Odluke o izboru ponuđača

  

         -ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

(E- AUKCIJA)

 Broj: 01/1-2447/19

Dana, 02.07.2019.godine

 Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavke broj: 01/1-2428/19 od 01.07.2019. godine, u postupku javne nabavke roba: mjerni instrumenti, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke i preporuke dekana broj: 01/1-2428/19 od 01.07.2019. godine i ugovor za javnu nabavku roba: mjerni instrumenti, dodjeljuje se ponuđaču: “GRUBE“ d.o.o., Put srpskih branilaca br.20, 78000, Banja Luka, ID broj: 4403513020009, (ponuda broj: 1-7-1/19 od 01.07.2019. godine), za ponuđenu cijenu od 9.550,00 KM (slovima: devethiljadapetstotinapedeset/00 KM), bez PDV-a.

 1. Ova odluka objavit će se na Web stranici www.sfsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.
 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2202/19 od 20.06.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva sa namjerom provođenja e-aukcije koje se nije održala jer je dostavljena samo jedna ponuda.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 11.220,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-1-32-3-10/19 poslato je na objavu i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 21.06.2019.godine u 10:25 h.

 Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen slijedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki):

-      ponuđaču: GRUBE d.o.o, Put srpskih branilaca 20, 78000 Banja Luka,

-      ponuđaču: Elnar d.o.o., Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka

-      ponuđaču: Velmah d.o.o., Pritoka bb, 77101 BIHAC

 Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom Vijeća Fakulteta broj: 01/6-971/19 od 21.03.2019. godine i Odlukom o izmjeni sastava Komisije broj: 01/6-1066/19 od 28.03.2019. godine.

 Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 01.07.2019. godine Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-2428/19 dekanu u postupku javne nabavke roba: mjerni instrumenti.

 U zapisniku o ocjeni ponuda utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik broj: 01/1-2420/19 od 01.07.2019. godine u kojem je utvrđeno sljedeće:

 -      da je ukupan broj prispjelih ponuda: 1 (jedna),

-      da je blagovremeno zaprimljena: 1 (jedna),

-      da je ponuda ponuđača: “GRUBE“ d.o.o., Put srpskih branilaca br.20, 78000, Banja Luka, prihvatljiva.

 Nakon što je konstatovano da je u datom roku pristigla samo jedna ponuda Komisija je u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16), konstatovala da nema uslova za provođenje E-aukcije te okončala postupak u skladu sa članom 3. stav (3) navedenog Pravilnika, odnosno članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

 Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristiglih ponuda konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača “GRUBE“ d.o.o., Put srpskih branilaca br.20, 78000, Banja Luka, sa ponuđenom cijenom od 9.550,00 KM, bez PDV-a.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja E.aukcije, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Shodno tome, odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                          

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Vijeću Šumarskog

                                     Fakulteta najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                        ove odluke.

 

                                                                                              D E K A N

 

                                                                                     prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

- ponuđaču

- Arhivi Fakultetu

- Arhivi KJNODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

  Broj:01/1-2376/19

Dana, 27.06.2019.godine

 Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), odredbi Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, na osnovu zapisnika Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2316/19 od 26.06.2019. godine, u postupku javne nabavke robe : radna oprema, posebna radna oprema i pribor, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

      Član 1.

 Prihvata se zapisnik i preporuka o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2315/19 od 26.06.2019. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: radna oprema, posebna radna oprema i pribor, dodjeljuje se ponuđaču:

„THOR“ d.o.o.Doboj, Bukovica velika 57, 74101 Doboj, ID broj: 4402663560005, (ponuda broj: 21-VI-2019/01/19 od 21.06.2019. godine), za ponuđenu cijenu od 2.156,57 KM (slovima: dvijehiljadejednastotinapedesetšest/57),bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2019. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2068/19 od 11.06.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.183,00 KM

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je ponuđaču: „THOR“ d.o.o.Doboj, Bukovica velika 57, 74101 Doboj.

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristigle ponude konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača: „THOR“ d.o.o.Doboj, Bukovica velika 57, 74101 Doboj, sa cijenom od 2.156,57 KM (slovima: dvijehiljadejednastotinapedesetšest/57) i predlaže njegov izbor.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-971/19 od 21.03.2019. godine i Odlukom o izmjeni sastava Komisije broj: 01/6-1066/19 od 28.03.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 26.06.2019.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru ponuđača broj: 01/1-2315/19, u postupku javne nabavke robe: radna oprema, posebna radna oprema i pribor.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

da je ponuda ponuđača: „THOR“ d.o.o.Doboj, Bukovica velika 57, 74101 Doboj prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane) vrijednosti.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                         D E K A N

 

                                                              prof. dr Mirza Dautbašić

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

 

Broj:01/1-2375/19

Dana, 27.06.2019.godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), odredbi Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, na osnovu zapisnika Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2316/19 od 26.06.2019. godine, u postupku javne nabavke robe : kancelarijske potrepštine, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

      Član 1.

 Prihvata se zapisnik i preporuka o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2316/19 od 26.06.2019. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: kancelarijske potrepštine , dodjeljuje se ponuđaču:

„R & S“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, 71320 Vogošća, ID broj: 4200056290005, (ponuda broj: 14026/19 od 21.06.2019. godine), za ponuđenu cijenu od 5.354,58 KM (slovima: pethiljadatristotinepedesetčetiri/58),bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2019. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1833/19 od 24.05.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 5.355,02 KM

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je ponuđaču: „R & S“ d.o.o.Sarajevo, Igmanska bb., 71320 Vogošća.

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristigle ponude konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača: „R & S“ d.o.o.Sarajevo, Igmanska bb., 71320 Vogošća, sa cijenom od 5.354,58 KM (slovima:pethiljadatristotinepedeset četiri/58) i predlaže njegov izbor.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-971/19 od 21.03.2019. godine i Odlukom o izmjeni sastava Komisije broj: 01/6-1066/19 od 28.03.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 26.06.2019.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru ponuđača broj: 01/1-2316/19, u postupku javne nabavke robe: kancelarijske potrepštine.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

da je ponuda ponuđača: „R & S“ d.o.o.Sarajevo, Igmanska bb.,71320 Vogošća prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane) vrijednosti.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                          D E K A N

 

                                                              prof. dr Mirza Dautbašić


 

                   ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-2377/19

Dana, 27.06.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), odredbi Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, na osnovu zapisnika Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2368/19 od 26.06.2019. godine, u postupku javne nabavke usluga : Usluge održavanja i popravaka programske podrške, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

 Prihvata se zapisnik i preporuka o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2368/19 od 26.06.2019. godine i Ugovor za javnu nabavku usluga : Usluge održavanja i popravaka programske podrške, dodjeljuje se ponuđaču: “AB SOFT“, Sarajevo, Radnička 70 C, Novo Sarajevo, 71000 Sarajevo, ID broj: 4201494260000, (ponuda broj: 01/1-2116/19 od 26.06.2019. godine ), za ponuđenu cijenu od 1.200,00 KM (slovima: jednahiljadadvijestotine/00 KM) bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2019. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2100/19 od 13.06.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.200,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je ponuđaču: “AB SOFT“ d.o.o. Sarajevo, Radnička 70 C, Novo Sarajevo, 71000 Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristigle ponude konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača: “AB SOFT“ d.o.o. Sarajevo, Radnička 70 C, Novo Sarajevo, 71000 Sarajevo od 1.200,00 KM (slovima: jednahiljadadvijestotine/00 KM) i predlaže njegov izbor.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-971/19 od 21.03.2019. godine i Odlukom o izmjeni sastava Komisije broj: 01/6-1066/19 od 28.03.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 26. 06. 2019.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru ponuđača broj: 01/1-2368/19, u postupku javne nabavke usluge: Usluge održavanja i popravaka programske podrške.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-          da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-          da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda,

-          da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-          da je ponuda ponuđača: “AB SOFT“ d.o.o. Sarajevo, Radnička 70 C, Novo Sarajevo, 71000 Sarajevo prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane) vrijednosti.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                    

                                                                       D E K A N

 

                                                                  prof. dr Mirza Dautbašić

                   ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-2374/19

Dana, 27.06.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), odredbi Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, na osnovu zapisnika Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2314/19 od 26.06.2019. godine, u postupku javne nabavke usluga : Održavanje i popravak opreme za informacijsku tehnologiju, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se zapisnik i preporuka o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2314/19 od 26.06.2019. godine i Ugovor za javnu nabavku usluga : održavanje i popravak opreme za informacijsku tehnologiju, dodjeljuje se ponuđaču: “IT PRO SUPPORT“, Trg heroja 32, Novo Sarajevo, 71000 Sarajevo, ID broj: 4302659470005, (ponuda broj: 01-19-71 od 21.06.2019. godine ), za ponuđenu cijenu od 5.800,00 KM (slovima: pethiljadaosamstotina/00 KM) bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2019. godinu.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2155/19 od 17.06.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 5.800,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je ponuđaču: “IT PRO SUPPORT“, Trg heroja 32, Novo Sarajevo, 71000 Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristigle ponude konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača: “IT PRO SUPPORT“, Trg heroja 32, Novo Sarajevo, 71000 Sarajevo od 5.800,00 KM (slovima: pethiljadaosamstotina/00 KM) i predlaže njegov izbor.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-971/19 od 21.03.2019. godine i Odlukom o izmjeni sastava Komisije broj: 01/6-1066/19 od 28.03.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 26. 06. 2019.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru ponuđača broj: 01/1-2314/19, u postupku javne nabavke usluge: održavanje i popravak opreme za informacijsku tehnologiju.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-          da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-          da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda,

-          da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-          da je ponuda ponuđača: “IT PRO SUPPORT“, Trg heroja 32, Novo Sarajevo, 71000 Sarajevo prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane) vrijednosti.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                      

                                                                        D E K A N

 

                                                                  prof. dr Mirza Dautbašić

    

         -ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

(E- AUKCIJA)

 

Broj: 01/1-2178/19

Dana, 18.06.2019.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), odredbi Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (,,Službeni glasnik BiH 66/16), na Preporuku Komisije za javnu nabavke broj: 01/1-2158/19 od 17.06.2019. godine, u postupku javne nabavke robe: patrone s tonerom, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 1. Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke i preporuke dekana broj: 01/1-2158/19 od 17.06.2019. godine i ugovor za javnu nabavku robe: patrone s tonerom , dodjeljuje se ponuđaču: “R & S“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, Sarajevo, 71320 Vogošća, ID broj: 4200056290005, (ponuda broj: 11857/19 od 30.05.2019. godine), za ponuđenu cijenu od 3.550,00 KM (slovima: trihiljadepetstotinapedeset/00 KM), bez PDV-a, kao ponuđaču sa najnižom cijenom.
 2. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču “R & S“ d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, Sarajevo, 71320 Vogošća, po proteku roka od 10 dana od dana okončanja postupka javne nabavke, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.
 3. Ova odluka objavit će se na Web stranici www.sfsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.
 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1201/19 od 05.04.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i nakon provedene E-aukcije.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 8.195,31 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-1-19-3-7/19 poslato je na objavu i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 22.05.2019. godine u 10:48 h.

 

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen slijedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki):

 

-      Ponuđaču: “R & S“ d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, Sarajevo, 71320 Vogošća,

-      Ponuđaču:“ Media Market “ d.o.o. Sarajevo, Milana Preloga 8, 71000 Sarajevo,

-      Ponuđaču: “ ProTim“ d.o.o., Dobrinjske bolnice 1A, 71000 Sarajevo.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom Vijeća Fakulteta broj: 01/6-971/19 od 21.03.2019. godine i Odlukom o izmjeni sastava Komisije broj: 01/6-1066/19 od 28.03.2019. godine.

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 17.06.2019. godine Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-2158/19 dekanu u postupku javne nabavke robe: patrone s tonerom.

U zapisniku o ocjeni ponuda utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće:

 

-      da je ukupan broj prispjelih ponuda: 3 (tri)

1)    “AM SUPPORT“ Društvo sa ograničenom odgovornošću, Igmanska 123,71240 Hadžići, Sarajevo

2)    “ALF-OM“ d.o.o. Banja Luka, Poslovna jedinica Istočno Sarajevo,V.R.Putnika 38, 71123 I.Sarajevo

3)    “R & S“ d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, Sarajevo, 71320 Vogošća

 

-      da su blagovremeno zaprimljene: 3 (tri),

     -   da je ponuda ponuđača: “R & S“ d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, Sarajevo, 71320 Vogošća, prihvatljiva sa najnižom cijenom od 3.550,00 KM (slovima:trihiljadepetstotinapedeset/00 KM),bez PDV-a i nakon provedene e-aukcije, a na osnovu izvještaja Agencije za javne nabavke o toku i završetku e-aukcije od 17.06.2019. u 11:08h.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav (1) tačka b) – najniža cijena Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.                                                                    

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Vijeću Šumarskog

                                     Fakulteta najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                        ove odluke.

 

                                                                                    D E K A N

 

                                                                             prof. dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

- ponuđaču

- Arhivi Fakulteta

- Arhivi KJN

             

         -ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

(E- AUKCIJA)

 

Broj: 01/1-2183/19

Dana, 18. 06. 2019.godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavke broj: 01/1-2157/19 od 17.06.2019. godine, u postupku javne nabavke roba: laboratorijske pumpe i pribor, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 1. Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 01/1-2157/19 od 17. 06. 2019. godine i ugovor za javnu nabavku roba: laboratorijske pumpe i pribor, dodjeljuje se ponuđaču: “SINEKS LABORATORIJA“ d.o.o. Banja Luka, Vasilija Ostroškog br.1, 78 000 Banja Luka, ID broj: 4400833670002, (ponuda broj: 99/19 od 07.06.2019.godine), za ponuđenu cijenu od 14.120,00 KM (slovima: četrnaesthiljadajednastotinadvadeset/00 KM), bez PDV-a, kao ponuđaču sa najnižom cijenom.
 2. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču “SINEKS LABORATORIJA“ d.o.o. Banja Luka, Vasilija Ostroškog br.1, 78 000 Banja Luka po proteku roka od 10 dana od dana okončanja postupka javne nabavke, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.
 3. Ova odluka objavit će se na Web stranici www.sfsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.
 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1889/19 od 28.05.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i nakon provedene E-aukcije.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 14.210,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-1-24-3-9/19 poslato je na objavu i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 29.05.2019.godine u 10:36 h.

 

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen slijedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki):

 

-      Ponuđaču: “SINEKS LABORATORIJA“ d.o.o. Banja Luka, Vasilija Ostroškog br.1, 78000 Banja Luka

-      Ponuđaču: “KEFO“ d.o.o., Ćorovićeva 1A, 71123 Istočno Sarajevo

-      Ponuđaču: Dijal- “M“ d.o.o., Zagrebačka 24/PR, 71000 Sarajevo

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom Vijeća Fakulteta broj: 01/6-971/19 od 21.03.2019. godine i Odlukom o izmjeni sastava Komisije broj: 01/6-1066/19 od 28.03.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 17.06.2019. godine Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-2157/19 dekanu u postupku javne nabavke roba: laboratorijske pumpe i probor.

U zapisniku o ocjeni ponuda utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće:

 

-        da je ukupan broj prispjelih ponuda: 4 (četiri)

1) SINEKS LABORATORIJA d.o.o.Banja Luka, Vasilija Ostroškog 1,78000 Banja Luka

2) KEFO d.o.o., Ćorovićeva 1A, 71123 Istočno Sarajevo

3) EURO LAB d.o.o., Filipa Višnjića 22, 76300 Bijeljina1

4) MIKRO+POLO d.o.o., Pijačna 14K, 71000 Sarajevo,

-        da su blagovremeno zaprimljene: 4 (četiri),

-         da je ponuda ponuđača: “SINEKS LABORATORIJA“ d.o.o. Banja Luka, Vasilija Ostroškog br.1, 78000 Banja Luka, prihvatljiva sa najnižom cijenom od 14.120,00 KM (slovima: četrnaesthiljadajednastotinadvadeset/00 KM), bez PDV-a i nakon provedene e-aukcije, a na osnovu izvještaja Agencije za javne nabavke o toku i završetku e-aukcije od 17.06.2019. u 11:23h.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav (1) tačka b) – najniža cijena Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                          

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Vijeću Šumarskog

                                     Fakulteta najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                        ove odluke.

 

                                                                                              D E K A N

 

                                                                                     Prof. dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

- ponuđaču

- Arhivi Fakultetu

- Arhivi KJN

 

        ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1-2124/19

Dana, 14. 06. 2019. godine

 Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu zapisnika Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2102/19 od 13.06.2019. godine, u postupku javne nabavke usluge : usluge pravnog zastupanja, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

                       o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 Prihvata se zapisnik i preporuka o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2102/19 od 13.06.2019. godine i Ugovor za javnu nabavku usluge : usluge pravnog zastupanja, dodjeljuje se ponuđaču: “ADVOKAT HAMID DŽANDŽANOVIĆ“, Mis Irbina br. 18, 71000 Sarajevo, ID broj: 4301344940007, (ponuda broj: 01-01/2019 od 03.06.2019. godine ), za ponuđenu cijenu od 5.980,00 KM (slovima: pethiljadadevetstotinaosamdeset/00 KM) bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2019. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1872/19 od 27.05.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 6.000,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je ponuđaču: “ADVOKAT Hamid Džandžanović“, Mis Irbina br. 18, 71000 Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristigle ponude konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača: “ADVOKAT Hamid Džandžanović“, Mis Irbina br. 18, 71000 Sarajevo sa cijenom od 5.980,00 KM (slovima: pethiljadadevetstotinaosamdeset/00 KM) i predlaže njegov izbor.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-971/19 od 21.03.2019. godine i Odlukom o izmjeni sastava Komisije broj: 01/6-1066/19 od 28.03.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 13. 06. 2019.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru ponuđača broj: 01/1-2102/19, u postupku javne nabavke usluge: usluge pravnog zastupanja.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-          da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-          da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda,

-          da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-          da je ponuda ponuđača: “ADVOKAT Hamid Džandžanović“, Mis Irbina br. 18, 71000 Sarajevo prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane) vrijednosti.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                       

                                                                        D E K A N

 

                                                                  prof. dr Mirza Dautbašić

 

  -ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

(E- AUKCIJA)

 Broj: 01/1-2103/19

Dana, 13. 06. 2019.godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavke broj: 01/1-2081/19 od 11.06.2019. godine, u postupku javne nabavke roba: laboratorijski reagensi, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 1. Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 01/1-2081/19 od 11. 06. 2019. godine i ugovor za javnu nabavku roba: laboratorijski reagensi , dodjeljuje se ponuđaču: “SINEKS LABORATORIJA“ d.o.o. Banja Luka, Vasilija Ostroškog br.1, 78 000 Banja Luka, ID broj: 4400833670002, (ponuda broj:89/19 od 25.05.2019.godine), za ponuđenu cijenu od 7.980,70 KM (slovima:sedamhiljadadevetstotinaosamdeset/70 KM), bez PDV-a, kao ponuđaču sa najnižom cijenom.
 2. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču “SINEKS LABORATORIJA“ d.o.o. Banja Luka, Vasilija Ostroškog br.1, 78 000 Banja Luka po proteku roka od 10 dana od dana okončanja postupka javne nabavke, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.
 3. Ova odluka objavit će se na Web stranici www.sfsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.
 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1750/19 od 17.05.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i nakon provedene E-aukcije.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 10.942,09 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-1-20-3-8/19 poslato je na objavu i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 22.05.2019.godine u 11:00 h.

 Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen slijedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki):

 -      Ponuđaču: “SINEKS LABORATORIJA“ d.o.o. Banja Luka, Vasilija Ostroškog br.1, 78000 Banja Luka

-      Ponuđaču: “KEFO“ d.o.o., Ćorovićeva 1A, 71123 Istočno Sarajevo

-      Ponuđaču: „EURO LAB“ d.o.o., Filipa Višnjića 22, 76300 Bijeljina

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom Vijeća Fakulteta broj: 01/6-971/19 od 21.03.2019. godine i Odlukom o izmjeni sastava Komisije broj: 01/6-1066/19 od 28.03.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 11.06.2019. godine Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-2081/19 dekanu u postupku javne nabavke robaa: laboratorijski reagensi.

U zapisniku o ocjeni ponuda utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće:

 

-        da je ukupan broj prispjelih ponuda: 2 (dvije),

-        da su blagovremeno zaprimljene: 2 (dvije),

-         da je ponuda ponuđača: “SINEKS LABORATORIJA“ d.o.o. Banja Luka, Vasilija Ostroškog br.1, 78000 Banja Luka, prihvatljiva sa najnižom cijenom od 7.980,70 KM (slovima:sedamhiljadadevetstotinaosamdeset/70 KM), bez PDV-a i nakon provedene e-aukcije, a na osnovu izvještaja Agencije za javne nabavke o toku i završetku e-aukcije od 10.06.2019. u 8:45h.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja E.aukcije, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav (1) tačka b) – najniža cijena Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                          

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Vijeću Šumarskog

                                     Fakulteta najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                        ove odluke.

 

                                                                                              D E K A N

 

                                                                                     Prof. dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

- ponuđaču

- Arhivi Fakultetu

- Arhivi KJN

 

 

     

   
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1-2114/19  

Dana, 13. 06. 2019. godine

 Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH broj: 39/14“), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke robe: mašine za računovodstvo i registar-kase, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

 Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2080/19 od 12.06.2019. godine i javna nabavka robe: mašine za računovodstvo i registar-kase  dodjeljuje se se ponuđaču:  ,,AGENCIJA “SARA COM““, Slatina br. 30, 71000 Sarajevo, ID broj: 4300159910006 , ponuda - predračun broj: 70/2019, (broj protokola:01/1-2003/19 od  06.06.2019. godine u 09:00h) za ponuđenu cijenu od 617,00 KM (slovima: šeststotinasedamnaest/00 KM), bez PDV-a, kao ponuđaču čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2019. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javne nabavke Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ponuđač se obavezuje da robu: mašine za računovodstvo i registar-kase iz člana 1. ove odluke isporuči kupcu u njegovom sjedištu Zagrebačka 20. i proda u skladu sa utvrđenim uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

 Član 5.

Zapisnik o primopredaji robe sačinjava Komisija za primopredaju robe koja je sastavljena od predstavnika obje ugovorne strane. Ukoliko Komisija zapisnički utvrdi da roba ima greške ili nije ugovorenog kvaliteta, ponuđač odnosno prodavac je dužan da sve uočene nedostatke otkloni u roku od 5 (pet) dana od dana sačinjavanja zapisnika, a ukoliko to ne ulini u navedenom roku, roba koja je predmet reklamacije zamijenit će se novom.Isporučena roba od strane prodavca podliježe garanciji tj. garantnom roku proizvođača robe.

 Član 6.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1791/19 od 22.05.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 700,00 KM.

Na zahtjev je dostavljena ponuda ponuđača: ,,AGENCIJA “SARA COM““, Slatina br. 30, 71000 Sarajevo.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-671/19 od 21.03. 2019. godine i Odlukom o izmjeni sastava Komisije broj: 01/6-1066/19 od 28.03.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 12. 06. 2019. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude - predračuna sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-2080/19, u postupku javne nabavke robe: mašine za računovodstvo i registar-kase.

 

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila o