ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE - DIREKTNI SPORAZUM

 

 ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj: 01/1-

Dana 26.11.2015.godine

 

 

Na osnovu člana 18. stav (1), člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 2. tačka 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i člana 2. tačka 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, postupajući po Odluci Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-2017/15 od 24.03.2015. godine o usvajanju Plana nabavke za 2015. godinu, te zahtjeva koordinatora projekta broj: 01/1-3058/15 od 19.11.2015.godine, dekan Fakulteta je donio

 

 

 

O D L U K U

o pokretanju postupka nabavke robe: opreme za mjerenje

 

Član 1.

 

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke robe: opreme za mjerenje.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 3.632,00 KM, (slovima: trihiljadešestotinadredesetdvije/00 KM), bez PDV-a.

Ova nabavka se finansira iz sredstava Fakulteta i projekata

Javna nabavka će se provesti putem Direktnog sporazuma.

Postupak javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Evidencioni broj javne nabavke je 11. (roba).

 

Član 2.

 

Tenderski dokument – istraživanje tržišta, pismeni zahtjev – prijedlog cijena sačinit će Komisija za javne nabavke Fakulteta u roku od 3 dana, računajući od donošenja ove odluke.

 

Član 3.

 

Kriteriji za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

Član 4.

 

Ocjenu ponude/a sprovest će Komisija za javne nabavke, u sastavu od 3 (tri) člana, sljedeće kvalifikacije strukture:

 

  1. Doc.dr Jusuf Musić, predsjednik,
  2. Ismeta Dilberović, dipl. iur, član,
  3. Ervina Kustura, član

Djelokrug rada Komisije iz prethodnog stava utvrdit će se posebnom odlukom.

 

Član 5.

 

Sastavni dio ove odluke je zahtjev koordinatora projekta broj:01/1-3058/15 od 19.11.2015.godine, sa specijfikacijom usluga.

 

Član 6.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

U postupku po prijedlogu, utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetau u Sarajevu.

Pri donošenju Odluke Dekan Fakulteta se posebno rukovodio činjenicom da je predložena nabavka planirana u Planu nabavki za 2015. godinu – pod stavkom 11 (jedanaest) - robe, da je realno procijenjena njena vrijednost, predložena odgovarajuća vrsta postupka, te da predloženi sastav komisije po stručnosti odgovara predmetu javne nabavke.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

D E K A N

 

                                                                                Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

-      Komisiji za javne nabavke

-      Web stranica Fakulteta

-      a/a

 

 

 ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj: 01/1-

Dana 26.11.2015.godine

 

 

Na osnovu člana 18. stav (1), člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 2. tačka 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i člana 2. tačka 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, postupajući po Odluci Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-2017/15 od 24.03.2015. godine o usvajanju Plana nabavke za 2015. godinu, V (petog) rebalansa Plana javnih nabavki za 2015.godinu, te zahtjeva broj: 01/1-3125/15 od 24.11.2015.godine, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o pokretanju postupka nabavke robe: reagensi i kontrasna sredstva

 

Član 1.

 

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke robe: reagensi i kontrasna sredstva.

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 3.630,00 KM, (slovima: trihiljadešestotinatrideset/00 KM).

Ova nabavka se finansira iz sredstava projekta (FMON broj:0101-4511/15).

Javna nabavka će se provesti putem Direktnog sporazuma.

Postupak javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Evidencioni broj javne nabavke je 27. (robe).

 

Član 2.

 

Tenderski dokument – istraživanje tržišta, pismeni zahtjev – prijedlog cijena sačinit će Komisija za javnu nabavku Fakulteta u roku od 3 dana, računajući od donošenja ove odluke.

 

Član 3.

 

Kriteriji za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

Član 4.

 

Ocjenu ponude/a sprovest će Komisija za javne nabavke, u sastavu od 3 (tri) člana, sljedeće kvalifikacije strukture:

 

  1. Doc.dr Musić, predsjednik,
  2. Ismeta Dilberović, dipl. iur, član,
  3. Ervina Kustura, član

Djelokrug rada Komisije iz prethodnog stava utvrdit će se posebnom odlukom.

 

Član 5.

 

Sastavni dio ove odluke je zahtjev broj: 01/1-3125/15 od 24.11.2015.godine, sa specijfikacijom usluga.

 

Član 6.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

U postupku po zahtjevu / prijedlogu, utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetau u Sarajevu.

Pri donošenju Odluke Dekan Fakulteta se posebno rukovodio činjenicom da je predložena nabavka planirana u Planu nabavki za 2015. godinu – pod stavkom 27. (dvadesetsedam) - robe, da je realno procijenjena njena vrijednost, da su osigurana sredstva za isplatu, predložena odgovarajuća vrsta postupka, te da predloženi sastav komisije po stručnosti odgovara predmetu javne nabavke.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

D E K A N

 

                                                                                Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

-      Komisiji za javne nabavke

-      Web stranica Fakulteta

-      a/a

 

 ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj: 01/1-

Dana 26.11.2015.godine

 

 

Na osnovu člana 18. stav (1), člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 2. tačka 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i člana 2. tačka 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, postupajući po Odluci Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-2017/15 od 24.03.2015. godine o usvajanju Plana nabavke za 2015. godinu, V (petog) rebalansa Plana javnih nabavki za 2015.godinu, te zahtjeva broj: 01/1-3124/15 od 24.11.2015.godine, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o pokretanju postupka nabavke usluga: genotipizacija

 

Član 1.

 

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga: genotipizacija.

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 5.750,00 KM, (slovima: pethiljadasedamstotinapedeset/00 KM).

Ova nabavka se finansira iz sredstava projekata. (FMON broj:0101-4511/15 i 01/1-914/12).

Javna nabavka će se provesti putem Direktnog sporazuma.

Postupak javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Evidencioni broj javne nabavke je 28. (usluge).

 

Član 2.

 

Tenderski dokument – istraživanje tržišta, pismeni zahtjev – prijedlog cijena sačinit će Komisija za javnu nabavku Fakulteta u roku od 3 dana, računajući od donošenja ove odluke.

 

Član 3.

 

Kriteriji za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

Član 4.

 

Ocjenu ponude/a sprovest će Komisija za javne nabavke, u sastavu od 3 (tri) člana, sljedeće kvalifikacije strukture:

 

  1. Doc.dr Musić, predsjednik,
  2. Ismeta Dilberović, dipl. iur, član,
  3. Ervina Kustura, član

Djelokrug rada Komisije iz prethodnog stava utvrdit će se posebnom odlukom.

 

Član 5.

 

Sastavni dio ove odluke je zahtjev broj: 01/1-3124/15 od 24.11.2015.godine, sa specijfikacijom usluga.

 

Član 6.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

U postupku po zahtjevu / prijedlogu, utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetau u Sarajevu.

Pri donošenju Odluke Dekan Fakulteta se posebno rukovodio činjenicom da je predložena nabavka planirana u Planu nabavki za 2015. godinu – pod stavkom 28. (dvadesetosam) - usluge, da je realno procijenjena njena vrijednost, da su osigurana sredstva za isplatu, predložena odgovarajuća vrsta postupka, te da predloženi sastav komisije po stručnosti odgovara predmetu javne nabavke.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

D E K A N

 

                                                                                Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

-      Komisiji za javne nabavke

-      Web stranica Fakulteta

-      a/a