Odluke o izboru ponuđača

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1-4536/18

Dana, 20.12.2018.godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu Zapisnika o ocjeni ponude sa proporukom  Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4445/18 od 13.12.2018.godine, u postupku javne nabavke: vodoinstalaterski i sanitarni radovi, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

 Prihvata se Zapisnik sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4445/18 od 13.12.2018.godine i vodoinstalaterski i sanitarni radovi dodjeljuju se ponuđaču „Sarajevostan“ d.o.o. Kolodvorska 12/II Sarajevo, IDB: 4200296920006, (ponuda broj: 02-3292-2/18 od 12.12.2018.godine) za ponuđenu cijenu od 500,00 KM, bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2931/18 od 25.09.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 500,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude broj: 01/1-4270/18 od 05.12.2018. godine, upućen je ponuđaču: „Sarajevostan“ d.o.o. Kolodvorska 12/II Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 13.12.2018.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru ponuđača broj: 01/1-4445/18 godine, u postupku javne nabavke: vodoinstalaterski i sanitarni radovi.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda

-da je ponuda ponuđača: „Sarajevostan“ d.o.o. Kolodvorska 12/II Sarajevo,prihvatljiva jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

 

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Vodoinstalaterski i sanitarni radovi realizovat će se odmah.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

  ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1-4419/18

Dana,13.12.2018.godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na  osnovu Zapisnika o ocjeni ponuda sa preporukom  Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4360/18 od 10.12.2018. godine u postupku javne nabavke: fotografski aparati, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

 Prihvata se zapisnik o ocjeni ponude sa proporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4360/18 od 10.12.2018. godine i Odluka o izboru ponuđača za  nabavku robe: fotografski aparati,  dodjeljuje se ponuđaču: Foto – Print -Žunić  d.o.o. za trgovinu, fotografske usluge i posredovanje Tuzla, Vase Pelagića bb., 72000 Tuzla, sa ukupnom cijenom  od 3.911,20 KM(slovima: trihiljadedevetstotinajedanaest/20 KM),  bez PDV-a, kao ponuđaču čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-4112/18 od 27.11.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 4.220,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je  ponuđaču: Foto – Print -Žunić  d.o.o. za trgovinu, fotografske usluge i posredovanje Tuzla, Vase Pelagića bb., 72000 Tuzla.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018. godine.

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 10.12.2018. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-4360/18, u postupku javne nabavke robe: fotografski aparati.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljene: jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-da je ponuda ponuđača: Foto – Print -Žunić  d.o.o. za trgovinu, fotografske usluge i posredovanje Tuzla, Vase Pelagića bb., 72000 Tuzla, prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa.

Iz navedenih ražzloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-4417/18

Dana, 13.12.2018.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu Zapisnika Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4359/18/18 od 10.12.2018. godine, u postupku javne nabavke robe: mjerni instrumenti, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

 Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4359/18 od 10.12.2018. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: mjerni instrumenti, dodjeljuje se ponuđaču: Grube d.o.o. Put srpskih branilaca 20. 78000 Banja Luka, ID broj: 4403513020009, ponuda broj: 3-12-2/18 od 03.12.2018. godine, za ponuđenu cijenu od 4.549,20 KM (slovima: četirihiljadepetstotinačetrdesetdevet/20 KM),bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1- 4148/18 0d 30.11.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 4.565,00 KM

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je ponuđaču: Grube d.o.o. Put srpskih branilaca 20. 78000 Banja Luka.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom dekanu dana 10.12.2018. godine broj: 01/1-4359/18, u postupku javne nabavke robe: mjerni instrumenti.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna

-   da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo

-   da je ponuda kvalificirana.

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristigle ponude konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača: Grube d.o.o. Put srpskih branilaca 20. 78000 Banja Luka, sa ponuđenom cijenom od 4.549,20 KM bez PDV-a, i predlaže njegov izbor.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1-4415/18

Dana, 13.12.2018.godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu Zapisnika Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4358/18 od 10.12.2018. godine, u postupku javne nabavke robe: zaštitna oprema, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

 Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4358/18 od 10.12.2018. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: zaštitna oprema, dodjeljuje se ponuđaču: Grube d.o.o. Put srpskih branilaca 20. 78000 Banja Luka, ID broj: 4403513020009, ponuda broj: 3-12-1/18 od 03.12.2018. godine, za ponuđenu cijenu od 5.875,30 KM (slovima: pethiljadaosamstotinasedamdesetpet/30 KM),bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1—4078/18 0d 23.11.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 6.000,00 KM

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je ponuđaču: Grube d.o.o. Put srpskih branilaca 20. 78000 Banja Luka.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom dekanu dana 10.12.2018. godine broj: 01/1-4358/18, u postupku javne nabavke robe: zaštitna oprema.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna

-   da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo

-   da je ponuda kvalificirana.

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristigle ponude konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača: Grube d.o.o. Put srpskih branilaca 20. 78000 Banja Luka, sa ponuđenom cijenom od 5.875,30 KM bez PDV-a, i predlaže njegov izbor.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

 Broj: 01/1-4424/18

Dana, 13.12.2018. godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu Zapisnika o ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4357/18 od 10.12.2018. godine u postupku javne nabavke: žaluzine (venecijaneri), dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

 Prihvata se ponuda broj: 558/18 od 04.12.2018.godine i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe: žaluzine (venecijaneri) dodjeljuje se ponuđaču: „Mikado“ d.o.o. Braće Mulića 65. Sarajevo, ID broj: 4200062260002,   sa ukupnom cijenom od 240,26 KM (slovima: dvijestotinečetrdeset/26 KM) bez PDV-a, kao ponuđaču čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-4042/18 od 22.11.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 284,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđačima „Mikado“ d.o.o. Braće Mulića 65. Sarajevo.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 10.12.2018. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-4357/18, u postupku javne nabavke robe: žaluzine (venecijaneri).

U postupku po Zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljene: jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-da je ponuda ponuđača: „Mikado“ d.o.o. Braće Mulića 65 Sarajevo, prihvatljiva, sa ponuđenom cijenom od 240,26 KM, jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa, a da će se nabavka realizovati u periodu od 13.12.2018. do 31.01.2019. godine.

 Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić