ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 Broj:01/1-1141/17-2

Dana, 12.05.2017.godine

 Na osnovu člana 69., 70. stav 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Zapisnika o ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-1241/17 od 12.05.2017. godine u postupku javne nabavke robe po direktnom sporazumu: modularni namještaj, dekan Fakulteta, dana 12.05.2017. godine, donio je

 O D L U K U

 Poništava se postupak javne nabavke robe: modularni namještaj, zbog zakonskog osnova za poništenje postupka javne nabavke i to: obrazac za cijenu ponude (Aneks 2) je bez broja; obrazac za dostavu ponude (Aneks 1) potpisala je osoba koja nije ovlaštena da predstavlja ponuđače; nije dostavljeno uvjerenje o poreznoj registraciji.

Ugovorni organ, dužan je ponoviti postupak javne nabavke.

 O b r a z l o ž e nj e

 

 1. Šumarski fakultet u Sarajevu, dostavio je 27.04.2017. godine ponuđaču „PRIMUS-BALKAN“ d.o.o Sarajevo, Zmaja od Bosne 58. Sarajevo, zahtjev za dostavu ponude u predmetu javne nabavke robe: modularni namještaj.

         U otvorenom roku za prijem ponuda, pristigla je 1 (jedna ponuda) i to:

         „PRIMUS-BALKAN“ d.o.o Sarajevo, Zmaja od Bosne 58. Sarajevo, sa

         ponuđenom cuijenom od 425,65 KM, bez PDV-a.

 Razmatrajući prispjele ponude, Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu uočila je kod ponuđača „PRIMUS-BALKAN“ d.o.o Sarajevo, Zmaja od Bosne 58. Sarajevo, nedostatke: obrazac za cijenu ponude (Aneks 2) je bez broja; obrazac za dostavu ponude (Aneks 1) potpisala je osoba koja nije ovlaštena da predstavlja ponuđače; nije dostavljeno uvjerenje o poreznoj registraciji, što je utvrđeno u zapisniku o ocjeni ponuda broj: 01/1-1241/17 od 12.05.2017.godine i preporučila poništenje postupka.

 1. U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila i ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.
 2. Iz navedenog razloga, primjenom člana 69. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5

                                      (pet) dana od dana prijema odluke.

 

D E K A N

 

                                                                         Prof.dr Mirza Dautbašić

Broj: 01/1-

Datum: 13.04.2017. god.

 

 PREDMET: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za usluge Štampanje i s tim povezane usluge

                    

U ime Dekana Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.39/14) i Plana javnih nabavki Šumarskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu za 2017 godinu broj: 01/1- 3450 / 16 od 24.11.2016 godine, Odluke u utvrđivanju Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu broj: 02-1218/17 od 14.02.2017.

 OPĆI PODACI

 1) Naziv i adresa ugovornog tijela:

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zagrebačka 20, 71 000 Sarajevo

 2) IDB/JIB ugovornog tijela: 4200174900004

3) Telefon, fax, internet adresa ili adresa elektronske pošte gdje ponuditelji mogu tražiti informacije ili pojašnjenja u vezi tenderske dokumentacije odnosno postupka javne nabavke:

     Kontakt osoba: Prof.dr. Besim Balić tel. 061/723 588, e-mail: balicbesim@yahoo.com

4) Ime osoba u ugovornom tijelu za kontakt:

Kontakt osoba: Prof.dr. Besim Balić tel. 061/200 128, e-mail: balicbesim@yahoo.com

 

5) Popis gospodarskih subjekata, sačinjen na temelju internog akta ugovornog tijela, koji su isključeni iz postupka javne nabavke zbog postojanja sukoba interesa, u skladu s članom 52. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ZJN):

Kod ovog Ugovornog tijela ne postoje gospodarski subjekti, koji se u planiranom postupku javne nabavke mogu pojaviti kao sudionici, a koji su u situacijama iz člana 52. stav (4) i stav (5) ZJN.

 6) Redni broj nabavke u planu nabavke s izabranim postupkom za dodjelu ugovora:

Planirana nabavka se nalazi pod rednim brojem 7 (usluge) u usvojenom Planu nabavki za 2017. god.

 

7) Vrsta ugovora o nabavi sa procijenjenom vrijednosti javne nabave:

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda.

Procjenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 25.759,00 KM (slovima: dvadeset pet hiljada i sedam stotina pedeset i devet /00 KM).

 8) Podatak o tome da li se predviđa ili ne zaključivanje okvirnog sporazuma:

Ne predviđa se zaključenje okvirnog sporazuma.

 

 1. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

 

1) Opis predmeta javne nabavke, te navođenje oznake i naziva iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke/JRJN:

     Predmet javne nabavke: Štampanje i s tim povezane usluge

     JRJN oznaka predmeta nabave: 79800000-2

JRJN naziv predmeta nabave: Štampanje i s tim povezane usluge

2) U slučaju nabavke usluga detaljan opis posla ili zadataka:

Detaljan opis predmetne usluge je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

3) Tehničke specifikacije:

4) Obrazac za cijenu ponude:

5) Mjesta/lokacije pružanja usluga: unutar područja Bosne i Hercegovine

6) Rok za izvršenje usluge i rok za početak pružanja usluga:

Dvanaest mjeseci, početak pružanja usluge od maja 2017 – do maja 2018

7) U slučaju da je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, obvezno naznačiti trajanje okvirnog sporazuma, kao i da li će se okvirni sporazum zaključiti s jednim ili više ponuditelja:

Ugovorno tijelo nije predvidjelo zaključivanje okvirnog sporazuma.

 

 1. UVJETI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA

 

1) Minimalni uvjeti za kvalifikaciju ponuđača:

 

1. Osobna sposobnost – član 45. stav (1) tačke a), b), c) i d) ZJN

Ugovorno tijelo će odbaciti ponudu ako:

-       ponuđač u kaznenom postupku je osuđen pravomoćnom presudom za kaznena djela organiziranog kriminala, korupciju, prijevaru ili pranje novca, sukladno važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran,

-       ponuđač je pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmetom likvidacijskog postupka, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, sukladno važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran,

-       ponuđač nije ispunio obveze u vezi s plaćanjem mirovinsko-invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu s važećim propisima u BiH ili propisima zemlje u kojoj je registriran,

-       ponuđač nije ispunio obveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran,

Dokazi:

Ponuđač, u svrhu dokaza o ispunjavanju prethodnih uvjeta osobne sposobnosti (član 45. stav (1) tačke a), b), c) i d) ZJN dužan je u ponudi dostaviti izjavu ovjerenu kod nadležnog tijela (sud/notar/općina). Ovjerena izjava ne smije biti starija od 15 (petnaest) dana od dana predaje ponude.

-   Obrazac Izjave o ispunjenosti uvjeta iz člana 45. stav (1) tačke a), b) c) i d) ZJN je sastavni dio ove tenderske dokumentacije u obliku Aneksa 4.

-    Ponuđač će biti isključen iz daljnjeg sudjelovanja zbog neispunjavanja uvjeta za kvalifikaciju, ukoliko se u ponudi ne dostavi navedena Izjava, na način na koji je traženo.

-    Napominje se da ako ugovorno tijelo bude imalo sumnje o postojanju okolnosti u vezi osobne sposobnosti ponuđača, isti će se obratiti nadležnim tijelima s ciljem pribavljanja potrebnih informacija u predmetnom postupku.

-    Za ponuđače čije je sjedište izvan BiH ne traži se posebna nadovjera dokumenata koji se zahtijevaju u stavu (2) člana 45. ZJN.

 

Težak profesionalni propust (član 45. stav (5) ZJN:

Napominje se da se ponuda odbija ako Ugovorno tijelo, na bilo koji način, dokaže da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tijekom perioda od tri godine prije početka postupka, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica zbog namjere ili nemara subjekta određene težine.

2. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti – član 46. ZJN

 

Ponuđač u svrhu dokaza o ispunjenosti uvjeta iz člana 46. ZJN dužan je dostaviti:

-   Aktuelan izvod iz sudskog registra.

-    Uvjerenje o poreznoj registraciji.

-    Dokazi se dostavljaju kao ovjerene kopije originala, s tim da datum izdavanja originala za izvod iz sudskog registra ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude.

 

3. Ekonomska i finansijska sposobnost – član 47. ZJN

 

Dokazi o ispunjavanju uslova ekonomskeifinansijskesposobnostiponuđača, predviđenih članom 47. ZJN,odnosesenapozitivno poslovanje ponuđača u predmetnom segmentu, u zadnje dvije godine, odnosno od početka poslovanja u predmetnom segmentu, ukoliko je dobavljač registrovan, odnosno počeo sa radom u periodu manjem od zadnje dvije godine i ostvarenom ukupnom prometu u zadnje 3 (tri) godine, odnosno od početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od 3 (tri) godine

 

Ponuđač u svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta ekonomske i finansijske sposobnosti (član 47. ZJN) dužan je u ponudi dostaviti Obrazac Izjave o ispunjenosti uvjeta iz člana 47. ZJN, koji je sastavni dio tenderske dokumentacije u obliku Aneksa 5. Ovjerena izjava kod nadležnog tijela (sud/notar/općina) ne smije biti starija od 15 (petnaest) dana od dana predaje ponude.

 

Ponuđač će biti isključen iz daljnjeg sudjelovanja zbog neispunjavanja navedenih uvjeta za kvalifikaciju, ukoliko se u ponudi ne dostavi navedeni dokument u vezi ekonomske i finansijske sposobnosti ponuđača (član 47. ZJN) - Obrazac Izjave-Aneks 6. tenderske dokumentacije ili se ne dostavi na način kako je naprijed traženo.

 

4. Tehnička i profesionalna sposobnost – član 49. ZJN

 

Ponuđač u svrhu dokaza o ispunjavanju tehničke i profesionalne sposobnosti (član 49. ZJN) dužan je u ponudi dostaviti Obrazac Izjave o ispunjenosti uvjeta iz člana 49. ZJN, koji je sastavni dio tenderske dokumentacije u obliku Aneksa 6. Ovjerena izjava kod nadležnog tijela (sud/notar/općina) ne smije biti starija od 15 (petnaest) dana od dana predaje ponude.

Ponuđač će biti isključen iz daljnjeg sudjelovanja zbog neispunjavanja navedenih uvjeta za kvalifikaciju, ukoliko se u ponudi ne dostavi navedeni dokument u vezi tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača (član 49. ZJN) - Obrazac Izjave-Aneks 6. tenderske dokumentacije ili se ne dostavi na način kako je naprijed traženo.

 

5. Preferencijalni tretman domaćeg („Službeni glasnik BiH“ br. 103/15)

 

U skladu sa obavezujućom primjenom Preferencijalnog tretmana domaćeg, ponuđač treba dostaviti Izjavu da je najmanje 50 % uposlenika koji bi obavljali usluge iz osnova ovog poziva državljana Bosne i Hercegovine.

 PODACI O PUNUDI:

 1)        Sadržaj ponude i način izrade ponude

 

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u BiH, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

 Sadržaj ponude – Ponuda obavezno treba da sadrži:

 a)        Ime i sjedište ponuđača, a za grupu ponuđača podatke o svakom članu grupe ponuđača, kao i jasno određenje člana grupe koji je ovlašteni predstavnik grupe ponuđača za sudjelovanje u postupku javne nabave, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora, datum i broj ponude.

b) Obrazac za dostavljanje ponude, sačinjen i popunjen u skladu sa shemom koja je data u Aneksu 1. tenderske dokumentacije, ovjeren i potpisan od strane ponuđača.

c) Obrazac za cijenu ponude, sačinjen i popunjen u skladu sa shemom koja je data u Aneksu 2. tenderske dokumentacije, ovjeren i potpisan od strane ponuđača.

d) Obrazac povjerljivih informacija ukoliko ih ponuđač ima, sačinjen i popunjen u skladu sa shemom koja je data u Aneksu 3 tenderske dokumentacije, ovjeren i potpisan od strane ponuđača.

e) Izjava o ispunjenosti uvjeta iz člana 45. stav (1) tačke a), b), c) i d) ZJN (osobna sposobnost), sačinjena i popunjana u skladu sa shemom koja je data u Aneksu 4. tenderske dokumentacije, ovjerena i potpisana od strane nadležnog tijela (sud/notar/općina), ne starija od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja ponude.

f) Izjava o ispunjenosti uvjeta iz člana 47. ZJN (ekonomska i finansijska sposobnost), sačinjena i popunjena u skladu sa shemom koja je data u Aneksu 5. tenderske dokumentacije, ovjerena i potpisana od strane nadležnog tijela (sud/notar/općina), ne starija od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja ponude.

g) Izjava o ispunjenosti uvjeta iz člana 49. ZJN (tehnička i profesionalna sposobnost), sačinjena i popunjena u skladu sa shemom koja je data u Aneksu 6. tenderske dokumentacije, ovjerena i potpisana od strane nadležnog tijela (sud/notar/općina), ne starija od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja ponude

g)  Obrazac pismene izjave iz člana 52. ZJN sačinjen i popunjen u skladu sa shemom koja je data u Aneksu 7. tenderske dokumentacije, ovjeren i potpisan od strane ponuđača.

h) Obrazac izjave o podugovaranju, sačinjen i popunjen u skladu sa shemom koja je data u Aneksu 8. tenderske dokumentacije, ovjeren i potpisan od strane ponuđača.

i)   Obrazac izjave o obveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, sačinjen i popunjen u skladu sa shemom koja je data u Aneksu 9. tenderske dokumentacije, ovjeren i potpisan od strane ponuđača.

j)   Izvod iz sudskog registra i uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerene kopija originala, s tim da datum izdavanja originala za izvod iz sudskog registra ne može biti stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude).

 

Napomena: Ponuđač je dužan dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju iz sadržaja ponude na način kako je propisano u tenderskoj dokumentaciji.

 

Ako ponuđač nije u sustavu poreza na dodatnu vrijednost, u obrascu za dostavljanje ponude, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodatnu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodatnu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodatnu vrijednost ostavlja se prazno.

 

Ako se radi o grupi ponuđača, obrazac za dostavljanje ponude sadrži podatke za svakoga člana grupe ponuđača, uz obaveznu naznaku člana grupe ponuđača koji je ovlašten za komunikaciju s ugovornim tijelom.

 

Način izrade ponude

 

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

 

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude numerirane (izuzev štampane literature, brošura, kataloga i sl.). Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom.

 

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

 

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerirane brojeve, onda se ti dijelovi ne numeriraju dodatno.

Izuzetno od prethodnog stava, ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerirani na način da je osiguran kontinuitet numeriranja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uvjeta i drugih zahtjeva utvrđenih u obavijesti o nabavi i ovoj tenderskoj dokumentaciji.

 

Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude:

 

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni/ili dopuni ponude.

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavljana isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.

 

2)        Način dostave ponude

 

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu Ugovornog tijela navedenu u tenderskoj dokumentaciji.

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa Ugovornog tijela,

- naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

- evidencijski broj nabavke,

- naziv predmeta nabavke, odnosno lota na koji se ponuda odnosi,

- naznaka „ne otvaraj“.

 

Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu.

 

3)    Navođenje mogućnosti za podnošenje alternativnih ponuda

Nije dopušteno dostavljanje alternativne ponude.

 

4)    Način određivanja cijene ponude

 

Ponuđač izražava cijenu ponude u konvertibilnim markama (KM). Cijena ponude piše se brojevima i slovima. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

U cijenu ponude bez poreza na dodatnu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, s tim da se popusti posebno navode, u koloni posebno naznačenoj u obrascu za cijenu ponude.

 

Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijenu, smatrat će se da nije ponudio popust.

Dobavljač se obvezuje na nepromjenjivost ponuđenih cijena tijekom cijelog ugovornog perioda. Nepromjenjiva cijena je cijena koja tijekom trajanja okvirnog sporazuma ostaje nepromijenjena.

 

5)    Kriterij za dodjelu ugovora

 

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude i nakon provedene e-aukcije.

 

6)    Zahtjevi po pitanju jezika

 

Ponuda, svi dokumenti i korespondencija u vezi s ponudom između ponuđača i Ugovornog tijela moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u BiH. Prateći dokumenti i štampana literatura koju dostavlja ponuđač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uvjetom da je dostavljen i zvaničan prijevod odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda.

 

7)    Period važenja ponude

 

Period važenja ponude iznosi 30 (trideset) dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

 

8)    Preuzimanje tenderske dokumentacije

 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na Portalu E-Nabavki.

 

9)    Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

 

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Šumarski fakultet Sarajevo, ul. Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo (I sprat, soba 115), najkasnije do dana 25.04. 2017. godine (utorak) do 10:00 sati.

Ponude koje budu dostavljene po isteku ovog roka biti će vraćene ponuditelju neotvorene.

 

10) Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

 

Ponude se otvaraju na javnom otvaranju ponuda 25.04. 2017. godine (utorak) u 10:30 sati u (I sprat, sala 102), u prisustvu dobavljača koji žele prisustvovati, uz obaveznu prezentaciju pismenog ovlaštenja.

 

 

E.    OSTALI PODACI:

 

1)    Podugovaranje

 

U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaračima mora se izjasniti koji dio (opisno i procentualno) će dati podugovaračima. U ponudi ne mora identificirati podugovarače, ali mora se izjasniti da li će biti direktno plaćanje podugovarača. Ukoliko u ponudi nije identificiran podugovarač, izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno Ugovornom tijelu za suglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima u vezi sa podugovaračem.

Ugovorno tijelo ukoliko odbije dati suglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuditelj dostavio zahtjev, dužan je pismeno obrazložiti razloge zbog kojih nije dao suglasnost (npr. po prijemu zahtjeva Ugovorno tijelo je uradilo određene provjere i utvrdilo da je podugovarač dužnik po osnovu PDV-a). U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršenje ugovora snosi izabrani ponuđač.

 

2)    Dokazi o kvalifikaciji koje je obvezan dostaviti izabrani ponuđač, kao i rok u kojem je dužan dostaviti tražene dokaze:

 

Ugovorno tijelo će od ponuđača, koji bude izabran kao najpovoljniji, tražiti putem pismenog poziva da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima postupka nabave, dostavi sljedeće dokaze:

 

Dokumenti iz člana 45. stav (2) tačke a), b), c) i d) ZJN, izabrani ponuđač je obvezan dostaviti u formi originala ili ovjerenih kopija ne starijih od 3 (tri) mjeseca od dana dostavljanja ponude i to:

 

 1. Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca.
 2. Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran kandidat/ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti.
 3. Uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obveze, a koje se odnose na doprinose za mirovinsko, invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.
 4. Uvjerenje nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

 

Napomena:

Kao dokaz za ispunjavanje uvjeta iz člana 45. stav (2) tačke c) i d) ZJN, prihvata se i sporazum ponuđača s nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz potvrdu poreskih tijela da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

 

Dokumenti iz člana 47. ZJN- Ekonomska i finansijska sposobnost

 

 1. Pozitivan bilans uspjeha u poslednje tri (3) godine poslovanja (u formi originala ili ovjerene kopije).

 

Dokumenti iz člana 49. ZJN- Tehnička i profesionalna sposobnost

 

 1. Spisak izvršenih ugovora u skladu s članom 48. stav (2) ZJN, a koji su u vezi s predmetnom nabavkom, za period ne duži od tri godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je kandidat/ponuđač registriran, odnosno počeo s radom prije manje od tri godine.

 

Dokumenti u vezi preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“ br. 103/15)

 

Dokaz od strane Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine kojim ponuđač dokazuje da podliježe primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ukoliko ponuda uživa preferencijalni tretman domaćeg, u formi originala ili ovjerene kopije ne starije od 3 (tri) mjeseca.

 

7. Rok, način i uvjeti plaćanja izabranom ponuđaču:

 

Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču (ako je predviđno direktno plaćanje podugovaraču) će se vršiti u roku od 15 dana od dana prijema fakture za realizovanu konkretnu uslugu, na žiro račun ponuđača,odnosno podugovarača, koji je dostavljen u ponudi, odnosno u ugovoru o podugovaranju.

 

 

8. Naziv i adresa žalbenog tijela kojem se izjavljuje žalba i rok u kojem se izjavljuje:

 

    Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ul. Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo

Žalba se izjavljuje Ugovornom tijelu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a u skladu s članom 99. ZJN. Rokovi izjavljivanja žalbe Ugovornom tijelu su definirani u članu 101. stav (5) ZJN.

  9. ANEKSI

 Sljedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

 Aneks 1 – Obrazac za dostavljanje ponude

Aneks 2 – Obrazac za cijenu ponude

Aneks 3 – Obrazac povjerljivih informacija

Aneks 4 – Izjava o ispunjenosti uvjeta iz člana 45. stav (1) točke a), b), c) i d) ZJN (Osobna sposobnost)

     Aneks 5 –Izjava o ispunjenosti uvjeta iz člana 46. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine

                     („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) – Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

Aneks 6 – Izjava o ispunjenosti uvjeta iz člana 47. ZJN (Ekonomska i finansijska sposobnost)

Aneks 7– Izjava o ispunjenosti uvjeta iz člana 49. ZJN (Tehnička i profesionalna sposobnost)

Aneks 8– Pismena izjava iz članka 52. ZJN

Aneks 9– Obrazac izjave o podugovaranju

Aneks 10– Obrazac izjave o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg

 

 

                                                                                                                       D E K A N

 

Prof.dr. Mirza Dautbašić

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-1283/17

Dana,17.05.2017.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH broj: 39/14“), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke: usluge održavanja i popravka programske podrške, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda sa proporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-1282/17 od 17.05.2017. godine i Ugovor za javnu nabavku: usluge održavanja i popravka programske podrške,   dodjeljuje se ponuđaču „PlumSofft“ d.o.o. Sarajevo, Aleja Lipa broj: 56., ponude broj: 72267000-4 od 08.05.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 1.999,01 KM, bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2017.godinu.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „PlumSofft“ d.o.o. Sarajevo, po protoku roka od 15 dana.

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javne nabavke Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1032/17 od 18.04.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.200,00 KM.

Pismeni zahtjev za dostavu ponude upućen je „PlumSofft“ d.o.o. Sarajevo.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-1129/17 od 27.04.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 17.05.2017.godine Zapisnik o ocjeni ponude i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-1282/17 od 17.05.2017.godine, u postupku javne nabavke: usluge održavanja i popravka programske podrške.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda  1 (jedna)

-   da je blagovremeno zaprimljena: 1 (jedna) ponuda

-   da je ponuda ponuđača „PlumSofft“ d.o.o. Sarajevo prihvatljiva jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

 

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                       najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema iste.

 

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić