Odluke o poništenju postupaka

Broj:01/1-2848/19

Dana, 22.07.2019. godine

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

DIREKTNI SPORAZUM

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka e) i člana 70. stav (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu u postupku javne nabavke usluga: hidranti , dekan Fakulteta donio je

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

PONIŠTAVA se postupak javne nabavke usluga: hidranti jer su cijene prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu, odnosno vrijednost ponude prelazi plansku cijenu.

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku.

Član 3.

Ova odluka objaviće se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke usluge: Hidranti pokrenut je odlukom o pokretanju postupka broj: 01/1-2508/19 od 04.07.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem Direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 90,00 KM (slovima:devedeset/00 KM) bez PDV-a.

Zahtjev za dostavu ponuda broj: 01/1-2550/19 od 05.07.2019. godine upućen je na adresu dva ponuđača:

-      Vatrosistemi d.o.o., Safeta Zajke 115, 71 000 Sarajevo

-      Protect-ing d.o.o., Zovik 6, 71240 Hadžići.

U postupku predmetne nabavke utvrđeno da ponude oba ponuđača prelaze plansku cijenu utvrđenu u Planu javnih nabavki za 2019. godinu i to :

-      Vatrosistemi d.o.o. za ponuđenu cijenu u iznosu od 120,00 KM (slovima: jednastotinadvadeset/00 KM), bez PDV-a

-      Protect-ing d.o.o  za ponuđenu cijenu u iznosu od 160,00 KM (slovima:jednastotinašesteset/00 KM), bez PDV-a.

Obzirom na navedeno a u skladu sa članom 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH 39/14) odlučeno je kao u dispozitivu.                                                                         

                                                           D E K A N

 

                                                                           Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

-ponuđačima

-Arhiva KJN

-Arhiva Fakulteta

Broj:01/1-2847/19

Dana, 22.07.2019. godine

 

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

DIREKTNI SPORAZUM

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b) i člana 70. stav (1), (2), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu u postupku javne nabavke usluga: usluge čišćenja septičkih jama , dekan Fakulteta donio je

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

PONIŠTAVA se postupak javne nabavke usluga: usluge čišćenja septičkih jama iz razloga učinjenih propusta u primjeni člana 15. i člana 53. Zakona o javnim nabavkama.

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku.

Član 3.

Ova odluka objaviće se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke usluge: usluge čišćenja septičkih jama pokrenut je odlukom o pokretanju postupka broj: 01/1-1251/19 od 09.04.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem Direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 3.000,00 KM (slovima:trihiljade/00 KM) bez PDV-a.

Zahtjev za dostavu ponuda broj: 01/1-2551/19 od 05.07.2019. godine upućen je na adresu dva ponuđača:

-      JKP “KOMUNALAC“ d.o.o Hadžići, Ul.Žunovačka 4, 71 240 Hadžići

-      KJKP “Vodovod i kanalizacija“ Jaroslava Černija 8, 71 000 Sarajevo

U postupku predmetne nabavke utvrđeno da su ponude oba ponuđača znatno niže od procijenjene vrijednosti javne nabavke što znači da je učinjen propust priliko utvrđivanja Plana javnih nabavki za 2019. godinu , te da je u zahtjevu za dostavu ponude broj: 01/1-2551/19 od 05.07.2019. godine umjesto kriterija ,,najniža cijena“, kao kriterij za dodjelu ugovora napisan ,,najveći zbir osiguranih suma“ .

Obzirom na navedeno, u skladu

Obzirom na navedeno a u skladu sa članom 62. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH 39/14) odlučeno je kao u dispozitivu te će se donijeti odluka o pokretanju novog postupka nabavke.                                                               

                                                          D E K A N

 

                                                                           Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

-ponuđačima

-Arhiva KJN

-Arhiva Fakulteta