PREZENTACIJA I ODBRANA RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

UNIVERZITET U SARAJEVU

ŠUMARSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

o prezentaciji i odbrani radne verzije doktorske disertacije

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, student studijskog programa Šumarstvo III ciklusa studija

 mr Dženan Bećirović

 

 Prezentirati će i braniti radnu verziju doktorske disertacije pod naslovom:

 "Ekonomsko vrednovanje funkcija šumskih ekosistema na području Kantona Sarajevo"

 

 Komisija za ocjenu doktorske disertacije obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-401/18 od 25.04.2018. godine, u sljedećem sastavu

 

 

Prof.dr Mersudin Avdibegović, predsjednik Komisije

 

 

Prof.dr Sabina Delić, mentor, član Komisije

 

 

Prof.dr Besim Balić, član Komisije

 

 

Doc.dr Aida Ibrahimspahić, rezervni član Komisije

 

 

Termin prezentacije radne verzije doktorske disertacije zakazan je za 14.05.2018. godine sa početkom u 16:00 sati u sali 102 Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 Odbrani prezentacije radne verzije doktorske disertacije mogu prisustvovati svi nastavnici i saradnici u nastavi Šumarskoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

Univerzitet u Sarajevu

Šumarski fakultet

Zagrebačka 20

71 000 Sarajevo