Odluke o izboru ponuđača

Broj: 01/1-2845/19

Dana, 22.07.2019. godine

Na osnovu člana 72. stav (3) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), odredbi Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (,,Službeni glasnik BiH 66/16), u postupku javne nabavke robe: patrone s tonerom, dekan Fakulteta je donio

O D L U K U

o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču

I

Stavlja se van snage Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda (e-aukcija) (broj: 01/1-2178/19 od 18.06.2019. godine), te se ugovor za nabavku robe: patrone i toneri dodjeljuje drugorangiranom ponuđaču ALF-OM d.o.o. Banja Luka, Mladena Stojanovića 43-45, 78 000 Banja Luka, ID broj: 4400810890005, za ponuđenu cijenu od 3.590 KM (slovima: trihiljadepetstotinadevedeset/00 KM ) bez uračunatog PDV-a, kao drugorangiranom ponuđaču sa najnižom cijenom nakon provedene e-aukcije (prema izvještaju o toku i završetku e-aukcije od 17.06.2019. godine, broj postupka: 1196-7-1-19/19, e-aukcija održana 17.06.2019. godine u periodu od 10:00h do 10:20h).

II

Sa ponuđačem ALF-OM d.o.o. Banja Luka, zaključit će se Ugovor za nabavku robe: patrone i toneri.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                 

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem Konkurentskg zahtjeva (e-aukcija) (broj: 01/1-2178/19 od 18.06.2019. godine), nakon provedene procedure javne nabavke dodijeljen je ugovor ponuđaču “R & S“ d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, Sarajevo, 71320 Vogošća, za nabavku robe: patrone i toneri.

Navedena odluka je dostavljena svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

Ponuđač “R & S“ d.o.o. Sarajevo je dana 15.07.2019. godine-naš broj: 01/1-2837/19 od 19.07.2019. godine-dostavio Obavijest o odustajanju od zaključivanja ugovora o nabavci robe: patrone i toneri u kojoj obavještava ugovorni organ Šumarski fakulet Univerziteta u Sarajevu da nisu u mogućnosti potpisati ugovor zbog razloga na koje nisu mogli utjecati niti znati u momentu predavanja ponude.

Obzirom na navedeno, ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 72. stav (3) tačka Zakona o javnim nabavkama i ugovor dodijelio drugorangiranom ponuđaču ALF-OM d.o.o. Banja Luka kao što je i navedeno u članu I. ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Vijeću Šumarskog

                                        Fakulteta najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                         ove odluke.

                                                               

                                                                                    D E K A N

 

                                                                             prof. dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

- ponuđačima

- Arhivi Fakulteta

- Arhivi KJN

      

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-DIREKTNI SPORAZUM -

Broj:01/1- 2849/19

Dana, 22.07.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH broj: 39/14“), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke usluge: Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme , dekan Fakulteta je donio

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2833/19 od 19.07.2019. godine i javna nabavka usluge: Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme, dodjeljuje se se ponuđaču: “VATROSISTEMI“ d.o.o. Sarajevo, Safeta Zajke 115, Novi Grad, 71 000 Sarajevo, ID broj: 4200117260007, ponuda-predračun broj: 792-K-07/19 od 10. 07.2019. godine za ponuđenu cijenu od 856,00 KM, bez PDV-a (slovima: osamstotinapedesetšest/00 KM), kao ponuđaču čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2019. godinu.

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javne nabavke Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1267/19 od 10.04.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.660,00 KM.

Na zahtjev je dostavljena ponuda ponuđača:

-          “VATROSISTEMI“ d.o.o. Sarajevo, Safeta Zajke 115, Novi Grad, 71 000 Sarajevo

-          “ Protect-ing d.o.o. “, Zovik 6, 71240, Hadžići

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-971/19 od 21. 03. 2019. godine i Odlukom o izmjeni sastava Komisije broj: 01/6-1066/19 od 28.03.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 19. 07. 2019. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-2833/19, u postupku javne nabavke usluge: usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-          da je ukupan broj pristiglih ponuda : dvije,

-          da su blagovremeno zaprimljene: dvije ponuda,

-          da nije bilo neblagovremenih ponuda,

-          da je ponuda ponuđača: “VATROSISTEMI“ d.o.o. Sarajevo, Safeta Zajke 115, Novi Grad, 71 000 Sarajevo sa cijenom od 856,00 KM, bez PDV-a (slovima: osamstotinapedesetšest/00 KM) prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa i da će se usluge izvršiti u roku od 12 mjeseci, odnosno u periodu od 24.11.2019. godine do 24.11.2020. godine nakon što prestane Ugovor sa predhodnim Pružaocem usluga za isti predmet javne nabavke zaključen prema Planu javnih nabavki za 2018. godinu koji ističe 23.11.2019. godine.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                 

                                                                                     D E K A N

 

Dostaviti:

-          Ponuđačima                                               prof. dr Mirza Dautbašić

-          Arhivi fakulteta

-           Arhivi KJN                  

  

   -ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

KONKURENTSKI  ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

(E- AUKCIJA)

 Broj: 01/1-2705/19

Dana, 15. 07. 2019.godine

 Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavke broj: 01/1-2608/19 od 09.07.2019. godine, u postupku javne nabavke usluga: soboslikarski radovi, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

  1. Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 01/1-2608/19 od 09. 07. 2019. godine i ugovor za javnu nabavku roba: soboslikarski radovi, dodjeljuje se ponuđaču: “COLOREX“ d.o.o. za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Mostar, Kneza Višeslava 14, 88 000 Mostar, ID broj: 4227835130001, za ponuđenu cijenu od 8.995,00 KM (slovima:osamhiljadadevetstotinadevedesetpet/00 KM), bez PDV-a, kao ponuđaču sa najnižom cijenom i nakon provedene e-aukcije (broj ponude korigovane nakon e-aukcije: 150/2019 od 10.07.2019. godine, naš broj: 01/1-2673/19 od 11.07.2019. godine).
  2. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču “COLOREX“ d.o.o. Mostar, Kneza Višeslava 14, 88 000 Mostar po proteku roka od 10 dana od dana okončanja postupka javne nabavke, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.
  3. Ova odluka objavit će se na Web stranici www.sfsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.
  4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se  ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2205/19 od 20.06.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i nakon provedene E-aukcije.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 11.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-3-33-3-11/19 poslato je na objavu i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 24.06.2019.godine u 14:42 h.

 

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen slijedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki):

 

-      Ponuđaču: “GROS-COMP“ Zanatska zadruga, Hadželi 8, 71240 Hađići

-      Ponuđaču: “COLOREX“ d.o.o. Mostar, Kneza Višeslava 14, 88 000 Mostar

-      Ponuđaču: „SARAJEVOSTAN“ d.d., Kolodvorska 12/II , 71000 Sarajevo.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom Vijeća Fakulteta broj: 01/6-971/19 od 21.03.2019. godine i Odlukom o izmjeni sastava Komisije broj: 01/6-1066/19 od 28.03.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 09.07.2019. godine Zapisnik o ocjeni ponuda  sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-2608/19   dekanu u postupku javne nabavke usluga: soboslikarski radovi.

U zapisniku o ocjeni ponuda utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće:

 

-        da je ukupan broj prispjelih ponuda: 3 (tri)

a) “GROS-COMP“ Zanatska zadruga, Hadželi 8, 71240 Hađići

b) “COLOREX“ d.o.o. Mostar, Kneza Višeslava 14, 88 000 Mostar

c) „SARAJEVOSTAN“ d.d., Kolodvorska 12/II , 71000 Sarajevo

-        da su blagovremeno zaprimljene: 3 (tri),

-        da je ponuda ponuđača: “COLOREX“ d.o.o. Mostar, Kneza Višeslava 14, 88 000 Mostar, prihvatljiva sa najnižom cijenom od 8.995,00 KM (slovima:osamhiljada devetstotinadevedesetpet/00 KM), bez PDV-a  i nakon provedene e-aukcije (broj ponude korigovane nakon e-aukcije: 150/2019 od 10.07.2019. godine, naš broj: 01/1-2673/19 od 11.07.2019. godine), a na osnovu izvještaja Agencije za javne nabavke broj: 1196-7-3-33/19 o e-aukciji koja se održala dana 08.07.2019. godine u vremenskom periodu od 12:00h do 13:04h .

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-

aukcije, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav (1) tačka b) – najniža cijena Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                          

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Vijeću Šumarskog

                                      Fakulteta najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                         ove odluke.

 

                                                                                              D E K A N

 

                                                                                     Prof. dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

 - ponuđaču

 - Arhivi Fakultetu

 - Arhivi KJN

    

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1- 2619/19    

Dana, 10. 07. 2019. godine

 Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH broj: 39/14“), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke usluga: usluge održavanja fotokopirnih uređaja, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

 Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2477/19 od 02.07.2019. godine i javna nabavka usluga: usluge održavanja fotokopirnih uređaja, dodjeljuje se se ponuđaču: “COPIA“ d.o.o. Sarajevo, Ćemerlina do br.7, Stari Grad, 71 000 Sarajevo, ID broj: 4200067140005, ponuda - predračun broj: 31/19 od 28.06.2019. godine, za ponuđenu cijenu od 908,00 KM, (slovima: devetstotinaosam/00 KM), bez PDV-a, kao ponuđaču čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2019. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javne nabavke Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ponuđač se obavezuje da usluge: usluge održavanja fotokopirnih uređaja iz člana 1. ove odluke pruži u skladu sa utvrđenim uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude broj: 31/19 od 28.06.2019. godine.

 Član 5.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2204/19 od 20.06.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 910,00 KM.

Na zahtjev je dostavljena ponuda ponuđača: “COPIA“ d.o.o. Sarajevo, Ćemerlina do br.7, Stari Grad, 71 000 Sarajevo.

 

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-971/19 od 21. 03. 2019. godine i Odlukom o izmjeni sastava Komisije broj: 01/6-1066/19 od 28.03.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 02. 07. 2019. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude - predračuna sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-2477/19, u postupku javne nabavke usluga: usluge održavanja fotokopirnih uređaja.

 

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude - predračuna i ocjenu, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-          da je ukupan broj pristiglih ponuda – predračuna: jedna,

-          da je blagovremeno zaprimljene: jedna ponuda - predračun,

-          da nije bilo neblagovremenih ponuda- predračuna,

-          da je ponuda - predračun ponuđača“COPIA“ d.o.o. Sarajevo, Ćemerlina do br.7, Stari Grad, 71 000 Sarajevo, sa cijenom od 908,00 KM, (slovima: devetstotinaosam/00 KM), bez PDV-a, prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

 

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa i da će se pružanje usluga izvršiti u periodu od godinu dana, tj. od 10.07.2019. godine do 10.07.2020. godine.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                                D E K A N

 

                                                                      prof. dr Mirza Dautbašić

 


      

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1-2618/19      

Dana, 10. 07. 2019. godine

 Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH broj: 39/14“), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke robe: frižideri i zamrzivači, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

 Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2534/19 od 04.07.2019. godine i javna nabavka robe: frižideri i zamrzivači, dodjeljuje se se ponuđaču: “STANIĆ-TRADE“ d.o.o. Sarajevo, Binježevo bb, Sarajevo , 71240 Hadžići, ID broj: 4200066920007, ponuda broj: 374-1-19 od 03.07.2019. godine, odnosno predračun broj: 19-021-000967 od 01.7.2019. godine, za ponuđenu cijenu od 853,85 KM, (slovima: osamstotinapedesettri/85 KM), bez PDV-a, kao ponuđaču čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2019. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javne nabavke Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ponuđač se obavezuje da robu: frižideri i zamrzivači iz člana 1. ove odluke proda u skladu sa utvrđenim uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude broj: 374-1-19 od 03.07.2019. godine, odnosno predračuna broj: 19-021-000967 od 01.7.2019. godine i dostavi kupcu u njegovom sjedištu u Zagrebačkoj 20.

        Član 5.

 Zapisnik o primopredaji robe sačinjava Komisija za primopredaju robe koja je sastavljena od predstavnika obje ugovorne strane. Ukoliko Komisija zapisnički utvrdi da roba ima greške ili nije ugovorenog kvaliteta, ponuđač odnosno prodavac je dužan da sve uočene nedostatke otkloni u roku od 5 (pet) dana od dana sačinjavanja zapisnika, a ukoliko to ne učini u navedenom roku, roba koja je predmet reklamacije zamijenit će se novom. Isporučena roba od strane prodavca podliježe garanciji tj. garantnom roku proizvođača robe.

 Član 6.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2176/19 od 18.06.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 900,00 KM.

Na zahtjev je dostavljena ponuda ponuđača: “STANIĆ-TRADE“ d.o.o. Sarajevo, Binježevo bb, Sarajevo , 71240 Hadžići.

 Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-971/19 od 21. 03. 2019. godine i Odlukom o izmjeni sastava Komisije broj: 01/6-1066/19 od 28.03.2019. godine.

 Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 04. 07. 2019. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude - predračuna sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-2534/19, u postupku javne nabavke robe: frižideri i zamrzivači.

 U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude - predračuna i ocjenu, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-          da je ukupan broj pristiglih ponuda – predračuna: jedna,

-          da je blagovremeno zaprimljene: jedna ponuda - predračun,

-          da nije bilo neblagovremenih ponuda- predračuna,

-          da je ponuda - predračun ponuđača: “STANIĆ-TRADE“ d.o.o. Sarajevo, Binježevo bb, Sarajevo , 71240 Hadžići, sa cijenom od 853,85 KM, (slovima: osamstotinapedesettri/85 KM), bez PDV-a, prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

 U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa i da će se roba isporučiti za 3 (tri) mjeseca.

 Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                                D E K A N

 

                                                                      prof. dr Mirza DautbašićODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1-2571/19

Dana, 08.07.2019. godine

 Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), odredbi Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, na osnovu zapisnika Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2488/19 od 02.07.2019. godine, u postupku javne nabavke robe : sanitarni proizvodi, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

      Član 1.

 Prihvata se zapisnik i preporuka o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2488/19 od 02.07.2019. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: sanitarni proizvodi, dodjeljuje se ponuđaču:

“R & S“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, Sarajevo, 71320 Vogošća, ID broj:4200056290005, (ponuda broj: 14375/19 od 27.06.2019. godine), za ponuđenu cijenu od 4.725,88 KM (slovima : četirihiljadesedamstotina

dvadesetpet/88),bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2019. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1287/19 od 11.04.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 4.995,00 KM

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki):

- Ponuđaču: “Dipsa“ d.o.o., Ismeta Alajbegovića Šerbe 30, 71210 Ilidža,

- Ponuđaču: “DMF Office“ d.o.o., Mehemdalije Maka Dizdara do broja 52-Stupine, 75000 Tuzla

- Ponuđaču: “R & S“ d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, Sarajevo, 71320 Vogošća

 Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-971/19 od 21.03.2019. godine i Odlukom o izmjeni sastava Komisije broj: 01/6-1066/19 od 28.03.2019. godine.

 Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 02.07.2019.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru ponuđača broj: 01/1-2488/19, u postupku javne nabavke robe: sanitarni proizvodi.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: 2 (dvije)

a)    “Dipsa“ d.o.o., Ismeta Alajbegovića Šerbe 30, 71210 Ilidža

b)    “R & S“ d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, Sarajevo, 71320 Vogošća

-   da je blagovremeno zaprimljena:2 (dvije),

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

da je ponuda ponuđača: “R & S“ d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, Sarajevo, 71320 Vogošća prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane) vrijednosti sa cijenom od 4.725,88 KM (slovima : četirihiljadesedamstotinadvadesetpet/88) i predlaže njegov izbor.

U skladu sa članom 68. stav (1) Zako o javnim nabavkama te minimalnim uvjetima za kvalifikaciju ponuđača-sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti iz Zahtjeva za dostavu ponude (broj: 01/1-2192/19 od 19.06.2019. godine), ponuda ponuđača “Dipsa“ d.o.o., Ismeta Alajbegovića Šerbe 30, 71210 Ilidža se odbacuje iz razloga što isti nije dostavio tražene dokaze. Uvidom u ponudu ustanovljeno je da nedostaje Uvjerenje o poreznoj registraciji, te da je datum izdavanja dostavljenog aktuelnog izvoda iz sudskog registra stariji od 3 (tri) mjeseca, suprotno zahtjevu.

 U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

 Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                      

 

                                                                           D E K A N

 

                                                              prof. dr Mirza Dautbašić

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1-2572/19

Dana, 08.07.2019. godine

 Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), odredbi Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, na osnovu zapisnika Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2504/19 od 03.07.2019. godine, u postupku javne nabavke robe : laboratorijske pipete i pribor, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

      Član 1.

 Prihvata se zapisnik i preporuka o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2504/19 od 03.07.2019. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: laboratorijske pipete i pribor, dodjeljuje se ponuđaču:

“KEFO“ d.o.o., Ćorovićeva 1A, Istočna Ilidža, 71123 Istočno Sarajevo, ID broj:4403208220006, (ponuda broj: 19-010-001178 od 02.07.2019. godine), za ponuđenu cijenu od 2.801,24 KM (slovima : dvijehiljadeosamstotinajedan/24),bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2019. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1198/19 od 05.04.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 3.250,24 KM

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je sljedećim ponuđačima:

-       “MIKRO+POLO“ d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14K, Sarajevo, 71210 Ilidža

-       “KEFO“ d.o.o., Ćorovićeva 1A, Istočna Ilidža, 71123 Istočno Sarajevo

 Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-971/19 od 21.03.2019. godine i Odlukom o izmjeni sastava Komisije broj: 01/6-1066/19 od 28.03.2019. godine.

 Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 03.07.2019.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru ponuđača broj: 01/1-2504/19, u postupku javne nabavke robe: laboratorijske pipete i pribor.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: 1 (jedna)

-   da je blagovremeno zaprimljena:1 (jedna),

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

da je ponuda ponuđača: “KEFO“ d.o.o., Ćorovićeva 1A, Istočna Ilidža, 71123 Istočno Sarajevo prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane) vrijednosti sa cijenom od 2.801,24 KM (slovima : dvijehiljadeosamstotinajedan/24) i predlaže njegov izbor.

 

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                       

 

                                                                           D E K A N

 

                                                              prof. dr Mirza Dautbašić


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1-2573/19

Dana, 08.07.2019. godine

 Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), odredbi Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, na osnovu zapisnika Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2476/19 od 02.07.2019. godine, u postupku javne nabavke robe : hemijski reagensi, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

      Član 1.

 Prihvata se zapisnik i preporuka o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2476/19 od 02.07.2019. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: hemijski reagensi, dodjeljuje se ponuđaču:

“MIKRO+POLO“ d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14K, Sarajevo, 71210 Ilidža, ID broj:4201572320006, (ponuda broj: 05-071-2/19 od 28.06.2019. godine), za ponuđenu cijenu od 2.000,00 KM (slovima : dvijehiljade/00),bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2019. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2175/19 od 18.06.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.000,00 KM

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je sljedećim ponuđaču “MIKRO+POLO“ d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14K, Sarajevo, 71210 Ilidža.

 Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-971/19 od 21.03.2019. godine i Odlukom o izmjeni sastava Komisije broj: 01/6-1066/19 od 28.03.2019. godine.

 Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 02.07.2019.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru ponuđača broj: 01/1-2476/19, u postupku javne nabavke robe: hemijski reagensi.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: 1 (jedna)

-   da je blagovremeno zaprimljena:1 (jedna),

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

da je ponuda ponuđača: “MIKRO+POLO“ d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14K, Sarajevo, 71210 Ilidža prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane) vrijednosti sa cijenom od 2.000,00 KM (slovima : dvijehiljade/00) i predlaže njegov izbor.

 U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

 Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                          

 

                                                                           D E K A N

 

                                                              prof. dr Mirza Dautbašić

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1-2574/19

Dana, 08.07.2019. godine

 Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), odredbi Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, na osnovu zapisnika Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2503/19 od 03.07.2019. godine, u postupku javne nabavke robe : goriva, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

      Član 1.

 Prihvata se zapisnik i preporuka o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2503/19 od 03.07.2019. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: goriva, dodjeljuje se ponuđaču: HIFA d.o.o. Tešanj, Bukva 9., Bukva, 74260 Tešanj, ID broj: 4218015000007, (ponuda broj: PO1622/2019 od 01.07.2019. godine), za ponuđenu cijenu od 3.446,56 KM (slovima : tri hiljadečetiristotinečetrdesetšest/56 KM),bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2019. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1289/19 od 11.04.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 4.193,60 KM

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki):

- Ponuđaču: HIFA d.o.o. Tešanj, Bukva 9., Bukva, 74260 Tešanj,

- Ponuđaču: HIFA PETROL d.o.o., Hotonj bb, 71320 Vogošća,

- Ponuđaču: HIFA OIL d.o.o., Krndija bb., 74260 Tešanj.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-971/19 od 21.03.2019. godine i Odlukom o izmjeni sastava Komisije broj: 01/6-1066/19 od 28.03.2019. godine.

 Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 03.07.2019.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru ponuđača broj: 01/1-2503/19, u postupku javne nabavke robe: goriva.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: 1 (jedna),

-   da je blagovremeno zaprimljena:1 (jedna),

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

da je ponuda ponuđača: Ponuđaču: HIFA d.o.o. Tešanj, Bukva 9., Bukva, 74260 Tešanj prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane) vrijednosti sa cijenom od 3.446,56 KM (slovima : tri hiljadečetiristotinečetrdesetšest/56 KM) i predlaže njegov izbor.

 U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

 Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                              

 

                                                                            D E K A N

 

                                                              prof. dr Mirza Dautbašić