ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE - DIREKTNI SPORAZUM

 

 ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj: 01/1-3320/15

Dana 10.12.2015.godine

 

 

Na osnovu člana 18. stav (1), člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 2. tačka 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i člana 2. tačka 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, postupajući po Odluci Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-2017/15 od 24.03.2015. godine o usvajanju Plana nabavke za 2015. godinu, V rebalansa plana javnih nabavki za 2015 godinu, te zahtjeva katedre za Uređivanje šuma i urbanog zelenila broj: 01/1-3239/15 od 03.12.2015.godine, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke robe: terenska odjeća i obuća

 

Član 1.

 

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke robe: terenska odjeća i obuća.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 6.000,00 KM, (slovima: šesthiljada/00 KM), bez PDV-a.

Ova nabavka se finansira iz sredstava projekta.

Javna nabavka će se provesti putem Direktnog sporazuma.

Postupak javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Evidencioni broj javne nabavke je 28. (dvadesetosam) - roba.

 

Član 2.

 

Tenderski dokument – istraživanje tržišta, pismeni zahtjev – prijedlog cijena sačinit će Komisija za javne nabavke Fakulteta u roku od 3 dana, računajući od donošenja ove odluke.

 

Član 3.

 

Kriteriji za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

 

 

 

Član 4.

 

Ocjenu ponude/a sprovest će Komisija za javne nabavke, u sastavu od 3 (tri) člana, sljedeće kvalifikacije strukture:

 

 1. Doc.dr Jusuf Musić, predsjednik,
 2. Ismeta Dilberović, dipl. iur, član,
 3. Ervina Kustura, član

Djelokrug rada Komisije iz prethodnog stava utvrdit će se posebnom odlukom.

Član 5.

 

Sastavni dio ove odluke je zahtjev broj: 01/1-3239/15 od 03.12.2015.godine, sa specijfikacijom usluga.

 

Član 6.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

U postupku po prijedlogu, utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetau u Sarajevu.

Pri donošenju Odluke Dekan Fakulteta se posebno rukovodio činjenicom da je predložena nabavka planirana u V rebalansu Plana javnih nabavki za 2015.godinu – pod stavkom 28 (dvadesetosam) - roba, da je realno procijenjena njena vrijednost, predložena odgovarajuća vrsta postupka, te da predloženi sastav komisije po stručnosti odgovara predmetu javne nabavke.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

D E K A N

 

                                                                                Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

-      Komisiji za javne nabavke

-      Web stranica Fakulteta

-      a/a

 

 

 

 

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj: 01/1-3319/15

Dana, 10.12.2015.godine

 

 

Na osnovu člana 18. stav (1), člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 2. tačka 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i člana 2. tačka 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, postupajući po Odluci Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-2017/15 od 24.03.2015. godine o usvajanju Plana nabavke za 2015. godinu, te zahtjeva Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3261/15 od 08.12.2015.godine, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o pokretanju postupka nabavke usluga: izrada promotivnog materijala

 

Član 1.

 

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga: izrada promotivnog materijala

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 5.000,00 KM, (slovima: pethiljada/00 KM), bez PDV-a.

Ova nabavka se finansira iz sredstava Fakulteta u punom iznosu.

Javna nabavka će se provesti putem Direktnog sporazuma.

Postupak javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Evidencioni broj javne nabavke je 16. (usluge).

 

Član 2.

 

Tenderski dokument – istraživanje tržišta, pismeni zahtjev – prijedlog cijena sačinit će Komisija za javne nabavke Fakulteta u roku od 3 dana, računajući od donošenja ove odluke.

 

Član 3.

 

Kriteriji za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

 

Član 4.

 

Ocjenu ponude/a sprovest će Komisija za javne nabavke, u sastavu od 3 (tri) člana, sljedeće kvalifikacije strukture:

 

 1. Doc.dr Jusuf Musić, predsjednik,
 2. Ismeta Dilberović, dipl. iur, član,
 3. Ervina Kustura, član

Djelokrug rada Komisije iz prethodnog stava utvrdit će se posebnom odlukom.

 

Član 5.

 

Sastavni dio ove odluke je zahtjev Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3261/15 od 08.12.2015.godine, sa specifikacijom usluga.

 

Član 6.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

U postupku po prijedlogu, utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetau u Sarajevu.

Pri donošenju Odluke Dekan Fakulteta se posebno rukovodio činjenicom da je predložena nabavka planirana u Planu javne nabavke za 2015. godinu – pod stavkom 16 (šesnaest) - usluge, da je realno procijenjena njena vrijednost, predložena odgovarajuća vrsta postupka, te da predloženi sastav komisije po stručnosti odgovara predmetu javne nabavke.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

D E K A N

 

                                                                                Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

-      Komisiji za javne nabavke

-      Web stranica Fakulteta

-      a/a

 

 

 ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj: 01/1-3335/15

Dana, 10.12.2015.godine

 

 

Na osnovu člana 18. stav (1), člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 2. tačka 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i člana 2. tačka 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, postupajući po Odluci Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-2017/15 od 24.03.2015. godine o usvajanju Plana nabavke za 2015. godinu, te zahtjeva Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3333/15 od 10.12.2015.godine, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o pokretanju postupka nabavke usluga: marketinške usluge

 

Član 1.

 

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga:marketinške usluge.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 5.000,00 KM, (slovima: pethiljada/00 KM), bez PDV-a.

Ova nabavka se finansira iz sredstava Fakulteta u punom iznosu.

Javna nabavka će se provesti putem Direktnog sporazuma.

Postupak javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Evidencioni broj javne nabavke je 17. (usluge).

 

Član 2.

 

Tenderski dokument – istraživanje tržišta, pismeni zahtjev – prijedlog cijena sačinit će Komisija za javne nabavke Fakulteta u roku od 3 dana, računajući od donošenja ove odluke.

 

Član 3.

 

Kriteriji za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

 

Član 4.

 

Ocjenu ponude/a sprovest će Komisija za javne nabavke, u sastavu od 3 (tri) člana, sljedeće kvalifikacije strukture:

 

 1. Doc.dr Jusuf Musić, predsjednik,
 2. Ismeta Dilberović, dipl. iur, član,
 3. Ervina Kustura, član

Djelokrug rada Komisije iz prethodnog stava utvrdit će se posebnom odlukom.

 

Član 5.

 

Sastavni dio ove odluke je zahtjev Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3333/15 od 10.12.2015.godine, sa specifikacijom usluga.

 

Član 6.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

U postupku po prijedlogu, utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetau u Sarajevu.

Pri donošenju Odluke Dekan Fakulteta se posebno rukovodio činjenicom da je predložena nabavka planirana u Planu javne nabavke za 2015. godinu – pod stavkom 17 (sedamnaest) - usluge, da je realno procijenjena njena vrijednost, predložena odgovarajuća vrsta postupka, te da predloženi sastav komisije po stručnosti odgovara predmetu javne nabavke.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

D E K A N

 

                                                                                Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

-      Komisiji za javne nabavke

-      Web stranica Fakulteta

-      a/a

 

 

 

 

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj: 01/1-3336/15

Dana 10.12.2015.godine

 

 

Na osnovu člana 18. stav (1), člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 2. tačka 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i člana 2. tačka 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, postupajući po Odluci Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-2017/15 od 24.03.2015. godine o usvajanju Plana nabavke za 2015. godinu, V rebalansa Plana javnih nabavki za 2015.godinu, te zahtjeva broj: 01/1-3332/15 od 10.12.2015.godine, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke radova: bravarski radovi – „Čavle“

 

Član 1.

 

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke radova: bravarski radovi – „Čavle“.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 1.300,00 KM, (slovima: jednahiljadatristotine/00 KM), bez PDV-a.

Ova nabavka se finansira iz sredstava Fakulteta u punom iznosu.

Javna nabavka će se provesti putem Direktnog sporazuma.

Postupak javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Evidencioni broj javne nabavke je 8. (radovi).

 

Član 2.

 

Tenderski dokument – istraživanje tržišta, pismeni zahtjev – prijedlog cijena sačinit će Komisija za javne nabavke Fakulteta u roku od 3 dana, računajući od donošenja ove odluke.

 

 

Član 3.

 

Kriteriji za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

Član 4.

 

Ocjenu ponude/a sprovest će Komisija za javne nabavke, u sastavu od 3 (tri) člana, sljedeće kvalifikacije strukture:

 

 1. Doc.dr Jusuf Musić, predsjednik,
 2. Ismeta Dilberović, dipl. iur, član,
 3. Ervina Kustura, član

Djelokrug rada Komisije iz prethodnog stava utvrdit će se posebnom odlukom.

 

Član 5.

 

Sastavni dio ove odluke je zahtjev broj: 01/1-3332/15 od 10.12.2015.godine, sa specijfikacijom usluga.

 

Član 6.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

U postupku po prijedlogu, utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetau u Sarajevu.

Pri donošenju Odluke Dekan Fakulteta se posebno rukovodio činjenicom da je predložena nabavka planirana u V rebalansu Plana javnih nabavki za 2015. godinu – pod stavkom 8 (osam) - radovi, da je realno procijenjena njena vrijednost, predložena odgovarajuća vrsta postupka, te da predloženi sastav komisije po stručnosti odgovara predmetu javne nabavke.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

D E K A N

 

                                                                                Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

-      Komisiji za javne nabavke

-      Web stranica Fakulteta

-      a/a