ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1-4170/17

Dana, 24.11.2017.godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu Zapisnika o ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4154/17 od 23.11.2017. godine u postupku javne nabavke: Patrone sa tonerom (I dopuna), dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 Prihvata se zapisnik o ocjeni ponude sa proporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4154/17 od 23.11.2017. godine i Odluka o izboru ponuđača za nabavku robe: patrone sa tonerom, dodjeljuje se ponuđaču: „R&S“ d.o.o. Igmanska bb, 71320 Vogošća, sa ukupnom cijenom od 772/28 KM(slovima: sedamstotinasedamdesetdvije/28 KM), bez PDV-a, kao ponuđaču čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2017. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji su učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2863/17 od 19.09.2017. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 780,00,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđačima: „R&S“ d.o.o. Igmanska bb, 71320 Vogošća.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-1129/17 od 27.04.2017. godine.

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 23.11.2017. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-4154/17, u postupku javne nabavke robe: patrone sa tonerom.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljene: jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-da je ponuda ponuđača: „R&S“ d.o.o. Igmanska bb, 71320 Vogošća, prihvatljiva jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa, a da će se nabavka realizovati odmah.

Iz navedenih ražzloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                       najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                       ove odluke.

 

                                                                              D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić