ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

  Broj:01/1-

Dana, 05.09.2017. godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu Zapisnika o ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2619/17 od 04.09.2017. godine u postupku javne nabavke: usluge u područja zdravstva, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

 Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponudasa preporukom dekanu broj: 01/1-2619/17 od 04.09.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku: usluge u području zdravstva, dodjeljuje se ponuđaču: JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, Alije Isakovića 3., Sarajevo, ID broj: 4200084310003, za ponuđenu cjenu od 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljade/00 KM) bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2376/17 od 14.07.2017. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.400,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču: JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, Alije Isakovića 3., Sarajevo.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-1129/17 od 27.04.2017.godine.

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 04.09.2017. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-2619/17 u postupku javne nabavke: usluge u području zdravstva.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-da je ponuda ponuđača: JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, Alije Isakovića 3., Sarajevo, sa cijenom od 2.000,00 KM, prihvatljiva jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                      najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                       ove odluke.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

  Broj:01/1-

Dana, 05.09.2017. godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu Zapisnika o ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2618/17 od 04.09.2017. godine u postupku javne nabavke: žaluzine , dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 Prihvata se ponuda broj: 55-481/17 od 28.08.2017.godine i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe: žaluzine, dodjeljuje se ponuđaču: „Mikado“ d.o.o. Braće Mulića 65. Sarajevo, ID broj: 4200062260002,   sa ukupnom cijenom od 364,10 KM (slovima: tristotinešezdesetčetiri/10 KM) bez PDV-a, kao ponuđaču čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2017. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2375/17 od 14.07.2017. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 400,46 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđačima „Mikado“ d.o.o. Braće Mulića 65. Sarajevo, Verdos d.o.o. Stupska 19., Sarajevo i INEA d.o.o. Igmanska 3., Sarajevo.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-1129/17 od 27.04.2017.godine.

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 4.09.2017. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-2618/17, u postupku javne nabavke robe: žaluzine.

U postupku po Zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljene: jedna ponuda,

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-da je ponuda ponuđača: „Mikado“ d.o.o. Braće Mulića 65 Sarajevo, prihvatljiva, sa ponuđenom cijenom od 364,10 KM, jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                       najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                       ove odluke.

 

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-2620/17

Dana,04.09.2017.godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH broj: 39/14“), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke: usluge čišćenja septičkih jama, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

 Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 01/1-2373/17 od 14.07.2017. godine, za javnu nabavku: usluge čiščenja septičkih jama i izabira se ponuđač JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići ulica Žunovačka broj 4., ponuda broj: 3398/17 od 07.07.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 1.800,00 KM, (slovima: jednahiljadaosamstotina/00 KM), bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2017.godinu.

 Član 2.

 Izabrani ponuđač, realizovaće predmetnu nabavku u periodu od 04.09.2017. godine do 04.09.2018. godine.

 Član 3.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javne nabavke Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 4.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovi

 Član 5.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2128/17 od 29.06.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 3.000,00 KM.

Pismeni zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđačima: KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Jaroslava Černija 8., Sarajevo. I JKP „Komunalac“ d.o.o. Žunovačka 4. Hadžići.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1129/17 od 27.04.2017.godine.

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 14.07.2017. godine Zapisnik o ocjeni ponude i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-2373/17, u postupku javne nabavke: usluge čiščenja septičkih jama.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda 1( jedna)

-   da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda 07.07.2017. godine u 12:06 sati,

-da je ponuda ponuđača JKP „Komunalac“ d.o.o. Žunovačka broj 4. Hadžići, prihvatljiva jer je ista najniža u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

 

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                      najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema iste.

 

                                                                              D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić