Odluke o poništenju postupka

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

-KONKURENTSKI POSTUPAK sa namjerom provođenja e-aukcije-

 

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b) i člana 70. stav (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH 39/14), u postupku javne nabavke robe: laboratorijske pumpe i pribor , dekan Fakulteta donio je

 

 O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

 Član 1.

PONIŠTAVA se postupak javne nabavke robe: Laboratorijske pumpe i pribor iz razloga učinjenih propusta u primjeni člana 36. i člana 53. stav (6) Zakona o javnim nabavkama i tehničkih grešaka prilikom objave Izmjene i dopune tenderske dokumentacije broj: 01/1-1548/19 od 29.04.2019. godine.

 Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku.

 Član 3.

Ova odluka objaviće se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba.

 Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

 O b r a z l o ž e nj e

 Konkurentski postupak sa namjerom provođenja e-aukcije : laboratorijske pumpe i pribor pokrenut je odlukom o pokretanju postupka broj: 01/1-1202/19 od 05 .04. 2019. godine.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 14.210,00 KM (slovima: četrnaesthiljadadvijestotinedeset/00 KM) bez PDV-a.

Obavijest o javnoj nabavi broj :1196-7-1-9-3-2/19 zajedno sa tenderskom dokumentacijom objavljena je na Portalu E-nabavki 18.04.2019. godine u 10:46h.

Na osnovu člana 53. stav (6) zakona o javnim nabavkama donesena je Odluka o izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke-laboratorijske pumpe i pribor putem konkurentskog postupka (sa namjerom provođenja e-aukcije) broj: 01/1-1565/19 od 29.04.2019. godine. Ovom odlukom izvršene su izmjene i dopune tenderske dokumentacije u dijelu:

-      na strani br.6 (pod rubrikom D. PODACI O PONUDI) stav 10) Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda- promijenio se datum za prijem ponuda te umjesto 07.05.2019. godine glasi 14.05.2019. godine,

-      na strani br.6 (pod rubrikom D. PODACI O PONUDI) stav 11) Mjesto, datum i vrijeme za otvaranje ponuda- promijenio se datum za prijem ponuda te umjesto 07.05.2019. godine glasi 14.05.2019. godine,

-      na strani br.11 ANEKS 2-OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE-ROBE dopunjena je tabela, odnosno unesene su dodatne komponente za stavku pod rednim brojem 5.

Izmjene i dopune tenderske dokumentacije, odnosno ispravka obavještenja o nabavci objavljena je na Portalu pod brojem:1196-7-1-11-8-5/19 dana 29.04.2019. godine u 13:37h.Međutim prilikom objave istih desio se propust i učinjena tehnička greška kojom su Izmjene i dopune tenderske dokumentacije objavljene u grupi predviđenoj za drugu nabavku te na taj način nije postalno dotupno svim zainteresiranim ponuđačima.

 

Shodno navedenome, u skladu sa članom 69. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 
                                                                               D E K A N

 

                                                                           prof. dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

-Arhiva KJN

-Arhiva Fakulteta


ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

-KONKURENTSKI POSTUPAK sa namjerom provođenja e-aukcije-

 Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. stav (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH 39/14), u postupku javne nabavke robe: laboratorijski reagensi , dekan Fakulteta donio je

 O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

 Član 1.

PONIŠTAVA se postupak javne nabavke robe: Laboratorijski reagensi iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

 Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku.

 Član 3.

Ova odluka objaviće se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba.

 Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke robe: laboratorijski reagensi pokrenut je odlukom o pokretanju postupka broj: 01/1-1203/19 od 05.04.2019. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem konkurentskog postupka sa namjerom provođenja e-aukcije.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 10.942,09 KM (slovima:desethiljadadevetstotinačetrdesetdvije/09 KM) bez PDV-a.

Obavijest o javnoj nabavi broj : 1196-7-1-11-3-4/19 zajedno sa tenderskom dokumentacijom objavljena je na Portalu E-nabavki 18.04.2019. godine u 10:23h.

Kako u određenom krajnjem roku nije dostavljena nijedna ponuda, u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

                                                                                         D E K A N

 

Dostaviti:

-      Arhiva KJN                                                          prof. dr Mirza Dautbašić

-      Arhiva Fakulteta