OGLAS za prijem u radni odnos

UNIVERZITET U SARAJEVU

ŠUMARSKI FAKULTET

 

Na osnovu odredaba Pravilnika o radu Šumarskog fakulteta u Sarajevu, Zaključka – saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-26226-21/18 od 28.06.2018. godine, Šumarski fakultet u Sarajevu

r a s p i s u j e

O G L A S
za prijem u radni odnos

 

  1. Knjižničar............................................ 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

 

 

Uslovi: IV stepen (SSS) – gimnazija, poznavanje rada na računaru  i poznavanje stranog jezika: engleski i njemački.

 

Uz prijavu zainteresovani kandidati dužni su dostaviti:

 

  1.    Biografiju
  2.    Uvjerenje o državljanstvu
  3.    Izvod iz matične knjige rođenih
  4.    Svjedočanstva SSS – gimnazije i završno svjedočanstvo
  5.    Dokaz o poznavanju rada na računaru (certifikat izdat od strane ovlaštenog edukatora iz navedene oblasti o           položenom kursu računarskih softverskih paketa: Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Internet               Explorer, Corel i PhotoShop
  6.    Dokaz o poznavanju stranog jezika: engleski i njemački (uvjerenje ili diploma o uspješno završenom C1 nivou         engleskog i njemačkog jezika)
  7.    Ovjerena kopija lične karte CIPS-a

 

Tražena dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti u roku od 7 dana na adresu: Šumarski fakultet u Sarajevu, Zagrebačka 20., sa naznakom: „prijava na oglas za prijem u radni odnos“.

Sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove oglasa obaviće se intervju.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA