PROJEKAT - ŠUMSKA DRVNA BIOMASA I DRVNI OTPAD

„ŠUMSKA DRVNA BIOMASA I DRVNI OTPAD U FUNKCIJI PROIZVODNJE ENERGENTA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA – POTENCIJALI I MOGUĆNOSTI“

Fonda za zaštitu okoliša FBiH

http://www.fzofbih.org.ba

 

U našem jeziku riječ drvo je naziv za supstancu  proizvedenu u toku života biljke, odnosno drvo je uskladištena energija sunca koja nastaje  procesom fotosinteze. Njegova primjena u obliku energetskog resursa smanjuje globalno zagrijavanje, a za razliku od fosilnih energetskih izvora smanjuje emisiju ugljendioksida u atmosferu koja se reapsorbuje od strane šuma. Sa porastom stanovništva  na Zemlji potreba  za energijom stalno raste, a kako je poznato rezerve fosilnih goriva su ograničene te opterećuju atmosferu stakleničkim plinovima, pa se sve više intenzivira upotreba obnovljivih izvora energije.
Prema podacima Zavoda za urbanizam u Tuzli površina šuma i šumskih zemljišta na Tuzlanskom kantonu iznosi 117.148 ha, odnosno oko 44% teritorije. U strukturi industrijske proizvodnje u BiH drvna industrija ima udio od 15%. NaTuzlanskom kantonu industrijska tradicija i dobra sirovinska baza predstavljaju osnovne snage ove industrije.

Šumarski fakultet u Sarajevu će uz pomoć sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH realizirati projekat pod nazivom „Šumska drvna biomasa i drvni otpad u funkciji proizvodnje energenta na području Tuzlanskog kantona – potencijali i mogućnosti“.Ukupna vrijednost projekta je 25.252,50 KM, a sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH potpisan je ugovor o dodjeli finansijskih sredstava u iznosu od 15.000,00 KM. Planirani početak realizacije projekta je 15.05.2018. i trajat će 12. mjeseci.

Cilj projekta je da se utvrde potencijali i mogućnosti za proizvodnju sekundarnih energenata od drvnog otpada na Tuzlanskom kantonu i procjeni količina šumske drvne biomase koja se može iskoristiti u te svrhe. Na osnovu prikupljenih podataka analizirati će se iskorištenost potencijala i mogućnost povećanja proizvodnih kapaciteta.

S tim u vezi, definisane su sljedeće aktivnosti projekta:

A1. Prikuplanje potrebnih podataka iz raznih elaborata i drugih izvora-pripremni radovi.

 

A2. Izrada metodike i obrazaca za prikupljanje i obradu podataka.

 

A3. Terenska istraživanja.

 

A4. Statistička obrada podataka, analiza rezultata i komentar.

 

A5. Pisanje projekta, priprema za štampu i štampa

 

A6. Prezentacija provedenih aktivnosti u prostorijama Fonda.

 

Koordinator projekta i kontakt osoba za dodatne informacije je prof. dr. Velid Halilović

e-mail: v.halilovic@sfsa.unsa.ba

velidha@yahoo.com