ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

 -      ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA – E - AUKCIJA

 

Broj:01/1-2472/17

Dana,19.07.2017.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), Zapisnika o ocjeni ponuda sa proporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2443/17 od 18.07.2017. godine, u postupku javne nabavke robe: patrone s tonerom, dekan Fakulteta je donio

 

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

  1. Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 01/1-2443/17 od 18.07.2017. godine i ugovor za javnu nabavku robe: patrone s tonerom dodjeljuje se ponuđaču R&S d.o.o. Igmanska bb. 71320 Vogošća,ponuda broj: 10086/17 od 14.07.2017. godine za ponuđenu cijenu od 11.678,78 KM (slovima: jedanaesthiljadašestotinasedamdesetosam/78 KM), bez PDV-a, kao najbolje ocjenjenom ponuđaču.
  2. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču R&S d.o.o. Igmanska bb. 71320 Vogošća, po proteku roka od 15 dana od dana okončanja postupka javne nabavke, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.
  3. Ova odluka objavit će se na Web stranici www.sfsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.
  4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2125717 od 29.06.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva E-aukcija, za dostavu ponuda.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 11.679,80 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-1-40-3-10/17 od 06.07.2017.godine u 10:22 h, poslata je na objavu i objavljena na Portalu javnih nabavki dana.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom Vijeća Fakulteta broj: 01/6-1129/17 od 27.04.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 18.07.2017.godine Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom dekanu broj: 01/1-2443/17 u postupku javne nabavke robe: patrone s tonerom.

U zapisniku o ocjeni ponuda utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće:

-      da je ukupan broj prispjelih ponuda jedna,

-      da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda,

-      da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-      da je ponuda ponuđača: R&S d.o.o. Igmanska bb. 71320 Vogošća, prihvatljiva.

Nakon što je konstatovano da je u otvorenom roku pristigla samo jedna ponuda, Komisija je u skladu sa članom 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije („Službeni glasnik BiH“, broj: 09/14), konstatovala da nema uslova za provođenje E-aukcije, te okončala postupak javne nabavke u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, dekan Fakulteta nije našao razloge, nepravilnosti niti propiste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriteriji najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 11.678,78 KM, čija je ponuda prihvatljiva.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) – najniža cijena Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                          

Pouka o pravnom lijeku:Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Vijeću Šumarskog Fakulteta najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

 

                                                                                                   D E K A N

 

                                                                                     Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

ponuđaču

-       R&S d.o.o. Igmanska bb. 71320 Vogošća,

-       Arhivi JN

-       Arhivi Fakulteta

 

-      ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Broj:01/1-2473/17

Dana,19.07.2017.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), Zapisnika o ocjeni ponuda sa proporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2442/17 od 18.07.2017. godine, u postupku javne nabavke robe: kancelarijske potrepštine, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

  1. Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 01/1-2442/17 od 18.07.2017. godine i ugovor za javnu nabavku robe: kancelarijskepotrepštine,dodjeljuje se ponuđaču R&S d.o.o. Igmanska bb. 71320 Vogošća,ponuda broj: 10111/17 od 14.07.2017. godine za ponuđenu cijenu od 4,362,62 KM (slovima: četirihiljade4tristotinešezdesetdvije/62 KM), bez PDV-a, kao najbolje ocjenjenom ponuđaču.
  2. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču R&S d.o.o. Igmanska bb. 71320 Vogošća, po proteku roka od 15 dana od dana okončanja postupka javne nabavke, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.
  3. Ova odluka objavit će se na Web stranici www.sfsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.
  4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2126/17 od 29.06.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 10.585,35 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-1-41-3-9/17 od 06.07.2017.godine u 10:22 h, poslata je na objavu i objavljena na Portalu javnih nabavki dana.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom Vijeća Fakulteta broj: 01/6-1129/17 od 27.04.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 18.07.2017.godine Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom dekanu broj: 01/1-2442/17 u postupku javne nabavke robe: kancelarijske potrepštine.

U zapisniku o ocjeni ponuda utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće:

-      da je ukupan broj prispjelih ponuda jedna,

-      da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda,

-      da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-      da je ponuda ponuđača: R&S d.o.o. Igmanska bb. 71320 Vogošća, prihvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, dekan Fakulteta nije našao razloge, nepravilnosti niti propiste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriteriji najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 4.362,62 KM, čija je ponuda prihvatljiva.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) – najniža cijena Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                          

Pouka o pravnom lijeku:Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Vijeću ŠumarskogFakulteta najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

 

 

                                                                                                   D E K A N

 

                                                                                     Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

ponuđaču

-       R&S d.o.o. Igmanska bb. 71320 Vogošća,

-       Arhivi JN

-       Arhivi Fakulteta

 

 ODLUKA O IZBOR U NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-       KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA -

 

Broj:01/1-2474

Dana, 19.07.2017. god ine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika Komisije za javnu nabavku i preporuke dekana broj: 01/1-2444/17 od 18.07.2017. godine, u postupku javne nabavke: soboslikarski radovi, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom dekanu Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2444/17 od 18.07.2017. godine i Ugovor za javnu nabavku: soboslikarski radovi, dodjeljuje se ponuđaču: „COLOREX“ d.o.o., Kneza Višeslava 14., 88000 Mostar, ponuda broj: 381/2017 od 11.07.2017. godine za ponuđenu cijenu od 7.003,00 KM (slovima: sedamhiljadatri/00 KM), bez PDV-a, ID broj: 4227835130001, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2017. godinu.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „COLOREX“ d.o.o., Kneza Višeslava 14., 88000 Mostar, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana prijema odluke.

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

        

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2025/17 od 22.06.2017. godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 10.322,40 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-3-42-3-8/17 od 06.07.2017. godine u 10:22 objavljeno je na Portalu Javnih nabavki.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđačima: "Sarajevostan“ dd Kolodvorska 12/II Sarajevo, „Džekos“ d.o.o. Ismeta alajbegovića Šerbe 1a Sarajevo i „Mibral“ d.o.o., Srebrenička 1., Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1129/17 od 27.04.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 18.07.2017. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 01/1-2444/17 u postupku javne nabavke: soboslikarski radovi.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: tri

-   da su blagovremeno zaprimljene tri ponude

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-da su ponude ponuđača: "Sarajevostan“ dd Kolodvorska 12/II Sarajevo, Gros comp d.o.o. Hadželi 8., Hadžići i Colorex d.o.o. Kneza Višeslava 14. 88000 Mostar, prihvatljive.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka dekan Fakulteta nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, neosporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

 

         Najniže cijene, kako slijedi:

 

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

 

Colorex d.o.o. Kneza Višeslava 14. Mostar

7.003,00 KM

 

Gros-comp d.o.o. Hadželi 8. Hadžići

7.653,50 KM

 

"Sarajevostan“ dd Kolodvorska 12/II Sarajevo

10.104,40 KM

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 7.003,00 KM, bez PDV-a.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

     Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

 

 

                                                                                             D E K A N

 

                                                                                        Prof.dr Mirza Dautbašić