ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-104/17

Dana, 17.01.2017.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu zapisnika o ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-78/17 od 13.01.2017. godine, u postupku javne nabavke robe: kancelarijski namještaj, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-78/17 od 17.01.2017. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: kancelarijski namještaj, dodjeljuje se ponuđaču: „Afano“ d.o.o. Redže Porobića bb Odžak, Podružnica Vogošća, Izeta Delića do broja 2. Vogošća, ID broj: 4254124270029- PJ, (ponuda broj: 099/2016 od 27.12.2016.godine, za ponuđenu cijenu od 4.199,14 KM (slovima: četirihiljadestotinudevedesetdevet/14 KM),bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2016.godinu.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2959/16 od 20.10.2016. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 4.294,00 KM

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je na 3 (tri) adrese: „Afano“ d.o.o. Izeta Delića do broja 2 Vogošća, Mikado d.o.o. Braće Mulić broj 65 Sarajevo i Sinkro d.o.o. Put Famosa 38. Hrasnica.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-858/16 od 01.04.2016.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 13.01.2017. godine dekanu preporuku o izboru ponuđača broj: 01/1-78/17, u postupku javne nabavke robe: kancelarijski namještaj.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da su blagovremeno zaprimljene: jedna ponuda

-   da ne blagovremenih ponuda nije bilo

-   da je ponuda kvalificirana.

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristigle ponude konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača „Afano“ d.o.o., Izeta Delića do broja 2. Vogošća, sa ponuđenom cijenom od 4.199,14 KM bez PDV-a, i predlaže njegov izbor.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                       najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                       ove odluke.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-103/17

Dana, 17.01.2017.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu zapisnika Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-102/17 od 17.01.2017. godine, u postupku javne nabavke robe: fotografski aparati, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-102/17 od 17.01.2017. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: fotografski aparati, dodjeljuje se ponuđaču: „C-servis“ d.o.o. Antuna Hangija 31. Sarajevo, ID broj: 4200023360008, (ponuda broj: 170112-01/MJ od 12.01.2017. godine), za ponuđenu cijenu od 1.090,00 KM (slovima: jednahiljadadevedeset/00 KM),bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2016.godinu.

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3800/16 od 28.12.2016. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.320,00 KM

 

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je na 1 (jednu) adresu:

 

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena

(bez PDV-a)

  1. „C-servis“ d.o.o. Sarajevo

Antuna Hangija 31. Sarajevo

1.090,00 KM

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-858/16 od 01.04.2016.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 17.01.2017. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru ponuđača broj: 102/17, u postupku javne nabavke robe: fotografski aparati.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: 1 (jedna),

-   da su blagovremeno zaprimljene: 1 (jedna) ponuda

-   da ne blagovremenih ponuda nije bilo

-   da je ponuda kvalificirana.

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristigle ponude konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača „C-servis“ d.o.o., Antuna Hangija 31. Sarajevo, sa ponuđenom cijenom od 1.090,00 KM bez PDV-a, i predlaže njegov izbor.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                       najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                       ove odluke.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić