Ponovni konkurs za izbor u naučnonastavno zvanjeNa osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13), člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, odluke Vijeća Šumarskog fakulteta u Sarajevu broj: 01/6-3061/14 od 11.12.2014. godine i 01/6-517/15 od 13.03.2015.godine, saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-533/15 od 28.01.2015. godine, raspisuje se

 

PONOVNI KONKURS

za izbor u naučnonastavno zvanje 

  1. asistent za naučnu oblast „Iskorištavanje šuma“........................... 1 izvršilac

 

Uslovi za izbor:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu kandidati trebaju ispunjavati uslove utvrđene članom 89. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uslovi za prijavu:

-      biografiju (CV)

-      diplomu/e o odgovarajućem univerzitetskom stepenu sa najmanje 240 ECTS bodova,

-      izvod iz matične knjige rođenih,

-      uvjerenje o državljanstvu

-      uvjerenje o postignutom uspjehu tokom studija,

-      dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika

-      dokaz objavljenim radovima iz oblasti za koju se prijavljuje - ako ih imaju

-      dokaz o nagradama i priznanjima u vezi sa naučnom oblasti za koju se prijavljuje - ako ih imaju

-      uvjerenje da nije potvrđena optužnica od nadležnog suda (ne starija od tri mjeseca)

Kandidati koji su diplomu/e stekili u drugoj državi, dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji diplome.

Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Napotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokumentacijom se podnose na adresu:

Šumarski fakultet u Sarajevu, Zagrebačka 20., Sarajevo sa naznakom: Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje preporučenom poštom ili direktno na protokol Fakulteta.

 

IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA