ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE - KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE

 

 ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE

-KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE

 

Broj: 01/1-

Dana 26.11.2015.godine

 

Na osnovu člana 14. stav (1), člana 18. stav (1), člana 87. stav 2. i člana 88. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), a postupajući po Odluci Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-2017/15 od 24.03.2015. godine o usvajanju Plana nabavke za 2015. godinu, te zahtjeva broj: 01/1-3053/15 od 19.11.2015. godine, dekan Fakulteta je donio

O D L U K U

o pokretanju postupka nabavke robe: hladnjaci.lab.hladnjak

 

Član 1.

 

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke robe: hladnjaci.lab.hladnjak.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 13.320,00 KM, (slovima: trinaesthiljadatristotinedvadeset/00 KM), bez PDV-a.

Ova nabavka se finansira iz sredstava projekta.

 

Član 2.

 

Tenderski dokument sačinit će Komisija za javne nabavke u roku od 7 dana, računajući od donošenja ove odluke.

 

Član 3.

 

Kriteriji za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

Član 4.

 

Javno otvaranje i ocjenu ponuda sprovest će Komisija za javne nabavke, u sastavu od 3 (tri) člana, sljedeće kvalifikacije strukture:

 

  1. Doc.dr Jusuf Musić, predsjednik,
  2. Ismeta Dilberović, dipl. iur, član,
  3. Ervina Kustura, član

Djelokrug rada Komisije iz prethodnog stava utvrdit će se posebnom odlukom.

 

 

Član 5.

 

Sastavni dio ove odluke je zahtjev broj: 01/1-3053/15 od 19.11.2015. godine, sa specifikacijom usluga.

 

Član 6.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

U postupku po prijedlogu, utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, podzakonskih akata i odluka nadležnih organa.

Pri donošenju Odluke Dekan Fakulteta se posebno rukovodi činjenicom da je predložena nabavka planirana u Planu nabavki za 2015. godinu – pod stavkom 18 (osamnaest) - roba, da je realno procijenjena njena vrijednost, predložena odgovarajuća vrsta postupka, te da predloženi sastav komisije po stručnosti odgovara predmetu javne nabavke.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

D E K A N

 

                                                                                Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

-      Komisiji za javne nabavke

-      a/a

 

 

 

 

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE

-KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE

 

Broj: 01/1-

Dana 26.11.2015.godine

 

Na osnovu člana 14. stav (1), člana 18. stav (1), člana 87. stav 2. i člana 88. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), a postupajući po Odluci Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-2017/15 od 24.03.2015. godine o usvajanju Plana nabavke za 2015. godinu, V (petog) Rebalansa Plana nabavke za 2015.godinu, te zahtjeva koordinatora projekta broj: 01/1-3052/15 od 19.11.2015. godine, dekan Fakulteta je donio

O D L U K U

o pokretanju postupka nabavke robe: GPS uređaja

 

Član 1.

 

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke robe: GPS uređaja.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 9.750,00 KM, (slovima: devethiljadasedamstotinapedeset/00 KM), bez PDV-a.

Ova nabavka se finansira iz sredstava projekta.

 

Član 2.

 

Tenderski dokument sačinit će Komisija za javne nabavke u roku od 7 dana, računajući od donošenja ove odluke.

 

Član 3.

 

Kriteriji za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

Član 4.

 

Javno otvaranje i ocjenu ponuda sprovest će Komisija za javne nabavke, u sastavu od 3 (tri) člana, sljedeće kvalifikacije strukture:

 

  1. Doc.dr Jusuf Musić, predsjednik,
  2. Ismeta Dilberović, dipl. iur, član,
  3. Ervina Kustura, član

Djelokrug rada Komisije iz prethodnog stava utvrdit će se posebnom odlukom.

 

 

Član 5.

 

Sastavni dio ove odluke je zahtjev broj: 01/1-3052/15 od 19.11.2015. godine, sa specifikacijom usluga.

 

Član 6.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

U postupku po prijedlogu, utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, podzakonskih akata i odluka nadležnih organa.

Pri donošenju Odluke Dekan Fakulteta se posebno rukovodi činjenicom da je predložena nabavka planirana u Planu nabavki za 2015. godinu – pod stavkom 16 (šesnaest) - roba, da je realno procijenjena njena vrijednost, predložena odgovarajuća vrsta postupka, te da predloženi sastav komisije po stručnosti odgovara predmetu javne nabavke.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

D E K A N

 

                                                                                Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

-      Komisiji za javne nabavke

-      a/a