PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG RADA II CIKLUSA

ŠUMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Sarajevo, 27 decembar 2019. godine

OBAVIJEST ZA STUDENTE II CIKLUSA II GODINE STUDIJA NA OBA ODSJEKA

PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG RADA II CIKLUSA

U skladu sa članovima 50., 51. i 52. Pravila studiranja za I, II ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu, studenti druge godine II ciklusa studija biraju i prijavljuju temu završnog rada na osnovu liste ponuđenih tema za akademsku 2019-2020. godinu koju je usvojilo Vijeće Fakulteta, a koja je javno oglašena na web stranici i oglasnoj ploči Fakulteta.

Tema završnog rada mora biti iz oblasti studijskog programa. Studentu se može odobriti i tema koju samostalno predloži, uz prethodnu konsultaciju sa nastavnikom/mentorom kod kojeg želi uraditi završni rad.

Za prijavu teme završnog rada II ciklusa studija u akademskoj 2019-2020. godini potrebno popuniti obrasce ZR1 i ZR2 koji su dostupni na web stranici Fakulteta.

  1.      Obrazac ZR1 popunjavaju student i mentor te ga potpisuju. 
  2.      Mentor prezentira popunjeni obrazac ZR1 na sjednici Katedre i zahtijeva prijedlog sastava Komisije za ocjenu i odbranu završnog rada II ciklusa. Prijedlog sastava Komisije Mentor unosi u obrazac ZR2, koji nakon štampanja, podnosi Šefu Katedre na potpis.
  3.      Potpisane obrasce ZR1 i ZR2 student predaje na protokol Fakulteta.
  4.      Popunjene obrasce ZR1 i ZR2 u elektronskom obliku Mentor upućuje na Vijeće Fakulteta.
  5.      Obrasce predate na Protokol fakulteta potpisuje prodekan za nastavu čime potvrđuje pravilnost postupka izbora teme za izradu završnog rada te ih upućuje na Vijeće Fakulteta.

Krajnji rok za predaju popunjenih obrazaca ZR1 i ZR2 na PROTOKOL FAKULTETA je 10. 02. 2020. godine.

katalog tema završnih radova II ciklusa nalazi se u rubrici "Odsjeci"

Prodekan za nastavu

Prof. dr. Dževada Sokolović