ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA

 ODLUKA O IZBOR U NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj: 01/1-463/18

Dana, 21.02.2018. godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Zapisnika Komisije za javnu nabavku i preporuke dekana broj: 01/1-424/18 od 16.02.2018. godine, u postupku javne nabavke: usluge unutrašnjeg uređenja, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

 Prihvata se zapisnik Komisije za javnu nabavku broj: 01/424/2018 od 16.02.2018. godine, i usluge unutrašnjeg uređenja, dodjeljuje se ponuđaču: “Sokolovic-Creative” d.o.o. Branilaca Sarajeva 39., ponuda broj: 01-07-02-8 od 07.02.2018. godine za ponuđenu cijenu od 997,00 KM (slovima: devetstotinadevedesetsedam/00 KM),bez PDV-a, ID broj: 4202406790009, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2017. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

    

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji su učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 5.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji su učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1- 246/18 od 26.01.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.000,00 KM.

 

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču:

 

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena

bez PDV-a

 

“Sokolovic-Creative” d.o.o. Branilaca Sarajeva 39. Sarajevo

997,00 KM

     

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1129/17 od 27.04.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 16.02.2018. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 01/1-424/18, u postupku javne nabavke: usluge unutrašnjeg uređenja.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna

-   da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-   da je ponuda ponuđača: “Sokolovic-Creative” d.o.o. Branilaca Sarajeva 39. Sarajevo sa cijenom od 997,00 KM, prihvatljiva jer je je ista u okviru procijenjene (planirane) vrijednosti.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

     Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba najkasnije

                                            u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

                                                                          

 

D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić


 

-      ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Broj:01/1-464/18

Dana,21.02.2018.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), Zapisnika o ocjeni ponuda sa proporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-423/18 od 16.02.2018. godine, u postupku javne nabavke robe: nastavna sredstva, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

  1. Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 01/1-423/18 od 16.02.2018. godine i ugovor za javnu nabavku robe: nastavna sredstva,dodjeljuje se ponuđaču Books.ba d.o.o. Trg Heroja 7. Sarajevo,ponuda broj: 001-02/18 od 15.02.2018. godine za ponuđenu cijenu od 7.852,70 KM (slovima:sedamhiljadaosamstotinapedesetdvije/70 KM), bez PDV-a, kao najbolje ocjenjenom ponuđaču.
  2. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču Books.ba d.o.o. Trg Heroja 7. Sarajevo, po proteku roka od 15 dana od dana okončanja postupka javne nabavke.
  3. Ova odluka objavit će se na Web stranici www.sfsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji su učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.
  4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-247/18 od 26.01.2018.godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 7.854,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-1-5-3-2/18 od 26.01.2018.godine u 13:52 h, poslato je na objavu i objavljena na Portalu javnih nabavki.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom Vijeća Fakulteta broj: 01/6-1129/17 od 27.04.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 16.02.2018.godine Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom dekanu broj: 01/1-423/18 u postupku javne nabavke robe: nastavna sredstva.

U zapisniku o ocjeni ponuda utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće:

-      da je ukupan broj prispjelih ponuda jedna,

-      da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda,

-      da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-      da je ponuda ponuđača: Books.ba d.o.o. Trg Heroja 7. Sarajevo, prihvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, dekan Fakulteta nije našao razloge, nepravilnosti niti propiste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriteriji najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 7.852,70 KM, čija je ponuda prihvatljiva.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) – najniža cijena Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                          

Pouka o pravnom lijeku:Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Vijeću Šumarskog

                                     Fakulteta najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                     ove odluke.

 

 

                                                                                                   D E K A N

 

                                                                                     Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

ponuđaču

-       Books.ba d.o.o. Trg Heroja 7. Sarajevo

-       Arhivi JN

-       Arhivi Fakulteta