POSEBNE ODLUKE KOJE NISU PREDVIĐENE PLANOM JN ZA 2018

 

Broj: 01/1-120/2018   

Dana, 17.01.2017.godine

 Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), a u vezi sa zahtjevom dekana Fakulteta broj: 01/1-118/2018 od 17.01.2018. godine, dekan donosi

 POSEBNU ODLUKU

O pokretanju postupka nabavke robe: Hard disk za video nadzor koji nije predviđen Planom javnih nabavki za 2017. godinu

 

  1. Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke robe: Hard disk za video nadzor, što je u skladu sa članom 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama izuzeto od Plana javnih nabavki.
  2. Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 272,00 KM bez PDV-a. Shodno članu 1. ove odluke realizacija ove odluke – nabavke provest će se na osnovu pisane ponude broj: 62/2018 od 16.01.2018. godine Unilab d.o.o. Sarajevo, Drinska 70. i dostavljanjem (prilaganjem) računa.

O b r a z l o ž e nj e

 

Cijeneći da je predmet nabavke robe: Hard diska za video nadzor (iznenadni kvar), u skladu sa članom 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama na koji ugovorni organ nije mogao da računa u vrijeme donošenja Plana javnih nabavki, to je utvrđeno da su ispunjene pretpostavke za donošenje odluke o realizaciji nabavke, te da je dostavljen zahtjev broj: 01/1-118/2018 od 17.01.2018.godine, za donošenje odluke.

Cijeneći navedeno donešena je odluka kao u dispozitivu.

 

                                                                                     D E K A N

                                                                           Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 Broj: 01/1-17/2018     

Dana, 03.01.2017.godine

 Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), a u vezi sa zahtjevom Upravnika nastavnih objekata broj: 01/1-16/2018 od 03.01.2018.godine, dekan donosi

 POSEBNU ODLUKU

O pokretanju postupka nabavke usluga koje nisu predviđene Planom javnih nabavki za 2017. godinu

 

  1. Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke: usluga tehnike na nastavnom objektu „Čavle“ Igman, što je u skladu sa članom 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama izuzeto od Plana javnih nabavki.
  2. Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 200,00 KM bez PDV-a. Shodno članu 1. ove odluke realizacija ove odluke – nabavke provest će se izdavanjem radnog naloga i dostavljanem računa.

O b r a z l o ž e nj e

 

Cijeneći da je predmet nabavke: usluge tehnike (skidanje kamera na nastavnom objektu “Čavle“, a usljed obavljanja radova na oblaganju istog oblicama, te ponovno postavljanje istih), u skladu sa članom 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama na koje ugovorni organ nije mogao da računa u vrijeme donošenja Plana javnih nabavki, to je utvrđeno da su ispunjene pretpostavke za donošenje odluke o realizaciji nabavke, te da je dostavljen zahtjev broj: 01/1-16/2018 od 03.01.2018.godine, za donošenje odluke.

Cijeneći navedeno donešena je odluka kao u dispozitivu.

 

                                                                                     D E K A N

                                                                           Prof.dr Mirza Dautbašić