ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1-

Dana, 13.11.2017.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke usluge prevođenja teksta, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude sa preoprukom dekanu broj: 01/1-3973/17 od 09.11.2017.godine i usluge prevođenja teksta, dodjeljuje seponuđačuUdruženju sudskih tumača Republike srpske - Prevodilačka služba, Aleja Svetog Save broj 17. 78000 Banja Luka, ID broj: 4401019420000, ponuda broj: 034-060/17 od 02.11.2017. godine, za ponuđenu cjenu od 892,50 KM(slovima: osamstotinadevedesetdvije/50 KM).

 Član 2.

 Odluka o izboru dostavit će se izabranom ponuđaču, Udruženju sudskih tumača Republike srpske -   Prevodilačka služba, Aleja Svetog Save broj 17. 78000 Banja Luka, a usluge po ovoj odluci realizovaće se u periodu od 13.11.2017. godine do 13.05.2018.godine

 Član 3.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 4.

 Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 5.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3766/17 od 27.10.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.200,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđačima: Udruženju sudskih tumača Republike srpske -   Prevodilačka služba, Aleja Svetog Save broj 17. 78000 Banja Luka i Prevodilačkoj agenciji Barbados, Musala broj 7. Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1129/17 od 27.04.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 09.11.2017. godine dekanu zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3973/17 u postupku javne nabavke usluga prevođenja teksta.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponude, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-      da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 jedna,

-      da je blagovremeno zaprimljena 1 jedna ponuda,

-      da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-      da ponuda ponuđača Udruženju sudskih tumača Republike srpske, Prevodilačka služba, Aleja Svetog Save broj 17. 78000 Banja Luka je prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti nabavke, a u skladu sa dobrom komercijalnom praksom (član 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma).

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama – najniža cijana, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                     najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                     ove odluke.

 

                                                                             D E K A N

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-

Dana, 13.11.2017.godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke: usluge biblioteke i arhiva, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

 Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude sa preoprukom dekanu broj: 01/1-3974/17 od 09.11.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku: usluge biblioteke i arhiva, dodjeljuju se ponuđaču: „Mediacentar“ Sarajevo, Skenderpašina 1. Sarajevo, ponuda broj: 033/17 od 03.11.2017. godine, sa ponuđenom cijenom od 2.110,60 KM,(slovima: dvijehiljadestotinudeset/60 KM),bez PDV-a, ID broj: 4200464900008, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2017.godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3504/17 od 18.10.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.321,66 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču: „Mediacentar“ Sarajevo, Skenderpašina 1. Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1129/17 od 27.04.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 09.11.2017. godine dekanu zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3974/17 u postupku javne nabavke usluge biblioteke i arhiva.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponude, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-      da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 jedna,

-      da je blagovremeno zaprimljena 1 jedna ponuda,

-      da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-      da ponuda ponuđača „Mediacentar“ Sarajevo, Skenderpašina 1. Sarajevo, je prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti nabavke, a u skladu sa dobrom komercijalnom praksom (član 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma).

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama – najniža cijana, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                     najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                     ove odluke.

 

                                                                             D E K A N

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić