Projektne aktivnosti u okviru projekta WWF-IKEA

Projektne aktivnosti u okviru projekta WWF-IKEA: "Promote responsible forest management to support sustainable development in Bosnia-Herzegovina"

 U okviru projekta koji realiziraju članovi Katedre za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u prostorijama Fakulteta je 15.10.2015. godine održan treći sastanak zainteresiranih strana u vezi izrade novog Zakona o šumama Federacije BiH. Učešće na sastanku je uzelo 38 predstavnika zainteresiranih strana sa područja Federacije BiH (javna šumarska administracija, šumsko-privredna društva, resorna Ministarstva, lokalna zajednica, strukovna udruženja itd.). Na sastanku su pojašnjeni ciljevi projekta i prezentirane dosadašnje projektne aktivnosti usmjerene ka podršci dijalogu svih zainteresiranih strana u procesu pripreme novog zakonskog okvira za gospodarenje šumama u Federaciji BiH. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH i Radne grupe za izradu Zakona o šumama su prisutne informisali o aktivnostima na unapređenju teksta prednacrta Zakona o šumama Federacije BiH koji je javnosti predstavljen u julu 2015. godine. Kroz intenzivnu diskusiju je predloženo nekoliko principa za izradu Zakona i aktuelizirana pitanja koja se odnose na problematiku upravljanja i gospodarenja šumskim resursima, finansiranje, te organizaciju čuvarske službe i kompletnog sektora šumarstva. Svi učesnici su se složili da se proces izrade i usvajanja Zakona o šumama mora voditi uz poštivanje principa transparentnosti i učesničkog dijaloga svih zainteresiranih strana. Još jednom je podcrtana neophodnost što hitnijeg usvajanja Zakona o šumama Federacije BiH kako bi se i na taj način doprinijelo unapređenju stanja u sektoru šumarstva.