Poslovnik o radu Komisije

Odluka - poslovnik Komisije


ŠUMARSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

 KOMISIJA ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA

 POSLOVNIK

O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS VIŠEG STRUČNOG SARADNIKA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU

 Sarajevo, juli 2019. godine

 

 S A D R Ž A J :

 DIO PRVI -       OSNOVNE ODREDBE.................................................   3

 

DIO DRUGI -    KOMISIJA…………………………...................................    3

 

DIO TREĆI -    NADLEŽNOSTI KOMISIJE………………………………….    5

 

DIO ČERTVRTI -  PROVOĐENJE PROCEDURE IZBORA KANDIDATA ..6

 

DIO PETI -     SUPERVIZOR..............................................................  8

 

DIO ŠESTI -   ZAVRŠNE ODREDBE...................................................  9  

 

 Na osnovu odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 9/19 i 21/19), Odluke dekana o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos višeg stručnog saradnika (broj: 01/1-2190/19 od 19.06.2019. godine), Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem u radni odnos višeg stručnog saradnika na Šumarskom fakultetu u Sarajevu imenovana Rješenjem dekana Fakulteta (u daljem tekstu: Komisija), broj: 01/1-2406/19 od 01.07.2019. godine, na svojoj 1. (prvoj) sjednici održanoj 15.07.2019. godine, donosi

 

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS VIŠEG STRUČNOG SARADNIKA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

 

DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

 Poslovnikom o radu Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem u radni odnos višeg stručnog saradnika na Šumarskom fakultetu (u daljem tekstu: Poslovnik) utvrđuju se osnovna načela rada i odlučivanja Komisije, način provođenja procedure izbora kandidata, kao i druga pitanja od značaja za rad Komisije.

Član 2.

(Načela)

 Rad Komisije se zasniva na načelima zakonitosti, nezavisnosti, nepristrasnosti, javnosti i efikasnosti.

 DIO DRUGI – KOMISIJA

Član 3.

(Sastav Komisije)

 (1)  Komisija se formira u skladu sa članom 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala ( u daljem tekstu: Uredba).

(2)  Komisija se sastoji od 3 (tri) člana, predsjednika i dva člana i u skladu sa Uredbom ima neparan broj članova.

(3)  Članovi Komisije moraju imati najmanje isti stepen stručne spreme kao i kandidat   za čiji je prijem u radni odnos objavljen javni oglas, odnosno kao što je propisano javnim oglasom za traženo radno mjesto.

 

 Član 4.

(Mjesto rada Komisije)

 Komisija radi i odlučuje na sjednicama koje se održavaju u prostorijama Šumarskog fakulteta, ulica Zagrebačka 20, Sarajevo.

 Član 5.

(Način rada Komisije)

 (1)  Komisija se konstituira održavanjem prve sjednice koju saziva predsjednik iste.

(2)  Komisija zasjeda u punom sastavu i odluke donosi javnim glasanjem većinom  glasova.

(3)  Ukoliko predsjednik ili neki od članova Komisije bude najmanje dva putauzastopno spriječen da prisustvuje sjednicama Komisije, odnosno spriječen da vrši svoju dužnost, predsjednik Komisije ili jedan od članova će odmah obavijestiti poslodavca, radi imenovanja novog člana na tu dužnost.

(4)  O svom radu Komisija vodi zapisnik koji je sastavni dio dokumentacije Komisije.

(5)  Zapisnik obavezno potpisuju predsjednik i članovi.

(6)  Administrativno-tehničke poslove za Komisiju obavlja sekretar koga imenuje dekan.

(7)  Članovi Komisije u svom radu moraju biti nezavisni i nepristrasni, te se pridržavati načela javnosti i zakonitosti.

(8)  Član Komisije je dužan čuvati službenu tajnu i druge povjerljive podatke koje sazna u obavljanju dužnosti.

(9)  U obavljanju poslova provođenja procedure Komisija je dužna sarađivati sa supervizorom kojeg imenuje Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo u skladu sa članom 13. Uredbe.

 Član 6.

(Izuzeće članova Komisije)

 (1)  Član Komisije će odmah ili najkasnije dva dana dana od dana saznanja za razloge izuzeća zatražiti izuzeće u Komisiji, ukoliko je srodnik nekog od prijavljenih kandidata u pravoj ili pobočnoj liniji do četvrtog stepena i u tazbinskoj liniji do drugog stepena.

(2)  O zahtjevu za izuzeće iz stave (1) ovog člana dekan donosi odluku najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva, a protiv ove odluke žalba nije dopuštena.

        Član 7.

(Vođenje zapisnika)

 (1)  O toku sjednice Komisije vodi se zapisnik.

(2)  Zapisnik sadrži datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, osnovne podatke o toku sjednice, prijedlozima iznesenim na istoj, sažeto izlaganje, rezultate glasanja, te usvojene odluke, prijedloge odnosno zaključke.

(3)  Zapisnik sa tekuće sjednice Komisije, usvaja se na kraju iste.

(4)  Predsjednik i član Komisije ima pravo dati primjedbe na zapisnik, te zahtijevati da njegova primjedba bude unesena u zapisnik.

(5)  Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik i sekretar Komisije.

        

 TREĆI DIO – NADLEŽNOSTI KOMISIJE

 

Član 8.

(Nadležnosti Komisije)

 Komisija je u skladu sa Uredbom nadležna da:

a)       provede proceduru izbora kandidata na upražnjeno radno mjesto,

b)       donese poslovnik o radu i dostavi ga odgovornom licu kod poslodavca odmah, a

          najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja,

c)       definira oblasti iz kojih će se izvršiti provjera znanja,

d)      definira način vrednovanja pismenog ispita od najmanje 60% od ukupnog broja

          bodova,

e)       utvrđuje ispitna pitanja i kriterije za intervju na osnovu kojih će izvršiti bodovanje

          kandidata,

f)       pregleda sve pristigle prijave i dostavljene dokaze,

g)       utvrđuje ispravnost pistiglih prijava i dostavljenih dokaza,

h)      sastavi spisak kandidata između koji se provodi izborni proces,

i)       pisanim putem obavijesti kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu

          na spisku kandidata između kojih se provodi izborni postupak, sa navođenjem

          razloga zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogućnost uvida u dostavljenu

          dokumentaciju, u roku od tri dana od dana prijema obavijesti,

j)       provede ispite u okviru izbornog procesa,

k)      izvrši bodovanje kandidata prema rezultatima postignutim na ispitima u okviru

          izbornog procesa,

l)        sačini Listu uspješnih kandidata na osnovu utvrđenih bodova i istu dostavi

          poslodavcu u roku od tri radna dana nakon obavljenog intervjua,

m)     omogući učešće supervizora u obavljanju njegovih poslova koji se odnose na

          nadzor nad radom Komisije.

 ČETVRTI DIO – PROVOĐENJE PROCEDURE IZBORA KANDIDATA

 Član 9.

(Postupanje Komisije po pristiglim prijavama)

 (1)  Po isteku roka za podnošenje prijava na javni oglas, Komisija pregleda sve pristigle prijave i dostavljene dokaze, utvrđuje njihovu ispravnost i sastavlja spisak kandidata među kojima se provodi izborni postupak.

(2)  Komisija u pravilu otvara i razmatra prijave na prvoj sjednici Komisije.

(3)  Spisak kandidata iz stave (1) ovog člana potpisuju svi članovi Komisije, u skladu sa članom 11. stav (2) Uredbe.

(4)  Komisija pisanim putem obavještava Kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak, sa navođenjem razloga zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema obavijesti.

(5)  Ispravnom prijavom se smatra prijava koja je potpisana od strane podnosioca i usklađena sa javnim oglasom, uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju potrebnih uslova za radno mjesto, te koja je podnesena u roku određenom u javnom oglasu zaprijem u radni odnos.

(6)  Komisija je dužna obavijestiti kandidate koji učestvuju u proceduri o datumu, vremenu i mjestu održavanja u pisanom obliku putem obavijesti koja će biti dostavljena kandidatu ili mailom ukoliko je isti naveden u prijavi pod uslovom da potvrdi prijem istog, te ih istovremeno uputiti da kandidati koji ne pristupe istom, gube pravo daljnjeg učešća u daljnjoj proceduri po Javnom oglasu i to najmanje 2 (dva) dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kanidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem maila ako je isti naveden u prijavi.

(7)  Pismeni i usmeni dio ispita/intervju održava se isti dan.

 

 Član 10.

(Ispitne oblasti)

 

Provjera kandidata prijavljenih na javni oglas izvršit će se iz sljedećih ispitnih oblasti:

a)       tehničko uređenje časopisa/knjiga

b)       administriranje web stranice

c)       lovstvo

  

Član 11.

(Pismeni dio ispita)

 (1)  Pismeni dio ispita se polaže u formi testa koji se sastoji od 6 (šest) pitanja koja se boduju u rasponu od 0 do 60 bodova (60% od ukupnog broja bodova).

(2)  Komisija utvrđuje ispitna pitanja najranije sat vremena prije održavanja ispita.

(3)  Ispitna pitanja se utvrđuju iz oblasti utvrđenih u članu 10. ovog Poslovnika.

(4)  Odabrana pitanja za provjeru radnih i stručnih sposobnosti, kao i teme za razgovor sa kandidatima moraju biti jednake za sve kandidate.

(5)  Smatra se da je kandidat zadovoljio na pismenom dijelu ispita ukoliko je osvojio najmanje 35 bodova.

(6)  Kandidat koji nije zadovoljio na pismenom dijelu ispita neće imati pravo pristupa usmenom dijelu ispita/intervjuu.

      Član 12.

(Usmeni dio ispita/intervju)

 (1)  Usmeni dio ispita/intervju se boduje u rasponu od 0 do 40 bodova (40% od ukupnog broja bodova).

(2)  Usmeni dio ispita/intervju se sastoji od najmanje dva a najviše četiri pitanja.     

(3)  Komisija utvrđuje pitanja neposredno prije održavanja usmenog ispita.

(4)  Kandidati se ocjenjuju na način da im svaki član Komisije dodijeli određeni broj bodova u rasponu od 0 do 40.

(5)  Broj bodova koje je kandidat ostvario na usmenom ispitu predstavlja zbir bodova dodijeljen od svakog člana Komisije podijeljen sa tri.

(6)  Kriteriji za intervju na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje kandidata su: opće osobine, relevantno radno iskustvo, motiviranost, entuzijazam, sklonost ka timskom radu, komunikacija, potencijal za usavršavanje, dodatna znanja kao i sve ostalo što bi moglo biti osnov za bodovanje.

(7)  Svim kandidatima na usmenom ispitu postavljaju se pitanja istog ili sličnog sadržaja koja imaju za cilj da utvrde određeni stepen znanja i sposobnost kandidata da obalja poslove radnog mjesta za koje se provodi procedura javnog oglasa, sposobnost usvajanja novih znanja, potencijal za usavršavanje kao i sklonost ka timskom radu. Pitanja se mogu odnositi i na predhodno stečeno radno iskustvo kandidata s obzirom da je javnim oglasom isto bilo jedan od uslova za traženo radno mjesto.

 Član 13.

(Lista uspješnih kandidata sa bodovima)

 

(1)  Nakon okončane procedure provjere znanja te utvrđenog broja bodova na ispitu, Komisija sačinjava Listu uspješnih kandidata u skladu sa članom 12. stav (4) Uredbe.

(2)  Kandidati se rangiraju po broju ukupno osvojenih bodova.

(3)  Komisija je dužna Listu uspješnih kandidata sa bodovima dostaviti poslodavcu u roku od 3 (tri) dana nakon obavljenog intervjua.

        

 Član 14.

(Prednost pri zapošljavanju)

 (1)  Prilikom zapošljavanja potrebno je dati prednost kandidatima koji po posebnom           zakonu imaju prioritet u zapošljavanju u skladu sa članom 17. stav (1) Uredbe.

(2)  Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

        

PETI DIO - SUPERVIZOR

 Član 15.

(Supervizor)

 (1)  U skladu sa članom 13. Uredbe, poslodavac je dužan u roku od 5 (pet) dana prije raspisivanja javnog oglasa, obratiti se Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, sa zahtjevom za imenovanje supervizora i zamjenika supervizora za nadzor nad provođenjem javnog oglasa.

(2)  Uz zahtjev za imenovanje supervizora, poslodavac je dužan priložiti opis poslova te potrebne uslove za radno mjesto za koje se provodi javni oglas.

(3)  Supervizor je nadležan:

a)    da prati pravilnu primjenu Uredbe prilikom raspisivanja javnog oglasa,

b)    da nadzire rad Komisije na način da prati rad Komisije od njenog imenovanja, da bude prisutan prilikom otvaranja pristiglih prijava na javni oglas,

c)    da vrši nadzor nad otvaranjem, pregledanjem i ocjenom pristiglih prijava na javni oglas,

d)    da prati način pripreme ispitnih pitanja za pismeni dio ispita i njegovu neposrednu kontrolu (pismeni dio ispita),

e)    da može biti prisutan i nadzirati usmeni dio ispita (intervju),

f)     kao i druga pitanja propisana Uredbom i Poslovnikom.

 

(4)  U slučaju da supervizor uoči nepravilnosti prilikom provođenja javnog oglasa, poduzima sljedeće mjere:

a)    usmeno obavještava članove Komisije o uočenim nepravilnostim i zahtijeva njihovo otklanjanje prije nastavka provođenja javnog oglasa, što se zapisnički evidentira,

b)    u slučaju da članovi Komisije odbiju otkloniti nepravilnosti i nastave provođenje javnog oglasa, supervizor odmah pismeno obavještava dekana o uočenim nepravilnostima, sa detaljnim opisom povrede postupka provođenja javnog oglasa, kako bi dekan razmotrio obavijest i utvrdio da li uočene nepravilnosti predstavljaju osnov za poništenje javnog oglasa,

c)    u slučaju da poslodavac ne poništi javni oglas/konkurs, a supervizor i dalje smatra da uočene nepravilnosti predstavljaju opravdan razlog za poništenje javnog oglasa, supervizor obavještava Ured o uočenim nepravilnostima.

                           

(5)  Komisija je dužna da sarađuje sa supervizorom u obavljanju njegovih poslova te

provođenju aktivnosti iz djelokruga rada Ureda.

 

 ŠESTI DIO – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 16.

(Izmjene i dopune Poslovnika)

 Izmjene i dopune ovog Poslovnika vrše se na način i u postupku propisanom za njegovo donošenje.

 Član 17.

(Stupanje na snagu)

 Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, dostavlja se dekanu odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja, a dekan će isti objavit će na web stranici Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u skladu sa članom 8. stav (7) Uredbe.

 

 Broj: 01/1-2713/19-2

Sarajevo, 15.07.2019. godine

 

                                             Predsjednik Komisije : doc. dr Sead Ivojević

 

                                                     Članovi Komisije:

                                                                            1) mr Aldin Vranović

                                                                            2) dr Admir Avdagić