PONOVNI JAVNI POZIV za izdavanje poslovnog prostora

 

 

ŠUMARSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

O b j a v lj u j e:

 

 

 

JAVNI POZIV

za izdavanje poslovnog prostora: kantina za studente i

zaposlenike Fakulteta

 

Nudi se u zakup poslovni prostor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kako slijedi:

 

Lokacija prostora: Zagrebačka 20.

 

Kvadratura prostora: 36 m2

 

Početna (najniža) cijena: 8 KM/ m2 (bez PDV-a), plus režijski troškovi: grijanja, vode i kanalizacije, električne energije i odvoza smeća.

 

Period zakupa: 1(jedna) godina

 

Uslovi:

  1. Poslovni prostor se izdaje u zakup u viđenom stanju, a sva eventualna ulaganja na ime korištenja prostora, kao i svi ostali detalji regulisat će se ugovorom uz obaveznu saglasnost nadležnog organa zakupodavca.
  2. Djelatnost kojom se bavi i kojom će se baviti zakupoprimac ne smije biti u suprotnosti sa djelatnošću Šumarskog fakulteta u Sarajevu (opis: pod djelatnostima koje su u suprotnosti djelatnosti Fakulteta, podrazumijeva ju se one djelatnosti koje i ako su dozvolje pozitivnim propisima, nisu primjerene djelatnosti Fakulteta).
  3. Podzakup nije dozvoljen.
  4. Troškove poreza na dodatnu vrijednost – PDV-a, plaća zakupoprimac.
  5. Plaćanje zakupa se vrši na osnovu izdatih faktura za mjesečni iznos zakupa i režijskih troškova.
  6. U objektu je zabranjeno točenje alkohola.
  7. Depozit u iznosu jedne početne zakupnine.

 

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude:

a)      Ponuđena cijena i

b)      Posebne pogodnosti za zakupodavca u smislu specifične ponude prihvatljive za studente i uposlenike Fakulteta.

 

 

 

Dokazi koji se moraju dostaviti u vezi gore navedenih podkriterija:

-          Obrazac za cijenu ponude (Prilog 1) uključujući posebne pogodnosti iz tačke b) prethodnog stava – lista ponude ugostiteljskih usluga (vrste toplih i hladnih napitaka, svakodnevna ponuda jela sa cijenama).

 

Zainteresovani subjekti za unajmljivanje prostora pod zakup, prije dostavljanja ponude mogu doći na razgovor o detaljima ponude i razgledanje prostora.

 

Kontakt osoba je: Ismeta Dilberović (tel: 033- 812-492

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za izmajmljivanje poslovnog prostora“ putem pošte ili lično na protokol Fakulteta, Zagrebačka 20.

 

Ponude mogu dostaviti pravna lica, a ponude isključivo moraju sadržavati:

-          Pismenu prijavu sa nazivom pravnog subjekta, broj telefona i kontakt osobe,

-          Aktuelni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca,

-          Uvjerenje o ID broju,

-          Uvjerenje o PDV broju,

-          Ovjerenu izjavu da zainteresovani subjekt nije osuđivan u sudskom postupku za kršenje Zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od 5 godina, od datuma podnošenja ponude.

-          Uverenje od nadležnih institucija da je kandidat izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza i doprinosa.

 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije 5 dana od dana objavljivanja na Web stranici Šumarskog fakulteta.

 

Šumarski fakultet zadržava pravo da bez ikakvih ograničenja, između prijavljenih ponuđača izvrši ili ne izvrši odabir za Fakultet najpovoljnijeg zakupca, uzimajući u obzir pored ponuđene cijene i sve ostale kvalitativne osobenosti pojedinog ponuđača bez ikakvih prioritetnih prava bilo kojeg ponuđača.

 

Režijski troškovi: računi dobavljača za isporučenu električnu energiju, grijanje, potrošenu vodu i kanalizaciju i odvoz smeća.

 

Napomena: Eventualno davanje u zakup vanjskog prostora u vlasništvu Fakulteta može se utvrditi anexom ugovora.

 

 

 

 

 

 

 

Prilog 1.

 

 

 

 

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

 

 

 

Nazivponuđača:____________________________

 

Ponudabroj: _______________________________

 

Datum: ____________________________________

 

 

 

 

Rb

Opisusluge

Kvadraturaprostora

u m2

Ponuđenacijena po m2 u KM

Ukupnacijena bez PDV-a

 

 

Zakupposlovnogprostora

 

 

36 m2

 

 

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a

 

KM

POPUST     %

 

KM

UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a

 

KM

 

 

 

 

 

 

                               M.P.             Potpisovlaštenoglicaponuđača __________

 

 

Napomena:

  1. Cijenemorajubitiiskazane u KM.
  2. Cijenaponude se iskazuje bez PDV-a