ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

 Broj:01/1-

Dana, 07.12.2016.godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu ponude – računa broj: 1085-16 od 25.10.2016.godine, u postupku javne nabavke: dozvole, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

 Prihvata se ponuda- račun broj: 1085-16 od 25.10.2016.godine i odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge Dozvole (upotrebna dozvola za hidraulični lift broj: LH-109/2016) za ponuđenu cjenu od 180,00 KM (slovima: jednastotinaosamdeset/00 KM) bez PDV-a, ID broj: 4218225070008, dodjeljuje se ponuđaču „Multiteh inženjering“ d.o.o. Inspekcijsko tijelo za liftove, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2016.godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3421/16 od 24.11.2016.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 350,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču „Multiteh inženjering“ d.o.o. Inspekcijsko tijelo za liftove.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-858/16 od 01.04.2016.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 28.10.2016. godine dekanu ponudu – račun broj: 1085-16 od 25.10.2016.godine u postupku javne nabavke: dozvole (upotrebna dozvola za hidraulični lift, ponuđača „Multiteh inženjering“ d.o.o. Inspekcijsko tijelo za liftove, koju je dekan odobrio kao prihvatljivu, jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

 U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                       najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                      ove odluke.

                                                                               D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-3566/16

Dana, 07.12.2016. godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu ponude „Sarajevostana“ d.d. Kolodvorska 12/II Sarajevo, broj: 02-2590-2/16 od 10.11.2016. godine, u postupku javne nabavke: vodoinstalaterski i sanitarni radovi (na nastavnom objektu na Igmanu), dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

 Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom broj: 01/1-3476/16 od 29.11.2016. godine i Ugovor o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vodoinstalaterske i sanitarne radove (na nastavnom objektu na Igmanu), za ponuđenu cjenu od 1.200,00 KM (slovima: jednahiljadadvijestotine/00 KM), bez PDV-a, dodjeljuje se ponuđaču „Sarajevostana“ d.d. Kolodvorska 12/II Sarajevo, kao ponuđaču čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2016.godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2949/16 od 20.10.2016.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.200,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču „Sarajevostan“ d.d. Kolodvorska 12/II Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-858/16 od 01.04.2016.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 29.11.2016. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3476/16 od 29.11.2016. godine u postupku javne nabavke radova: vodoinstalaterski i sanitarni radovi (na nastavnom objektu na Igmanu).

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-          da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-          da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda,

-          da je ponuda ponuđača „Sarajevostana“ d.d. Kolodvorska 12/II Sarajevo, sa cijenom od 1.200,00 KM (slovima: jednahiljadadvije- stotine/00 KM), bez PDV-a, prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                       najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                       ove odluke.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 
 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj: 01/1-

Dana, 07.12.2016.godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Zapisnika o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3477/16 od 29.11.2016. godine, u postupku javne nabavke: usluge popravka i održavanja elektro i mehaničkih instalacija (na nastavnom objektu na Igmanu), dekan Fakulteta je donio

  O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

 Prihvata se zapisnik Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3477/16 od 29.11.2016. godine i usluge popravka i održavanja elektro i mehaničkih instalacija, dodjeljuju se ponuđaču „Sarajevostan“ d.d. Sarajevo, Kolodvorska 12., Sarajevo, ID broj: 4200296920006, ponuda broj: 02-2589-2/16 od 10.11.2016. godine, sa ponuđenom cijenom od 234,34 KM, (slovima: dvijestotinetridesetčetiri/34 KM), bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2016.godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2951/16 od 20.10.2016.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 500,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je: „Sarajevostanu“ d.d. Kolodvorska 12., Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-858/16 od 01.04.2016. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 29.11.2016. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom broj: 01/1-3477/16, u postupku javne nabavke: usluge popravka i održavanja elektro i mehaničkih instalacija.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-          da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna

-          da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda

-da je ponuda ponuđača „Sarajevostan“ d.d. Sarajevo, prihvaćena jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

 Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                             najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                             ove odluke.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 Broj:01/1-3561/16

Dana, 07.12.2016.godine

 Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH broj: 39/14“), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke robe: klimatizacijski uređaji, dekan Fakulteta je donio

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

 Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3478/16 od 29.11.2016. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: klimatizacijski uređaji, dodjeljuje se ponuđaču O.D. „ASKO“ Igmanska 47 Vogošća, ponuda broj: 1-48/16 od 14.11.2016. godine, za ponuđenu cijenu od 1.777,78 KM, (slovima: jednahiljadase-damstotinasedamdesetsedam/78), bez PDV-a, kao ponuđaču čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2016.godinu.

Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javne nabavke Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3160/16 od 04.11.2016.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.300,00 KM.

Pismeni zahtjev za dostavu ponude upućen je O.D.“ASKO“ Igmanska 47., 71320 Vogošća,

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-858/16 od 01.04.2016. godine.

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 29.11.2016. godine Zapisnik o ocjeni ponude i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3478/16 od 29.11.2016. godine, u postupku javne nabavke robe: klimatizacijski uređaji.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-          da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-          da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda,

-          da je ponuda ponuđača O.D.“ASKO“ Igmanska 47., Vodošća, sa cijenom od 1.777,78 KM (slovima: jednahiljadasedamstotinasedamde- setsedam/78 KM), bez PDV-a, prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

 U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa.

 Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                              najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema iste.

 

                                                                              D E K A N

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić