PREZENTACIJA I ODBRANA RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

UNIVERZITET U SARAJEVU

ŠUMARSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

o prezentaciji i odbrani radne verzije doktorske disertacije

 

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, student studijskog programa III ciklusa studija

 

HADŽIDERVIŠAGIĆ DINO

 

Prezentirati će i braniti radnu verziju doktorske disertacije pod naslovom:

 

"Pejzažno - arhitektonska i istorijska analiza Banjskog parka Ilidža kod Sarajeva - koncept razvoja"

 

Komisija za ocjenu doktorske disertacije obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-212/18 od 28.02.2018. godine, u sljedećem sastavu

 

 

Prof.dr Ćemal Višnjić, predsjednik Komisije

 

 

Prof.dr Mihailo Grbić, mentor, član Komisije

 

 

Prof.dr Neđad Bašić, mentor, član Komisije

 

 

Prof.dr Dževada Sokolović, rezervni član Komisije

 

 

Termin prezentacije radne verzije doktorske disertacije zakazan je za 10.04.2018. godine sa početkom u 10:00 sati u sali 102 Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

Odbrani prezentacije radne verzije doktorske disertacije mogu prisustvovati svi nastavnici i saradnici u nastavi Šumarskoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

Univerzitet u Sarajevu

Šumarski fakultet

Zagrebačka 20

71 000 Sarajevo