Obavještavaju se studenti koji polažu ispite po starom nastavnom planu i programu da u slijedećim terminima mogu izlaziti na provjere znanja iz prijavljenih ispita.

Naziv predmeta

Prvi termin u ljetnom

roku

Drugi termin u ljetnom roku

Uređivanje šuma

18. 06. 2015., sala 203,

13:00h

01. 07. 2015., sala 203, 13:00h

 

Uzgajanje šuma

15. 06. 2015., sala 203,

13:00h

datum će biti naknadno preciziran

– u terminu II završnog ispita za

studente po bolonjskom sistemu

Fiziologija biljaka

16. 06. 2015., kabinet 217,

9:00h

07. 07. 2015., kabinet 217, 9:00h

 

Ekonomika

šumarstva/Ekonomika u

hortikulturi

22. 06. 2015., kabinet 306,

11:00h

01. 07. 2015., kabinet 306,

11:00h

Uređivanje bujica

16. 06. 2015., kabinet 313,

10:00h

02. 07. 2015., kabinet 313,

10:00h

Prirast i prinos šuma

23. 06. 2015., kabinet 301,

11:00h

08. 07. 2015., kabinet 301,

11:00h

Dendrometrija

19. 06. 2015., sala 303,

10:00h

06. 07. 2015., sala 303, 10:00h

Šumski nasadi i melioracije

19. 06. 2015., sala 222,

10:00h

06. 07. 2015., sala 222, 10:00h

Iskorištavanje šuma -specijalni

proizvodi

19. 06. 2015., kabinet 307,

10:00h

16. 07. 2015., kabinet 307,

10:00h

Mašine u šumarstvu

15. 06. 2015., kabinet 310,

10:00h

15. 07. 2015, kabinet 310, 10:00h

Tehnologija drveta

19. 06. 2015., kabinet 307,

10:00h

16. 07. 2015., kabinet 307,

10:00h

Pedologija

15. 06. 2015., sala 104,

11:00h

03. 07. 2015., sala 220, 08.00h

 

Fitocenologija sa tipologijom

šuma/Fitocenologija

23. 06. 2015., kabinet 112,

10:00h,

07. 07. 2015., kabinet 112,

10:00h

Šumarska biometrika

18. 06. 2015., kabinet 304,

12:00h

02. 07. 2015., kabinet 304,

12:00h

Šumske komunikacije

25. 06. 2015., kabinet 311,

10:00h

09.07. 2015., kabinet 311, 10:00h

Lovstvo

19. 06. 2015., sala 205,

8:30

Termin će biti naknadno određen

Šumarska

entomologija/Entomologija

15. 06. 2015., kabinet 207,

10:00h

Termin će biti naknadno određen

Genetika sa oplemenjivanjem

šumskog drveća

22. 06. 2015., kabinet 218,

08:00h

07. 07. 2015., kabinet 218,

08:00h

Dendrologija/Dendrologija

egzote i kultivari

17. 06. 2015., kabinet 110,

11:00h

03. 07. 2015., kabinet 110,

11:00h

Prof dr. Faruk Bogunić