Odluke o izboru ponuđača

   

         -ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

(E- AUKCIJA)

 Broj: 01/1-1651/19

Dana, 09.05.2019.godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), odredbi Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (,,Službeni glasnik BiH 66/16), na Preporuku Komisije za javnu nabavke broj: 01/1-1636/19 od 08. 05. 2019. godine, u postupku javne nabavke robe: fotografska oprema, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

  1. Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke i preporuke dekana broj: 01/1-1636/19 od 08. 05. 2019. godine i ugovor za javnu nabavku robe: fotografska oprema, dodjeljuje se ponuđaču: ProTim d.o.o., Dobrinjske bolnice 1A, 71 000 Sarajevo, ID broj: 4202459050007, (ponuda broj: 155/2019 od 26.04.2019. godine), za ponuđenu cijenu od 7.600,00 KM (slovima:sedamhiljadašeststotina/00 KM), bez PDV-a, kao najbolje ocjenjenom ponuđaču.
  2. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču ProTim d.o.o., Dobrinjske bolnice 1A, 71 000 Sarajevo, po proteku roka od 10 dana od dana okončanja postupka javne nabavke, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.
  3. Ova odluka objavit će se na Web stranici www.sfsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.
  4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1204/19 od 05.04.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda sa namjerom provođenja e-aukcije koje se nije održala jer je bili samo jedna prihvatljiva ponuda.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 7.600,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-1-10-3-3/19 poslato je na objavu i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 18.04.2019. godine u 11:07 h.

 

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen slijedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki):

 

-      Ponuđaču: Technoshop, TC Mercator Family Centar, Ložionička 16, Sarajevo 71000 ,

-      Ponuđaču: FOTO PRINT ŽUNIĆ d.o.o., Vase Pelagića bb, 75 000 Tuzla,

-      Ponuđaču: IMTEC, Trg djece Sarajeva 1, BBI centar, Sarajevo, 71000.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom Vijeća Fakulteta broj: 01/6-1066/19 od 28.03.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 08.05.2019. godine Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-1636/19 od 08.05.2019. godine dekanu u postupku javne nabavke robe: fotografska oprema.

U zapisniku o ocjeni ponuda utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće:

 

-      da je ukupan broj prispjelih ponuda: 2 (dvije),

-      da su blagovremeno zaprimljene: 2 (dvije),

-      da je ponuda ponuđača: ProTim d.o.o., Dobrinjske bolnice 1A, 71 000 Sarajevo prihvatljiva (preuzeo je tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki).

 

Nakon što je u datom roku pristigla samo jedna kvalifikovana ponuda (ponuđač FOTO PRINT ŽUNIĆ d.o.o. nije preuzeo tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki te samim tim nije ni mogao biti pozvan za učešće u e-aukciji) Komisija je u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16), konstatovala da nema uslova za provođenje E-aukcije te okončala postupak u skladu sa članom 3. stav (3) navedenog Pravilnika, odnosno članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

 

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristiglih ponuda konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača ProTim d.o.o., Dobrinjske bolnice 1A, 71 000 Sarajevo, sa ponuđenom najnižom cijenom od 7,600,00 KM, bez PDV-a.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja E.aukcije, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Shodno tome, odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                          

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Vijeću Šumarskog

                                     Fakulteta najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                        ove odluke.

 

                                                                                    D E K A N

 

                                                                             prof. dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

- ponuđaču

- Arhivi Fakulteta

- Arhivi KJN

  

     
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-DIREKTNI SPORAZUM -

Broj:01/1- 1650/19      

Dana, 09.05.2019. godine

 Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH broj: 39/14“), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke robe: oznake , dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

 Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-1572/19 od 26.04.2019. godine i javna nabavka robe: oznake,  dodjeljuje se se ponuđaču: “PLANJAX KOMERC“ d.o.o. Tešanj, Društvo za trgovinu i posredovanje, uvoz-izvoz, Bobare 55, 74264 Jelah ID broj: 4218427610004, ponuda broj: 26/19-P od 17. 04. 2019. godine za ponuđenu cijenu od 200,00 KM, bez PDV-a (slovima: dvijestotine/00 KM), kao ponuđaču čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2019. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javne nabavke Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ponuđač se obavezuje da robu: oznake iz člana 1. ove odluke isporuči kupcu u njegovom sjedištu Zagrebačka 20. i proda u skladu sa utvrđenim uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

 Član 5.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1342/19 od 15.04.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 200,00 KM.

Na zahtjev je dostavljena ponuda ponuđača: “PLANJAX KOMERC“ d.o.o. Tešanj, Bobare 55, 74264 Jelah.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-1066/19 od 28. 03. 2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 26. 04. 2019. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-1572/19, u postupku javne nabavke robe: oznake .

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-          da je ukupan broj pristiglih ponuda : jedna,

-          da je blagovremeno zaprimljene: jedna ponuda,

-          da nije bilo neblagovremenih ponuda,

-          da je ponuda ponuđača: “PLANJAX KOMERC“ d.o.o. Tešanj, Bobare 55, 74264 Jelah sa cijenom od 200,00 KM, bez PDV-a (slovima: dvijestotine/00 KM) , prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

 

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa i da će se roba isporučiti za 1 (jedan) mjesec.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                           

 

 

                                                                                     D E K A N

 

                                                                       prof. dr Mirza Dautbašić


          ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1- 1582/19      

Dana, 06.05.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH broj: 39/14“), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke robe: dijelovi lančanih pila, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-1571/19 od 26.04.2019. godine i javna nabavka robe: dijelovi lančanih pila,  dodjeljuje se se ponuđaču: Društvo za trgovinu, export-import i usluge “SAJMIR“ d.o.o. Vogošća, Vogošćanskih odreda 88, 71320 Vogošća, Sarajevo, ID broj: 4201934680006, ponuda - predračun broj: 47/19-4 od 24. 04. 2019.godine za ponuđenu cijenu od 141,00 KM, bez PDV-a (slovima: jednastotinačetrdesetjedna/00 KM), kao ponuđaču čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2019. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javne nabavke Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ponuđač se obavezuje da robu: dijelovi lančanih pila iz člana 1. ove odluke isporuči kupcu u njegovom sjedištu Zagrebačka 20. i proda u skladu sa utvrđenim uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

         Član 5.

 Zapisnik o primopredaji robe sačinjava Komisija za primopredaju robe koja je sastavljena od predstavnika obje ugovorne strane. Ukoliko Komisija zapisnički utvrdi da roba ima greške ili nije ugovorenog kvaliteta, ponuđač odnosno prodavac je dužan da sve uočene nedostatke otkloni u roku od 5 (pet) dana od dana sačinjavanja zapisnika, a ukoliko to ne ulini u navedenom roku, roba koja je predmet reklamacije zamijenit će se novom.Isporučena roba od strane prodavca podliježe garanciji tj. garantnom roku proizvođača robe.

 Član 6.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1189/19 od 05.04.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 141,00 KM.

Na zahtjev je dostavljena ponuda ponuđača: “SAJMIR“ d.o.o. Vogošća, Vogošćanskih odreda 88, 71320 Vogošća, Sarajevo.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-1066/19 od 28. 03. 2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 26. 04. 2019. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude - predračuna sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-1571/19, u postupku javne nabavke robe: dijelovi lančanih pila.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude - predračuna i ocjenu, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-          da je ukupan broj pristiglih ponuda – predračuna: jedna,

-          da je blagovremeno zaprimljene: jedna ponuda - predračun,

-          da nije bilo neblagovremenih ponuda- predračuna,

-          da je ponuda - predračun ponuđača: “SAJMIR“ d.o.o. Vogošća, Vogošćanskih odreda 88, 71320 Vogošća, Sarajevo sa cijenom od 141,00 KM, bez PDV-a (slovima: jednastotinačetrdesetjedna/00 KM) , prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

 

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa i da će se roba isporučiti za 1 (jedan) mjesec.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                                D E K A N

 

                                                                      prof. dr Mirza Dautbašić

  ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-DIREKTNI SPORAZUM -

Broj:01/1-1581/19  

Dana, 06.05.2019. godine

 Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH broj: 39/14“), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke usluge: Usluge popravaka i održavanja mašina , dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-1573/19 od 26.04.2019. godine i javna nabavka usluge: Usluge popravaka i održavanja mašina, dodjeljuje se se ponuđaču: Društvo za trgovinu, export-import i usluge “SAJMIR“ d.o.o. Vogošća, Vogošćanskih odreda 88, 71320 Vogošća, Sarajevo, ID broj: 4201934680006, ponuda broj: 48/19-4 od 24. 04. 2019. godine za ponuđenu cijenu od 200,00 KM, bez PDV-a (slovima: dvijestotine/00 KM), kao ponuđaču čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2019. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javne nabavke Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1359/19 od 16.04.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 200,00 KM.

Na zahtjev je dostavljena ponuda ponuđača: “SAJMIR“ d.o.o. Vogošća, Vogošćanskih odreda 88, 71320 Vogošća, Sarajevo.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-1066/19 od 28. 03. 2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 26. 04. 2019. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-1573/19, u postupku javne nabavke usluge: usluge popravaka i održavanja mašina.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-          da je ukupan broj pristiglih ponuda : jedna,

-          da je blagovremeno zaprimljene: jedna ponuda,

-          da nije bilo neblagovremenih ponuda,

-          da je ponuda ponuđača: “SAJMIR“ d.o.o. Vogošća, Vogošćanskih odreda 88, 71320 Vogošća, Sarajevo sa cijenom od 200,00 KM, bez PDV-a (slovima: dvijestotine/00 KM) , prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

 

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa i da će se usluge izvršiti do decembra 2019. godine.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                       

 

 

                                                                                   D E K A N

 

                                                                      prof. dr Mirza Dautbašić

 
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-DIREKTNI SPORAZUM -

Broj:01/1- 1580/19      

Dana, 06.05.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH broj: 39/14“), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke robe: vodovodne instalacije, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-1570/19 od 29.04.2019. godine i javna nabavka robe: vodovodne instalacije, dodjeljuje se se ponuđaču: “SARAJEVOSTAN“ društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, Kolodvorska 12, Novo Sarajevo, 71 000 Sarajevo, ID broi: 4200296920006, ponuda broj: 02-764-2/19 od 22.04.2019. godine za ponuđenu cijenu od 212,42 KM, bez PDV-a (slovima: dvijestotinedvanaest/42 KM), kao ponuđaču čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2019. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javne nabavke Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercgovine.

 Član 4.

 Ponuđač se obavezuje da robu: vodovodne instalacije iz člana 1. ove odluke isporuči kupcu u njegovom sjedištu Zagrebačka 20. i proda u skladu sa utvrđenim uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

 Član 5.

 Zapisnik o primopredaji robe sačinjava Komisija za primopredaju robe koja je sastavljena od predstavnika obje ugovorne strane. Ukoliko Komisija zapisnički utvrdi da roba ima greške ili nije ugovorenog kvaliteta, ponuđač odnosno prodavac je dužan da sve uočene nedostatke otkloni u roku od 5 (pet) dana od dana sačinjavanja zapisnika, a ukoliko to ne učini u navedenom roku, roba koja je predmet reklamacije zamijenit će se novom. Isporučena roba od strane prodavca podliježe garanciji tj. garantnom roku proizvođača robe.

 Član 6.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1290/19 od 11.04.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 220,00 KM.

Na zahtjev je dostavljena ponuda ponuđača: “SARAJEVOSTAN“ d.o.o. Kolodvorska 12, Novo Sarajevo, 71 000 Sarajevo.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-1066/19 od 28. 03. 2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 29. 04. 2019. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-1570/19, u postupku javne nabavke robe: vodovodne instalacije.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-          da je ukupan broj pristiglih ponuda : jedna,

-          da je blagovremeno zaprimljene: jedna ponuda,

-          da nije bilo neblagovremenih ponuda,

-          da je ponuda - predračun ponuđača: “SARAJEVOSTAN“ d.o.o. Kolodvorska 12, Novo Sarajevo, 71 000 Sarajevo sa cijenom od 212,42 KM, bez PDV-a (slovima: dvijestotinedvanaest/42 KM) , prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

 

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa i da će se roba isporučiti za 1 (jedan) mjesec.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                                D E K A N

 

                                                                      prof. dr Mirza Dautbašić

               

    ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-1596/19

Dana, 07. 05. 2019. godine

 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu zapisnika Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-1569/19 od 30.04.2019. godine, u postupku javne nabavke usluge : Usluge restorana i usluge posluživanja hranom, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U  o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

 Prihvata se zapisnik i preporuka o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-1569/19 od 30.04.2019. godine i Ugovor za javnu nabavku usluge : usluge restorana i usluge posluživanja hranom, dodjeljuje se ponuđaču: UR RESTORAN “CAPPUCCINO“, Grbavička 8, 71000 Sarajevo, ID broj: 4300319890007, (ponuda broj: 28/19 od 25.04.2019. godine ), za ponuđenu cijenu od 2.197,60 KM (slovima: dvijehiljadejednastotinadevedesetsedam/60 KM) bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2019. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1191/19 od 05.04.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.200,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je ponuđaču: UR RESTORAN “CAPPUCCINO“, Grbavička 8, 71000 Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristigle ponude konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača: UR RESTORAN “CAPPUCCINO“, Grbavička 8, 71000 Sarajevo sa cijenom od 2.197,60 KM (slovima: dvijehiljadejednastotinadevedesesedam/60 KM) i predlaže njegov izbor.Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1066/19 od 28.03.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 30. 04. 2019.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru ponuđača broj: 01/1-1569/19, u postupku javne nabavke usluge: usluge restorana i usluge posluživanja hranom.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-          da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-          da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda,

-          da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-          da je ponuda ponuđača: UR RESTORAN “CAPPUCCINO“, Grbavička 8, 71000 Sarajevo prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane) vrijednosti.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                      

                                                                         D E K A N

 

                                                                  prof. dr Mirza Dautbašić