Odluke o izboru ponuđača

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

Broj:01/1-1103/19

Dana, 01. 04. 2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH broj: 39/14“), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, na osnovu zapisnika Komisije za javnu nabavku sa preporukom broj: 01/1-1094/19 od 01.04. 2019. godine godine u postupku javne nabavke usluga : programski paket za zaštitu od virusa, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj:01/1-1094/19 od 01.04.2019. godine2018. godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: programski paket za zaštitu od virusa, dodjeljuje se ponuđaču: “4th DIMENSION“ Društvo za projektovanje i proizvodnju računarskih informacionih sistema d.o.o. Sarajevo, Olovska 38., 71 000 Sarajevo, Sarajevo-Novo Sarajevo,ID broj: 4200241350006, (ponuda broj: AV-26/19 od 29.03.2019. godine), za ponuđenu cijenu od 1.998,00 KM, (slovima: jednahiljadadevetstotinadevedesetosam/00 KM), bez PDV-a, kao ponuđaču čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2019. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javne nabavke Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-841/19 od 11.03.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.000,00 KM.

Pismeni zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču: “4th DIMENSION“ Društvo za projektovanje i proizvodnju računarskih informacionih sistema d.o.o. Sarajevo, Olovska 38, 71 000 Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristigle ponude konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača: “4th DIMENSION“d.o.o. Sarajevo, Olovska 38, 71000 Sarajevo, sa cijenom od 1.998,00 KM (slovima:jednahiljadadevetstotinadevedesetosam/00 KM) i predlaže njegov izbor.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom Vijeća Fakulteta broj: 01/6-1066/19 od 28. 03. 2019. godine.

Komisija za javne nabavke dostavila je dana01. 04. 2019. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-1094/19 u postupku javne nabavke usluge: programski paket za zaštitu od virusa.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za  javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-            da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-            da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda

-          da je ponuda ponuđača “4th DIMENSION“ Društvo za projektovanje i proizvodnju računarski informacionih sistema d.o.o. Sarajevo, Olovska 38, 71 000 prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma (,, Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                               D E K A N

                                                                        prof. dr. Mirza Dautbašić


-ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

(E- AUKCIJA)

 

Broj: 01/1-1031/19

Dana, 26.03.2019.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), na osnovu Zapisnika Komisije za javnu nabavku i preporuke dekana broj: 01/1-1004/19 od 25.03.2019. godine, u postupku javne nabavke usluga: usluge prevozne agencije, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

  1. Prihvata se Zapisnik Komisije za javne nabavke i preporuke dekana broj: 01/1-1004/19 od 25.03.2019. godine i ugovor za javnu nabavku usluga: usluge prevozne agencije, dodjeljuje se ponuđaču: CENTROTRANS – EUROLINES DD SARAJEVO, Kurta Schorka 14., 71 000 Sarajevo, ID broj: 4200153220003, (ponuda broj: 1/01951/19 od 19.03.2019. godine), za ponuđenu cijenu od 13.820,00 KM (slovima:trinaesthiljadaosamstotinadvadeset/00 KM), bez PDV-a, kao najbolje ocjenjenom ponuđaču.
  2. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču Centrotrans – Eurolines dd Sarajevo, Kurta Schorka 14. Sarajevo, po proteku roka od 10 dana od dana okončanja postupka javne nabavke, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.
  3. Ova odluka objavit će se na Web stranici www.sfsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.
  4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-842/19 od 11.03.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i nakon provedene E-aukcije.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 13.830,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-2-6-3-1/19 poslato je na objavu i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 15.03.2019.godine u 13:08 h.

 

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen slijedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki):

 

-      Ponuđaču: Centrotrans – eurolines d.d. Sarajevo, Kurta Schorka 14, 71 000 Sarajevo,

-      Ponuđaču: Centrotrans a.d. Istočno Sarajevo, Stefana Nemanje 13, 71123 Lukavica

-      Vildan – Tours d.o.o. Donji Hotonj 18, 71320 Vogošća

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom Vijeća Fakulteta broj: 01/6-798/19 od 07.03.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 25.03.2019. godine Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-1004/19 od 25.03.2019. godine dekanu u postupku javne nabavke usluga: usluge prevozne agencije.

U zapisniku o ocjeni ponuda utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće:

 

-      da je ukupan broj prispjelih ponuda 1 (jedna),

-      da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna),

-      da je ponuda ponuđača: Centrotrans – Eurolines d.d. Sarajevo, Kurta Schorka 14. Sarajevo, prihvatljiva.

 

Nakon što je konstatovano da je u datom roku pristigla samo jedna ponuda Komisija je u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16), konstatovala da nema uslova za provođenje E-aukcije te okončala postupak u skladu sa članom 3. pomenutog Pravilnika, odnosno članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

 

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristiglih ponuda konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača Centrotrans – Eurolines d.d. Sarajevo, Kurta Schorka 14. 71 000 Sarajevo, sa ponuđenom najnižom cijenom od 13.820,00 KM, bez PDV-a.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja E.aukcije, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) – najniža cijena Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                          

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Vijeću Šumarskog

                                     Fakulteta najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                        ove odluke.

 

                                                                                              D E K A N

 

                                                                                     Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

- ponuđaču

- Arhivi Fakultetu

- Arhivi KJN

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

Broj:01/1-1032 /19

Dana, 27.03.2019.godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu zapisnika Komisije za javnu nabavku i preporuke broj: 01/1-1030/19 od 27.03.2019. godine, u postupku javne nabavke: usluge zračnog prevoza dekan Fakulteta je donio

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 Član 1.

Prihvata se zapisnik i preporuka o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-1030/19 od 27.03.2019. godine i Ugovor za javnu nabavku : usluge zračnog prevoza , dodjeljuje se ponuđaču:

Putnička agencija “M-97“ d.o.o“, Obala Kulina bana 24 , 71000 Sarajevo, ID broj: 4200591250004, (ponuda broj: 01/1-9/19 od 22.03.2019. godine), za ponuđenu cijenu od 2.978,30 KM (slovima: dvijehiljadedevetstotinasedamdesetosam/30),bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2019. godinu.

Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-881/19 od 14.03.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 3.800,00 KM

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je ponuđaču: ,,M-97“ d.o.o, Obala Kulina bana 24 , 71000 Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristigle ponude konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača: ,,M-97“ d.o.o, Obala Kulina bana 24,71000 Sarajevo, sa cijenom od 2.978,30 KM (slovima: dvijehiljadedevetstotinasedamdesetosam/30 KM) bez PDV-a i predlaže njegov izbor.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom Vijeća Fakulteta broj: 01/6-798/19 od 07.03.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 27.03.2019.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru ponuđača broj: 01/1-1030/19, u postupku javne nabavke : usluge zračnog prevoza.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

da je ponuda ponuđača: ,,M-97“ d.o.o, Obala Kulina bana 24,71000 Sarajevo prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane) vrijednosti.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                         D E K A N

 

                                                                       Prof.dr Mirza Dautbašić