Odluke o izboru ponuđača

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1-284/19

Dana, 29.01.2019.godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu zapisnika Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-257/19 od 28.01.2019. godine, u postupku javne nabavke: organiziranje kurseva za učenje jezika dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

      Član 1.

 Prihvata se zapisnik i preporuka o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-257/19 od 28.01.2019. godine i Ugovor za javnu nabavku usluge : organiziranje kurseva za učenje jezika, dodjeljuje se ponuđaču: Samostalni centar za strane jezike “THE MARKS CENTER FOR ENGLISH“, Marcela Šnajdera 1, 71000 Sarajevo, ID broj: 4300794770008, (ponuda broj: 01/2018-19 od 22.01.2019. godine ), za ponuđenu cijenu od 2.562,00  bez PDV-a, ( sa uključenim popustom od 122,00 KM ) te ukupna cijena sa uključenim popustom iznosi 2.440,00 KM (slovima: dvijehiljadečetiristotinečetrdeset /00 KM) bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-4046/18 od 22.11.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.500,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je ponuđaču: “THE MARKS CENTER FOR ENGLISH“, Marcela Šnajdera 1, 71000 Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristigle ponude konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača: “THE MARKS CENTER FOR ENGLISH“, Marcela Šnajdera 1, 71000 Sarajevo sa cijenom od 2.440,00 KM ( slovima:dvijehiljadečetiristotinečetrdeset / 00 KM) i predlaže njegov izbor.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 28.01.2019.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru ponuđača broj: 01/1-257/19, u postupku javne nabavke usluge: organiziranje kurseva za učenje jezika.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

da je ponuda ponuđača: : “THE MARKS CENTER FOR ENGLISH“, Marcela Šnajdera 1, 71000 Sarajevo prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane) vrijednosti.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                         D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1-268 /19

Dana, 29.01.2019.godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu zapisnika Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-256/19 od 28.01.2019. godine, u postupku javne nabavke: materijal štampan po narudžbi dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

     Član 1.

 

Prihvata se zapisnik i preporuka o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-256/19 od 28.01.2019. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: materijal štampan po narudžbi , dodjeljuje se ponuđaču:

Samostalna obrtničko - zlatarsko juvelirska radnja-vlasnik Sofić Fahrudin“,Gazihusrevbegova br.53, 71000 Sarajevo, ID broj: 4300373750008, (ponuda broj: 01/19 od 18.01.2019. godine),                 za ponuđenu cijenu od 4.950,00 KM (slovima: četirihiljadedevetstotinapedeset/00),bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018. godinu.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-4110/18 od 27.11.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 5.000,00 KM

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je ponuđaču: ,,SO Zlatarsko-juvelirska radnja vl.Sofić Fahrudin“ ,Gazihusrevbegova 53, 71000 Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristigle ponude konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača: ,,SO Zlatarsko-juvelirska radnja vl.Sofić Fahrudin“ ,Gazihusrevbegova 53, 71000 Sarajevo, sa cijenom od 4.950,00 KM (slovima: četirihiljadedevetstotinapedeset/00) i predlaže njegov izbor.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 28.01.2019.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru ponuđača broj: 01/1-256/19, u postupku javne nabavke robe: materijal štampan po narudžbi.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

da je ponuda ponuđača: ,,SO Zlatarsko-juvelirska radnja vl.Sofić Fahrudin“ ,Gazihusrevbegova 53, 71000 Sarajevo prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane) vrijednosti.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                         D E K A N

 

                                                                       Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1-267 /19

Dana, 29.01.2019.godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu zapisnika  Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-255/19 od 28.01.2019. godine, u postupku javne nabavke: kancelarijski namještaj dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

     Član 1.

 

Prihvata se zapisnik i preporuka o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-255/19 od 28.01.2019. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: kancelarijski namještaj , dodjeljuje se ponuđaču:

 „R & S“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu,promet i usluge d.o.o.Igmanska bb,71320 Vogošća,  ID broj: 4200056290005, (ponuda broj: 1763/19 od 22.01.2019. godine), za ponuđenu cijenu od 4.782,50 KM (slovima: četirihiljadesedamstotinaosamdesetdva/50),  bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018. godinu.

 

Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-4043/18 od 22.11.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 4.790,00 KM

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je ponuđaču: „R & S“ d.o.o. Igmanska bb., 71320 Vogošća. 

Komisija za javnu nabavku nakon  ocjene pristigle ponude konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača:  „R & S“ d.o.o.  Igmanska bb.,  Vogošća, Sarajevo, sa cijenom od 4.782,50 KM (slovima:četirihiljadesedamstotinaosamdesetdva/50 KM) i predlaže njegov izbor.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 28.01.2019.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru ponuđača broj: 01/1-255/19, u postupku javne nabavke robe: kancelarisjki namještaj.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je  blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

da je ponuda ponuđača: : „R & S“ d.o.o. Igmanska bb.,71320 Vogošća  prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane) vrijednosti.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                          D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1-218/19

Dana, 24.01.2019.godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu zapisnika Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-20/19 godine, u postupku javne nabavke: sigurnosne kamere ,dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 Prihvata se zapisnik i preporuka o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-20/19 od 04.01.2019. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: sigurnosne kamere dodjeljuje se ponuđaču: “ MEDIA MARKET “ Društvo za trgovinu i usluge d.o.o.,Milana Preloga 8,     71 000 Sarajevo-Novi Grad ID broj: 4201425960008, (ponuda broj: M-1854/18 od 26.12.2018. godine), za ponuđenu cijenu od 5.995,70 KM (slovima: pethiljadadevetstotinadevedesetpet /70),bez PDV-a , kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018. godinu.

Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2934/18 od 25.09.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 6.000,00 KM

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je na adresu ponuđača: MEDIA MARKET d.o.o., Milana Preloga 8, 71 000 Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristigle ponude konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača: MEDIA MARKET d.o.o., Milana Preloga 8,71 000 Sarajevo sa najnižom cijenom tehnički zadovoljavajuće ponude u iznosu od 5.995,70 KM ( slovima: pethiljadadevetstotinadevedesetpet /70 ) i predlaže njegov izbor.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 04.01.2019. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru ponuđača broj: 01/1-20/19, u postupku javne nabavke robe: sigurnosne kamere.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo.

-   da je ponuda ponuđača MEDIA MARKET d.o.o., Milana Preloga 8,71 000 Sarajevo prihvatljiva jer je ista i u okviru procijenjene (planirane) vrijednosti.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-203/19

Dana, 24.01.2019.godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu zapisnika Komisije za javnu nabavku broj: 100/19 od 14.01.2019. godine, u postupku javne nabavke: Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala), dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se zapisnik i preporuka o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 100/19 od 14.01.2019. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala), dodjeljuje se ponuđaču: „METAL CROM“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Put Tanovića bb, Simin Han, 75207 Tuzla, ID broj: 4209922800007, (ponuda broj: 03/2018 od 10.01.2019. godine), za ponuđenu cijenu od 2.377,80 KM (slovima: dvijehiljadetristoseda-mdesetsedam/80),bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018. godinu.

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-4058/18 od 22.11.2018.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.400,00 KM

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je na 3 (tri) adrese ponuđačima: „METAL CROM“ d.o.o., Put Tanovića bb, Simin Han, 75207 Tuzla, sa cijenom od 2.377,80 KM, ML Forest d.o.o., Dr.Kasima Begića 109., 71 000 Sarajevo, sa cijenom od 3.744,00 i Timing d.o.o. Put Križani 69., 75000 Tuzla, ponuđač nije dostavio ponudu.

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristiglih ponuda konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača: „METAL CROM“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Put Tanovića bb, Simin Han, 75207 Tuzla sa cijenom od 2.377,80 KM (slovima: dvijehiljadetristosedamde-setsedam/80) i predlaže njegov izbor.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 14.01.2019. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru ponuđača broj: 100/19, u postupku javne nabavke robe: laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala).

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponuda i ocjena prispjelih ponuda, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: dvije,

-   da su blagovremeno zaprimljene: dvije ponude,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-   da je ponuda ponuđača: „METAL CROM“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Put Tanovića bb, Simin Han, 75207 Tuzla, prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane) vrijednosti.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                            D E K A N

 

                                                                       Prof.dr Mirza Dautbašić

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

 Broj:01/1-1-184/19

Dana, 22.01.2019.godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu zapisnika  Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4481/18 od 18.12.2018. godine, u postupku javne nabavke: električni motori, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se zapisnik i preporuka o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4481/18 od 18.12.2018. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: električni motori dodjeljuje se ponuđaču: ,,SELA“ društvo za građevinarstvo,trgovinu i usluge d.o.o.,Rajlovačka cesta 31, 71 000 Sarajevo, ID broj: 4200502250004, (ponuda broj: 118-1213-2/P od 13.12.2018. godine), za ponuđenu cijenu od 2.500,00 KM (slovima: dvijehiljadepetstotina/00),  bez PDV-a , kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018. godinu.

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

  

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-4209/18 od 03.12.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.500,00 KM

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je na  adresu ponuđača: ,,SELA“ d.o.o.Rajlovačka cesta 31,71 000 Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristigle ponude konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača: ,,SELA“ d.o.o.Rajlovačka cesta 31,71 000 Sarajevo sa najnižom cijenom tehnički zadovoljavajuće ponude u iznosu  od 2.500,00 KM (slovima:dvijehiljadepetstotina/00 KM) i predlaže njegov izbor.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 18.12.2018. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru ponuđača broj: 01/1-4481/18, u postupku javne nabavke robe: električni motori.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je  blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo.

-   da je ponuda ponuđača: ,,SELA“ d.o.o.,Rajlovačka cesta 31,71 000 Sarajevo prihvatljiva jer je ista i u okvru procijenjene (planirane) vrijednosti.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-192/19

Dana, 23.01.2019.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu zapisnika Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4555/18 od 24.12.2018. godine, u postupku javne nabavke: goriva, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se zapisnik i preporuka o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4555/18 od 24.12.2018. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: goriva, dodjeljuje se ponuđaču: HIFA d.o.o. Tešanj, Bukva 9., 74260 Tešanj, ID broj: 4218015000007, (ponuda broj:

P 1831/2018 od 10.12.2018. godine), za ponuđenu cijenu od 1.024,00 KM, bez PDV-a (sa uključenim popustom od 25,30 KM ), te ukupna cijena sa uključenim popustom iznosi 998,70 KM (slovima: devetstotinadevedesetosam/70 KM), kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018. godinu.

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2933/18 od 25.09.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.000,00 KM

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je na adresu ponuđača: HIFA d.o.o Tešanj,Bukva 9 , 74260 Tešanj

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristigle ponude konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača: HIFA d.o.o Tešanj,Bukva 9., 74260 Tešanj, sa najnižom cijenom tehnički zadovoljavajuće ponude u iznosu od 998,70 KM (slovima: devetstotinadevedesetosam/70 KM) i predlaže njegov izbor.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 24.12.2018. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru ponuđača broj: 01/1-4555/18, u postupku javne nabavke robe: goriva.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo.

-   da je ponuda ponuđača: Hifa d.o.o Tešanj Bukva 9,74260 Tešanj, prihvatljiva jer je ista i u okviru procijenjene (planirane) vrijednosti.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu i da će se nabavka po ovoj odluci realizovati u periodu od 01.02.2019. godine do 31.12.2019. godine.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić