ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1-

Dana, 13.07.2018. godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu ponude broj: 662-2018 od 11.07.2018. godine, u postupku javne nabavke: usluge kalibracije vaga, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

 Prihvata se ponuda broj: 662-2018 od 11.07.2018. godine, Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2201/18 od 11.07.2018. godine i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: usluge kalibracije vaga, dodjeljuje se ponuđaču: „Sortorius libra elektronik“ d.o.o., Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, usluge i popravak vaga elektroničnih aparata i uređaja Sarajevo, Olimpijska broj 30 Sarajevo, ID broj: 4200481820000,   sa ukupnom cijenom od 397,60 KM (slovima: trisstotinedevedesetsedam/60 KM) bez PDV-a, kao ponuđaču čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018. godinu i Odluke dekana o Prvoj izmjeni Plana javnih nabavki broj: 01/1-1434/18 od 23.05.2018.godine.

Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

Izabrani ponuđač, realizovaće predmetnu nabavku odmah.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2194/18 od 11.07.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 400,00 KM.

Usmeni zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču: „Sortorius libra elektronik“ d.o.o., Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, usluge i popravak vaga elektroničnih aparata i uređaja Sarajevo, Olimpijska broj 30 Sarajevo.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javne nabavke dostavila je dekanu, dana 11.07.2018. godine Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom broj: 01/1-2201/18, u postupku javne nabavke: usluge kalibracije vaga.

U postupku odlučivanja ocjenjeno je da je ponuda prihvatljiva na osnovu čega je i odlučeno:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljene: jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-da je ponuda ponuđača: „Sortorius libra elektronik“ d.o.o., Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, usluge i popravak vaga elektroničnih aparata i uređaja Sarajevo, Olimpijska broj 30 Sarajevo, prihvatljiva jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa, a da će se nabavka realizovati odmah.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić


 -      ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

(E- AUKCIJA)

 Broj:01/1-2197/18

Dana,11.07.2018.godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), na osnovu Zapisnika o ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2182/18 od 11.07.2018. godine, u postupku javne nabavke: razni građevinski radovi, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

  1. Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javne nabavke broj: 01/1-2182/18 od 11.07.2018. godine i ugovor za javnu nabavku radova: razni građevinski radovi, dodjeljuje se ponuđaču: „Sela“ d.o.o. Rajlovačka cesta broj: 31. Sarajevo, ID broj: 4200502250004, (ponuda broj: 118-709/P od 09.07.2018. godine, za ponuđenu cijenu od 12.131,00 KM (slovima:dvanaesthiljadastotinutridesetjedna/00 KM), bez PDV-a, kao najbolje ocjenjenom ponuđaču.
  2. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „Sela“ d.o.o. Rajlovačka cesta broj 31. Sarajevo, po proteku roka od 15 dana od dana okončanja postupka javne nabavk, računajući od dana kada je izabrani ponuđač obaviješten.
  3. Ova odluka objavit će se na Web stranici www.sfsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.
  4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2060/18 od 04.07.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda – E-aukcije.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 12.590,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-3-33-3-7/18 poslato je na objavu i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 04.07.2018.godine u 11:12 h.

 Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen slijedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki):

 -      Ponuđaču: „Sela“d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka cesta 31.,

-      Ponuđaču: „Euro-asfalt“ d.o.o., Sarajevo, Rajlovac bb,

-      Ponuđaču:BH Asfalt d.o.o. Koritnik bb, 71370 Breza.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom Vijeća Fakulteta broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 11.07.2018. godine Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-2182/18 11.07.2018. godine dekanu u postupku javne nabavke: razni građevinski radovi.

U zapisniku o ocjeni ponuda utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće:

 -      da je ukupan broj prispjelih ponuda 1 (jedna),

-      da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna),

-      da je ponuda ponuđača: „Sela“ d.o.o. Rajlovačka cesta broj 31. Sarajevo, prihvatljiva.

Nakon što je konstatovano da je u datom roku pristigla samo jedna ponuda Komisija je u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16), konstatovala da nema uslova za provođenje E-aukcije te okončala postupak u skladu sa članom 3. pomenutog Pravilnika, odnosno članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

 Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristigle ponude konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača „Sela“ d.o.o. Rajlovačka cesta broj 31. Sarajevo, sa ponuđenom najnižom cijenom od 12.131,00 KM. – bez PDV-a.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja E-aukcije, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) – najniža cijena Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                          

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Vijeću Šumarskog

                                     Fakulteta najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                         ove odluke.

 

                                                                                              D E K A N

 

                                                                                     Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

- ponuđaču

- Arhivi Fakultetu

- Arhivi KJN

 

 
 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1-

Dana, 09.07.2018. godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu Zapisnika o ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2102/18 od 06.07.2018. godine u postupku javne nabavke: ostali završni građevinski radovi, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

 Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom dekanu broj: 01/1-2102/18 od 06.07.2018. godine i Ugovor za javnu nabavku: ostali završni građevinski radovi, dodjeljuje se ponuđaču: „Sela“ d.o.o., Rajlovačka cesta 31., Sarajevo, ID broj: 4200502250004, za ponuđenu cjenu od 5.996,70 KM(slovima: pethiljadadevetstotinadevedesetšest/70 KM) bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1929/18-3 od 25.06.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 6.000,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču: „Sela“ d.o.o. Rajlovačka cesta broj: 31., Sarajevo.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 06.07.2018. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-2102/18 u postupku javne nabavke: ostali završni građevinski radovi.

U postupku po Zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-          da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-          da je blagovremeno zaprimljene: jedna ponuda,

-          da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-          da je ponuda ponuđača: „Sela“ d.o.o., Rajlovačka cesta 31., Sarajevo, sa ponuđenom cjenom od 5.996,79 KM(slovima: pethiljadadevetsto- tinadevedesetšest/79 KM) bez PDV-a, prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane) vrijednosti.

 

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti

-          ponuđaču

-          a/a

 

 ODLUKA O IZBOR U NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1-2084/18

Dana, 05.07.2018. godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Zapisnika  Komisije za javnu nabavku i preporuke dekana broj: 01/1-2077/18 od 05.07.2018. godine, u postupku javne nabavke: prevozne usluge (osim prevoza otpada), dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

 Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2077/18 od 05.07.2018. godine i Ugovor za javnu nabavku: prevozne usluge (osim prevoza otpada),  dodjeljuje se ponuđaču: KJP „Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo, Maršala Tita 7/II, IDB: 4200630090001, ponuda broj: 1  od 27.06.2018. godine za ponuđenu cijenu od 3.000,00 KM (slovima: trihiljade/00 KM),  bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018. godinu.

 Član 2.

 Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču KJP „Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo, Maršala Tita 7/II, po proteku roka od 10 dana, a računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 Član 3.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 4.

 Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 5.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1050/18  od 16.04.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 3.000,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda upućen je ponuđačima: KJP „Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo, Maršala Tita 7/II, „Oberon“  d.o.o. Vučija Luka 36., 71123 Istočno Sarajevo i „Zuče“ d.o.o. Srednje bb 71385 Ilijaš.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 05.07.2018. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom broj: 01/1-2077/18, u postupku javne nabavke: prevozne usluge (osim prevoza otpada).

U postupku po Zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda:  jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-da je ponuda ponuđača: KJP „Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo, Maršala Tita 7/II, prihvatljiva jer  je ista najniža i u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 ODLUKA O IZBOR U NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1-2083/18

Dana, 05.07.2018. godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Zapisnika Komisije za javnu nabavku i preporuke dekana broj: 01/1-2076/18 od 05.07.2018. godine, u postupku javne nabavke: usluge instaliranja metalnih kontejnera, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2076/18 od 05.07.2018. godine i Ugovor za javnu nabavku: usluge instaliranja metalnih kontejnera, dodjeljuje se ponuđaču: KJP „Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo, Maršala Tita 7/II, IDB: 4200630090001, ponuda broj: 3 od 27.06.2018. godine za ponuđenu cijenu od 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljade/00 KM),bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018. godinu.

 Član 2.

 Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču KJP „Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo, Maršala Tita 7/II, po proteku roka od 10 dana, a računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 Član 3.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 4.

 Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 5.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1048/18 od 16.04.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.000,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda upućen je ponuđačima: KJP „Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo, Maršala Tita 7/II, „Oberon“ d.o.o. Vučija Luka 36., 71123 Istočno Sarajevo i „Zuče“ d.o.o. Srednje bb 71385 Ilijaš.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 05.07.2018. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom broj: 01/1-2076/18, u postupku javne nabavke: usluge instaliranja metalnih kontejnera.

U postupku po Zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-da je ponuda ponuđača: KJP „Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo, Maršala Tita 7/II, prihvatljiva jer je ista najniža i u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić