Odluke o izboru ponuđača

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-4061/18

Dana, 23.11.2018. godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH broj: 39/14“), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Zapisnika Komisije za javnu nabavku i preporuke dekana broj: 01/1-3969/18 od 19.11.2018.godine u postupku javne nabavke: usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javne nabavke broj: 01/1-3969/18 od 19.11.2018. godine i Ugovor za javnu nabavku: usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme, dodjeljuje se ponuđaču: „Protect - ing“ d.o.o., Zovik broj: 6., 71240 Hadžići, ponuda broj: 08-11-01-18 od 08.11.2018. godine za ponuđenu cijenu od 1.703,00 KM (slovima: jednahiljadasedamstoti- natri/00 KM),bez PDV-a, ID broj: 4202418880003, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018. godinu.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranm ponuđaču: „Protect - ing“ d.o.o., Zovik broj: 6., 71240 Hadžići, po proteku roka od 10 dana.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javne nabavke Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 4.

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

 Član 5.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3576/18 od 25.10.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.035,00 KM.

Pismeni zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču: „Protect - ing“ d.o.o., Zovik broj: 6., 71240 Hadžići.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dekanu dana 19.11.2018. godine Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3969/18 u postupku javne nabavke: usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme.

U postupku po Zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-   da je ponuda ponuđača: „Protect - ing“ d.o.o., Zovik broj: 6., 71240 Hadžići, zaprimljena 09.11.2018. godine u 10:18 sati, prihvatljiva.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 ODLUKA O IZBOR U NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1-4048/18

Dana, 22.11.2018. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Zapisnika Komisije za javnu nabavku i preporuke dekana broj: 01/1-4021/18 od 21.11.2018. godine, u postupku javne nabavke: usluge ocjene i ispitivanja kvaliteta sistema (usluge servisa spektrofotometra), dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda sa proporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4021/18 od 21.11.2018. godine i Ugovor za javnu nabavku: usluge ocjene i ispitivanja kvaliteta sistema, dodjeljuje se ponuđaču: „Hebe“ d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7., ponuda broj: S 05-11-2018 od 21.11.2018. godine za ponuđenu cijenu od 1.396,00 KM (slovima: jednahiljadatristotinedevedesetšest/00 KM),bez PDV-a, ID broj: 4201819660000, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018. godinu.

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „Hebe“ d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7. Sarajevo., po proteku roka od 10 dana.

Član 3.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

   

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačiu koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3629/18 od 26.10.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.500,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda upućen je ponuđačima: „Hebe“ d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7 Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 21.11.2018. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom broj: 01/1-4021/18, u postupku javne nabavke: usluge ocjene i ispitivanja kvaliteta sistema.

U postupku po Zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-da je ponuda ponuđača: „Hebe“ d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7., Sarajevo, prihvatljiva jer je ista najniža i u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 

 

 

 

 

ODLUKA O IZBOR U NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-4065/18

Dana, 23.11.2018. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Zapisnika o ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku i preporuke dekana broj: 01/1-3537/18 od 23.10.2018. godine, u postupku javne nabavke: usluge marketinga, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3537/18 od 23.10.2018. godine i Ugovor za javnu nabavku: usluge marketinga, dodjeljuje se ponuđaču: „Prag“ d.o.o., Džemala Bijedića 129/12, objekat C, ulaz A, Sarajevo, ponuda broj: 20 R-14/18 od 04.10.2018.godine, za ponuđenu cijenu od 5.985,00 KM (slovima: pethiljadadevestotinaosmadesetpet/00 KM),bez PDV-a, ID broj: 4201131620004, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenim drugim izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu u dijelu Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu ( Odluka broj: 01/1-2520/18 od 04.09.2018. godine).

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču: „Prag“ d.o.o., Džemala Bijedića 129/12, objekat C, ulaz A, Sarajevo, po proteku roka od 10 dana, a računajući od dana od kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

          

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3011/18 od 27.09.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 6.000,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda upućen je ponuđaču: „Prag“ d.o.o., Džemala Bijedića 129/12, objekat C, ulaz A, Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 23.10.2018. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom broj: 01/1-3537/18, u postupku javne nabavke: usluge marketinga.

U postupku po Zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-da je ponuda ponuđača: „Prag“ d.o.o., Džemala Bijedića 129/12, objekat C, ulaz A, Sarajevo,prihvatljiva jer je ista najniža i u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 

 

 

 

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj: 01/1-4007/18

Dana, 20.11.2018.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke: usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude sa preoprukom dekanu broj: 01/1-3940/18 od 15.11.2018. godine i usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina,dodjeljuju seponuđaču:„Internacional Delivery sistem – Zdrava sredina“, d.o.o. Sarajevo, Terezije bb., ID broj: 4201219470002, ponuda broj: P-02-11/18 od 02.11.2018. godine, za ponuđenu cjenu od 989,00 KM(slovima: devetstotinaosamdesetde-vet/00 KM), bez PDV-a.

Član 2.

 

Odluka o izboru dostavit će se izabranom ponuđaču, „Internacional Delivery sistem – Zdrava sredina“, d.o.o. Sarajevo, Terezije bb., a usluge po ovoj odluci realizovaće se u periodu od 12 mjeseci tj. od 21.11.2018 do 21.11.2019. godine.

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3575/18 od 25.10.2018.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.600,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču: „Internacional Delivery sistem – Zdrava sredina“, d.o.o. Sarajevo, Terezije bb. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 19.11.2018. godine dekanu zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3940/18 u postupku javne nabavke: usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponude, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-      da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 jedna,

-      da je blagovremeno zaprimljena 1 jedna ponuda,

-      da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-      da ponuda ponuđača „Internacional Delivery sistem – Zdrava sredina“, d.o.o. Sarajevo, Terezije bb., je prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti nabavke, a u skladu sa dobrom komercijalnom praksom (član 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma).

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama – najniža cijana, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 

 

 

 

 

 

 

-      ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

-      KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA -E AUKCIJA

 

 

Broj:01/1-3863/18

Dana,12.11.2018.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3862/18 od 12.11.2018. godine, u postupku javne nabavke usluga: štampanje i s tim povezane usluge, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

  1. Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 01/1-3862/18 od 12.11.2018. godine i ugovor za javnu nabavku usluga: Štampanje i s tim povezane usluge, dodjeljuje se ponuđaču Štamparija Fojnica dd, Prokoški put bb 71270 Fojnica, ID broj: 4236045660000, (ponuda broj: 242/18-2 od 27.10.2018. godine, za ponuđenu cijenu 13.900,00 KM (slovima: trinaesthiljadadevetstotina/00 KM), bez PDV-a, kao najbolje ocjenjenom ponuđaču.
  2. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču Štamparija Fojnica dd, Prokoški put bb 71270 Fojnica, po proteku roka od 10 dana od dana okončanja postupka javne nabavke, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.
  3. Ova odluka objavit će se na Web stranici www.sfsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovatli u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.
  4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3280/18 od 08.10.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i nakon provedene E-aukcije.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 17.846,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-2-62-3-12/18 poslato je na objavu i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 24.10.2018.godine u 08:54 h.

 

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen slijedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki):

-      Ponuđaču: „Blicdruk“ d.o.o. Ćemaluša broj 8. Sarajevo,

-      Ponuđaču: „Štamparija Fojnica“ d.o.o. Prokoški put bb 71270 Fojnica

-      Ponuđaču: „Planjax Komerc“ d.o.o. Bobare bb, 74264 Jelah

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom Vijeća Fakulteta broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 12.11.2018. godine Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3862/18 dekanu u postupku javne nabavke usluga: – štampanje i s tim povezane usluge.

U zapisniku o ocjeni ponuda utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće:

-      da je ukupan broj prispjelih ponuda:dvije,

-      da je blagovremeno zaprimljeno: dvije ponude,

-      da su obje ponude ponuđača: „Štamparija Fojnica“ d.d. Prokoški put bb 71270 Fojnica, „Planjax Komerc“ d.o.o. Bobare bb, 74264 Jelah, prihvatljive.

U postupku donošenja ove odluke, nakon provedene E-aukcije, a na osnovu Izvještaja Agencije za javnu nabavku o toku i završetku E – aukcije broj postupka 1196-7-2-62/18 pd 01.11.2018. godine, utvrđena je konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u E – aukciji:

 

KONAČNA RANG LISTA PONUĐAČA KOJI SU UČESTVOVALI U E-AUKCIJI

Rb

Naziv ponuđača

IDB/JIB

Konačna cijena u KM bez PDV-a

Rang

1

„Štamparija Fojnica“

4236045660000

13.900,00

1

2

PLANJAX KOMERC

4218427610004

14.000,00

2

 

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristiglih ponuda i provedene E-aukcije konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača „Štamparija Fojnica“ d.d. Fojnica, Prokoški put bb, sa najnižom cijenom od 13.900,00 KM bez PDV-a.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) – najniža cijena Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                          

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Vijeću Šumarskog

                                     Fakulteta najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                         ove odluke.

 

                                                                                              D E K A N

 

                                                                                     Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

- ponuđačima x2

- Arhivi Fakultetu

- Arhivi KJN

 

 

 

 

 

 

 

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

 

Broj:01/1-3713/18

Dana, 01.11.2018. godine

 

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu Zapisnika o ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3654/18 od 29.10.2018. godine u postupku javne nabavke: razne zdravstvene usluge, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponudasa preporukom dekanu broj: 01/1-3654/18 od 29.10.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku: razne zdravstvene usluge, dodjeljuje se ponuđaču: JU „Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo“, dr Mustafe Pintola 1. 71210 Ilidža, ID broj: 4200329950003, za ponuđenu cjenu od 1.425,00 KM (slovima: jednahiljadačetiristotinedvadesetpet/00 KM) bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2811/18 od 19.09.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.600,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču: JU „Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo“, dr Mustafe Pintola 1. 71210 Ilidža.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 29.10.2018. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3654/18 u postupku javne nabavke: razne zdravstvene usluge.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-da je ponuda ponuđača: JU „Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo“, dr Mustafe Pintola 1. 71210 Ilidža, sa cijenom od 1.425,00 KM, prihvatljiva jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

 

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 

 

 

 

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj: 01/1-3734/18

Dana, 02.11.2018.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu Zapisnika Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3668/18 od 30.10.2018. godine, u postupku javne nabavke robe: prozori, vrata i ostali artikli, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Zapisnik sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3668/18 od 30.10.2018. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: prozori, vrata i ostali artikli, dodjeljuje se ponuđaču: EKO TEH d.o.o. Sarajevo, Reljevska do broja 48, ID broj: 4201279290003, (ponuda broj: 18-0514 od 26.10.2018. godine), za ponuđenu cijenu od 5.507,17 KM (slovima:pethiljadapetstotinasedam/17 KM),bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018. godinu.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3471/18 od 19.10.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 6.000,00 KM

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je ponuđaču: EKO TEH d.o.o. Reljevska do broja 48., Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o ocjeni ponuda sa proporukom dekanu dana 30.10.2018. godine broj: 01/1-3668/18, u postupku javne nabavke robe: prozori, vrata i ostali artikli.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna

-   da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo

da je ponuda ponuđača: EKO TEH d.o.o. Reljevska do broja 48., Sarajevo, kvalificirana.

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristigle ponude konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača EKO TEH d.o.o. Reljevska do broja 48., Sarajevo, sa ponuđenom cijenom od 5.507,17 KM bez PDV-a, i predlaže njegov izbor.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 

 

 

 

 

 

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

Broj:01/1-

Dana, 8.11.2017.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Zapisnika o ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3653/18 od 29.10.2018.godine, u postupku javne nabavke: usluge osiguranja od nesreća (uposlenici), dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Zapisnik Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3653/!8 od 29.09.2018. godine i Ugovor za javnu nabavku: usluge osiguranja od nesreća (uposlenici), dodjeljuje se ponuđaču: „Adriatik osiguranje“ dd Trg Međunarodnog prijateljstva 20., Sarajevo, ponuda broj: 203/18- JG od 17.10.2018. godine, sa najvećim zbirom osiguranih suma u iznosu od 194.015,00 KM, (slovima: stotinudevedesetčetirihiljade-petnaest/00 KM),bez PDV-a, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 2.700,00 KM, na bazi godišnje premije od 4,00 KM po uposleniku, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018. godinu.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2786/18 od 19.09.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.700,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda upućen je: Triglav osiguranje d.d., Dolina 8, Sarajevo, UNIQA osiguranje d.d., Obala Kulina bana 19, Sarajevo, ASA osiguranje d.d., Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo, GRAWE osiguranje d.d., Trg solidarnosti 2, Sarajevo, i Bosna sunce osiguranje, dd Sarajevo, Trg Međunarodnog prijateljstva 20.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 29.10.2018. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom, broj: 01/1-3653/18 od 29.09.2018,. godine u postupku javne nabavke: usluge osiguranja od nesreća (uposlenici).

U postupku po Zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna

-   da je blagovremeno zaprimljene: jedna ponuda

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo

-da je ponuda ponuđača: „Adriatik osiguranje“ dd, (nakon izvršenog upisa promjene subjekta upisa - rješenje broj: 065-0-Reg-Z-18-007882 od 11.09.2018. godine), prihvaćena jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti), sa najvećim zbirom osiguranih suma u iznosu od 194.015,00 KM, na bazi godišnje premije od 4,00 KM po uposleniku, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018. godinu, u iznosu od 2.700,00 KM.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

               

D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 

 

 

 

 

 

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

Broj:01/1-

Dana, 08.11.2018.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Zapisnika o ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3653/18-2 od 29.10.2018,godine, u postupku javne nabavke: usluge osiguranja od nesreća (studenti), dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Zapisnik Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3653/18-2 od 29-10-2018.godine i Ugovor za javnu nabavku: usluge osiguranja od nesreća (studenti), dodjeljuje se ponuđaču: „Adriatik osiguranje“ dd Trg Međunarodnog prijateljstva 20., Sarajevo, ponuda broj: 202/18-JG od 17.10.2018. godine, sa najvećim zbirom osiguranih suma u iznosu od 44.010,00 KM, (slovima: četrdesetčetirihilja- de deset/00 KM),bez PDV-a, na bazi godišnje premije od 5,00 KM po studentu za školsku 2018/2019. godinu, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 3.000,00 KM, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018.godinu.

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2786/18 od 19.09.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 0,00 KM. jer ugovorni organ ne snosi troškove ovog osiguranja već sami studenti.

Zahtjev za dostavu ponuda upućen je: Triglav osiguranje d.d., Dolina 8, Sarajevo, UNIQA osiguranje d.d., Obala Kulina bana 19, Sarajevo, ASA osiguranje d.d., Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo, GRAWE osiguranje d.d., Trg solidarnosti 2, Sarajevo, i Bosna – sunce osiguranje dd, Trg međunarodnog prijateljstva 20, Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 29.10.2018.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom, broj: 01/1-3653/18-2, u postupku javne nabavke: usluge osiguranja od nesreća (studenti).

U postupku po Zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna

-   da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo

-da je ponuda ponuđača: „Adriatik osiguranje“ dd, (nakon izvršenog upisa promjene subjekta upisa - rješenje broj: 065-0-Reg-Z-18-007882 od 11.09.2018. godine), prihvaćena jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti), sa najvećim zbirom osiguranih suma u iznosu od 44.010,00 KM, na bazi godišnje premije od 5,00 KM po studentu, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018. godinu, u iznosu od 0,00 KM, jer ugovorni organ ne snosi troškove ovog osiguranja već sami studenti.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                            

D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić