PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

 UNIVERZITET U SARAJEVU

ŠUMARSKI FAKULTET

r a s p i s u j e

 

O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

 

Šefa računovodstva........................................................................... 1 izvršilac.

 

Uslovi: VSS, dipl.ecc. (VII stepen stručne spreme), dvije godine radnog iskustva na istim poslovima, licenca certificiranog računovođe, poznavanje rada na računaru (Word i Excel).

Uz prijavu zainteresovani kandidati dužni su dostaviti:

  1. Univerzitetsku diplomu o završenom VII stepenu stručne spreme – dipl.ecc, zvanje stečeno četverogodišnjim studijem na ekonomskom faskultetu prije bolonjskog visokoobrazovnog procesa ili po sistemu Bolonjskog procesa završen četverogodišnji studij diploma na ekonomskom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova (ovjerenu kopiju diplome)
  2. Potvrdu o radnom iskustvu (dvije godine radnog iskustva na istim poslovima)
  3. Ovjerena kopija lične karte CIPS-a
  4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
  5. Licencu certificiranog računovođe (ovjerenu kopiju važećeg certifikata – datum ovjere ne stariji od 3 mjeseca)
  6. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne stariji od 3 mjeseca)
  7. Certifikat o poznavanju rada na računaru (Word i Excel)

 

Prijave dostaviti u roku od 8 dana na adresu: Šumarski fakultet u Sarajevu, Zagrebačka 20., „za Komisiju za izbor šefa računovodstva“.

Sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove oglasa obaviće se intervju.

Neblagovremene i nepotpune prijava neće se uzeti u razmatranje.