ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-3420/17

Dana, 13.12.2017.godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu Zapisnika o ocjeni ponude sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 3037/17 od 27.09.2017.godine, u postupku javne nabavke: dozvole, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U          o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 3037/17 od 27.09.2017.godine i odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge: Dozvole (upotrebna dozvola za hidraulični lift broj: 25-08/2017-KM od 25.08.2017. godine) za ponuđenu cjenu od 200,00 KM (slovima: dvijestotine/00 KM), bez PDV-a, ID broj: 4218225070008, dodjeljuje se ponuđaču „Multiteh inženjering“ d.o.o. Zenica, Envera Čerkeza broj: 2., kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2017.godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2374/17 od 14.07.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 660,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču „Multiteh inženjering“ d.o.o. Zenica, Envera Čerkeza broj: 2., Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 011-1129/17 od 27.04.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 27.09.2017. godine dekanu Zapisnika o ocjeni ponude sa preporukom 01/1-3037/17, u postupku javne nabavke: dozvole (upotrebna dozvola za hidraulični lift, ponuđača „Multiteh inženjering“ d.o.o Zenica, koju je dekan odobrio kao prihvatljivu, jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

 

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba  najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 

-      ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA – E - AUKCIJA

 

Broj:01/1-3387/17

Dana,12.10.2017.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), Zapisnika o ocjeni ponuda sa proporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3176/17 od 02.10.2017. godine, u postupku javne nabavke robe: kompjuterska oprema i potrepštine, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

  1. Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3176/17 od 02.10.2017. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: kompjuterska oprema i potrepštine,dodjeljuje se ponuđaču R&S d.o.o. Igmanska bb., 71320 Vogošća,ponuda broj: 13842/17 od 26.09.2017. godine za ponuđenu cijenu od 27.809,95 KM (slovima: dvadesetsedamhiljadaosamstotinadevet/95 KM), bez PDV-a, kao najbolje ocjenjenom ponuđaču.
  2. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču R&S d.o.o. Igmanska bb. 71320 Vogošća, po proteku roka od 15 dana od dana okončanja postupka javne nabavke.
  3. Ova odluka objavit će se na Web stranici www.sfsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.
  4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2749/17 od 12.09.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva E-aukcija, za dostavu ponuda.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 27.864,70 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-1-53-3-11/17 od 12.09.2017.godine u 15:00 h, poslata je na objavu i objavljena na Portalu javnih nabavki dana.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom Vijeća Fakulteta broj: 01/6-1129/17 od 27.04.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 02.10.2017.godine Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom dekanu broj: 01/1-3176/17 u postupku javne nabavke robe: kompjuterska oprema i potrepštine.

U zapisniku o ocjeni ponuda utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće:

-      da je ukupan broj prispjelih ponuda jedna,

-      da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda,

-      da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-      da je ponuda ponuđača: R&S d.o.o. Igmanska bb. 71320 Vogošća, prihvatljiva.

Nakon što je konstatovano da je u otvorenom roku pristigla samo jedna ponuda, Komisija je u skladu sa članom 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije („Službeni glasnik BiH“, broj: 09/14), konstatovala da nema uslova za provođenje E-aukcije, te okončala postupak javne nabavke u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, dekan Fakulteta nije našao razloge, nepravilnosti niti propiste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriteriji najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 27.809,95 KM, čija je ponuda prihvatljiva.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) – najniža cijena Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                          

Pouka o pravnom lijeku:Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Vijeću Šumarskog

                                     Fakulteta najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                     ove odluke.

 

 

                                                                                                   D E K A N

 

                                                                                     Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

ponuđaču

-       R&S d.o.o. Igmanska bb. 71320 Vogošća,

-       Arhivi JN

-       Arhivi Fakulteta

 

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj: 01/1-3424/17

Dana, 13.10.2017.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Zapisnika o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3418/17 od 12.10.2017.godine, u postupku javne nabavke: laboratorijske uslsuge, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Zapisnik Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3418/17 od 12.10.2017. godine i Ugovor za javnu nabavku: laboratorijske uslsuge, dodjeljuje se ponuđaču: Univerzitet u Sarajevu, Institut za genetično inženjerstvo i biotehnologiju, Zmaja od Bosne broj 8. (Kampus) Sarajevo, ponuda broj: P-19/17 od 09.10.2017. godine, sa ponuđenom cijenom od 2.428,18 KM, (slovima: dvijehiljadečetiristotinedvadesetosam/18 KM),bez PDV-a, ID broj: 4200096750009, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2017.godinu.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2862/17 od 19.09.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.450,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda upućen je: Univerzitet u Sarajevu, Institut za genetično inženjerstvo i biotehnologiju, Zmaja od Bosne broj 8. (Kampus) Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1129/17 od 27.04.2017. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 12.10.2017. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom broj: 01/1-3418/17, u postupku javne nabavke: laboratorijske usluge.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-          da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-          da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda

-da je ponuda ponuđača: Univerzitet u Sarajevu, Institut za genetično inženjerstvo i biotehnologiju, Zmaja od Bosne broj 8. (Kampus) Sarajevo, prihvaćena jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                       najkasnije u roku od 5 dana od dana

                                       prijema ove odluke.

 

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 

 

 

 

 

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-3421/17

Dana, 13.10.2017.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu Zapisnika Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3175/17 od 02.10.2017. godine, u postupku javne nabavke robe: mašine za kosidbu, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3175/17 od 02.10.2017. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: mašine za kosidbu, dodjeljuje se ponuđaču: THOR d.o.o. Bukovica velika 57., 74000 Doboj, ID broj: 4402663560005, ponuda broj: 01/1-1514/17 od 20.09.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 1.875,32 KM (slovima: jednahiljadaosamstotinasedamde- setpet/32 KM),bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2017. godinu.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1514/17 od 05.06.2017. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.200,00 KM

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je na 3 (tri) adrese: THOR d.o.o, Bukovica velika 57, Doboj, „SARA“ vlasnik Vuković Radmila s.p., Pale Ive Andrića 32 i Viktor d.o.o., Srpske sloge bb Rogatica.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1129/17 od 27.04.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom dekanu dana 02.10.2017. godine broj: 01/1-3175/17, u postupku javne nabavke robe: mašine za kosidbu.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-       da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna

-       da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda

-       da neblagovremenih ponuda nije bilo

-       da je ponuda kvalificirana.

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristigle ponude konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača: THOR d.o.o. Bukovica velika 57., 74000 Doboj, sa ponuđenom cijenom od 1.875,32 KM bez PDV-a, i predlaže njegov izbor.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                      najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                       ove odluke.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 

 

 

 

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-

Dana, 12.10.2017. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu Zapisnika o ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3174/17 od 02.10.2017. godine u postupku javne nabavke: ručni instrumenti za mjerenje dužine, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se zapisnik o ocjeni ponude sa proporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3174/17 od 02.10.2017. godine i izabira se ponuđač za javnu nabavku robe: ručni instrumenti za mjerenje dužine Papilon d.o.o. Ferde Hauptmana 7., Sarajevo, sa ukupnom cijenom od 237,20 KM(slovima: dvijestotinetridesetsedam/20 KM), bez PDV-a, kao ponuđaču čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2017. godinu.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji su učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2713/17 od 08.09.2017. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 297,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđačima: Papilon d.o.o. Ferde Hauptmana 7., Sarajevo.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-1129/17 od 27.04.2017. godine.

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 02.10.2017. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3174/17, u postupku javne nabavke robe: ručni instrumenti za mjerenje dužine.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljene: jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-da je ponuda ponuđača: Papilon d.o.o. Ferde Hauptmana 7., Sarajevo,

prihvatljiva jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa, i da će se nabavka realizovati odmah.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                      najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                       ove odluke.

 

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj: 01/1-3426/17

Dana, 13.10.2017.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Zapisnika o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3419/17 od 12.10.2017.godine, u postupku javne nabavke: Štampanje i s tim povezane usluge, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Zapisnik Komisije za javnu nabavku sa preporukom broj: 01/1-3419/17 od 12.10.2017. godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: štampanje i s tim povezane usluge, dodjeljuje se ponuđaču: Planjax komerc d.o.o. Bobare 55., 74264 Jelah, ponuda broj: 1196-01/17 od 05.10.2017. godine, sa ponuđenom cijenom od 3.470,00 KM, (slovima: trihiljadečetiristotinesedamdeset/00 KM),bez PDV-a, ID broj: 4218427610004, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2017.godinu.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2964/17 od 19.09.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 3.500,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda upućen je: Planjax komerc d.o.o. Bobare 55., 74264 Jelah.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1129/17 od 27.04.2017. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 12.10.2017. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom broj: 01/1-3419/17, u postupku javne nabavke: štampanje i s tim povezane usluge.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-          da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-          da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda

-          da je ponuda ponuđača: Planjax komerc d.o.o. Bobare 55 74264 Jelah., prihvaćena jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                     najkasnije u roku od 5 dana od dana

                                       prijema ove odluke.

 

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić