Odluke o izboru ponuđača

 -      ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA – E - AUKCIJA

 

Broj:01/1- 4272/18

Dana,05.12.2018.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), Zapisnika o ocjeni ponuda sa proporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4221/18 od 03.12.2018. godine, u postupku javne nabavke robe: kompjuterska oprema i potrepštine, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

  1. Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4221/18 od 03.12.2018. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: kompjuterska oprema i potrepštine,dodjeljuje se ponuđaču: „Pro-Tim“ d.o.o., Dobrinjske bolnice 1A 71000 Sarajevo,IDB 4202459050007, ponuda broj: 672/2018 od 03.12.2018. godine za ponuđenu cijenu od 23.695,00 KM (slovima: dvadesettrihiljadešestotinadevedesetpet/00 KM), bez PDV-a, kao najbolje ocjenjenom ponuđaču.
  2. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču: „Pro-tim“ d.o.o., Dobrinjske bolnice 1A 71000 Sarajevo, po proteku roka od 10 dana od dana okončanja postupka javne nabavke.
  3. Ova odluka objavit će se na Web stranici www.sfsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.
  4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3915/18 od 12.11.2018.godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva, e-aukcija, za dostavu ponuda.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 23.700,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-1-71-3-14/18 od 23.11.2018.godine u 14:24 h, poslata je na objavu i objavljena na Portalu javnih nabavki.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen slijedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki):

-      Ponuđaču: “General Servis“ d.o.o. Envera Šehovića 17., 71000 Sarajevo,

-      Ponuđaču: „Domod“ d.o.o., Srđana Aleksića 20., Sarajevo i

-      Ponuđaču: „ProTim“ d.o.o. Dobrinjske bolnice 1A Sarajevo.

 

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom Vijeća Fakulteta broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 03.12.2018. godine Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom dekanu broj: 01/1-4221/18 u postupku javne nabavke robe: kompjuterska oprema i potrepštine.

U zapisniku o ocjeni ponuda utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće:

-      da je ukupan broj prispjelih ponuda: jedna,

-      da je blagovremeno zaprimljene: jedna ponuda

-      da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-      da je prispjela ponuda kvalificirana – tehnički zadovoljavajuća.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

Kako je u datom roku pristigla samo jedna ponuda Komisija za javne nabavke u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, konstatovala da nema uslova za provođenje e – aukcije, te okončala postupak u skladu sa članom 3. Pravilnika i članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

U postupku ocjene provedenog postupka, dekan Fakulteta nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) – najniža cijena Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                          

Pouka o pravnom lijeku:Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Vijeću Šumarskog

                                    Fakulteta najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                     ove odluke.

 

                                                                                              D E K A N

 

                                                                                Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

-       Ponuđaču

-       Arhiva

 

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-4277/18

Dana, 05.12.2018.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH broj: 39/14“), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke robe: gume za automobile, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4271/18 od 05.12.2018. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: gume za automobile, dodjeljuje se ponuđaču: Autocentar Školjić d.o.o. Vukovo 25., 74260 Tešanj, ponuda broj: 522/18 od 03.12.2018.godine, za ponuđenu cijenu od 1553,07 KM, (slovima: jednahiljadapetstotinapedesettri/07 KM,) bez PDV-a, kao ponuđaču čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018.godinu.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javne nabavke Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3941/18 od 15.11.2018.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.600,00 KM.

Pismeni zahtjev za dostavu ponuda upućen je ponuđačima: Autocentar Školjić d.o.o. Vukovo 25., 74260 Tešanj.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 05.12.2018. godine Zapisnik o ocjeni ponude i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-4271/18, u postupku javne nabavke robe: gume za automobile.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-          da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-          da je blagovremeno zaprimljeno: jedna ponuda,

-          da nije bilo neblagovremenih ponuda,

-          da je ponuda ponuđača: Autocentar Školjić d.o.o. Vukovo 25., 74260 Tešanj, sa cijenom od 1.553,07 KM (slovima: jednahiljadapetstotinape- desettri/07 KM, prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

-      najniže cijene, kako slijedi:

 

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena

(bez PDV-a)

Autocentar Školjić d.o.o. Vukovo 25., 74260 Tešanj

1.553,07 KM

 

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-4275/18

Dana, 05.12.2018.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke robe: nastavna sredstva, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se ponuda broj: 2711-11-S od 27.11.2018. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: nastavna sredstva, dodjeljuje seponuđaču Robert's Plus d.o.o. Marka Marulića 2/V Sarajevo, ponuda broj: 2711-11-S od 27.11.2018. godine, za ponuđenu cjenu od 4.090,12 KM (slovima: četirihiljadedevedeset/12 KM), bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, Robert's Plus d.o.o. Marka Marulića 2/V Sarajevo, po proteku roka od 10 dana, računajući od dana od kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3942/18 od 15.11.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 5.000,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda upućen je ponuđaču: Robert's Plus d.o.o. Marka Marulića 2/V Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 30.11.2018. godine dekanu zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-4199/18 postupku javne nabavke robe: nastavna sredstva.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponude, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-      da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 jedna,

-      da je blagovremeno zaprimljeno 1 jedna ponuda,

-      da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-      da je ponuda ponuđača Robert's Plus d.o.o. Marka Marulića 2/V Sarajevo, prihvatljiva jer je ista u okviru procjenjene (planirane vrijednosti).

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama – najniža cijana, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 

   ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj: 01/1-4280/18

Dana, 05.12.2018.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Zapisnika o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4198/18 od 30.11.2018.godine, u postupku javne nabavke: usluge oglašavanja, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se zapisnik Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4198/18 od 30.11.2018. godine i Ugovor za javnu nabavku: usluge oglašavanja, dodjeljuje se ponuđaču: NIGD „Dnevne nezavisne novine“ d.o.o. Banja Luka, Braće Pišteljić 1., IDB 4400848860002, ponuda broj: 558/18 od 27.11.2018. godine, sa ponuđenom cijenom od 2.907,00 KM, (slovima: dvijehiljadedevetstotinasedam/00 KM),bez PDV-a, sa popustom, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018.godinu.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3905/18 od 13.11.2018.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 3.500,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda upućen je: NIGD „Dnevne nezavisne novine“ d.o.o. Banja Luka, Braće Pišteljić 1.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 30.11.2018. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom broj: 01/1-4198/18, u postupku javne nabavke: usluge oglašavanja.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-          da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-          da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda dana

27.11.2018 .godine u 12:53 sati

-da je ponuda ponuđača: NIGD „Dnevne nezavisne novine“ d.o.o. Banja Luka, Braće Pišteljić 1., prihvaćena jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                       Prof.dr Mirza Dautbašić