ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - DIREKTNI SPORAZUM

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-122/16

Dana, 15.01.2016.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke robe: terenska odjeća i obuća, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se ponuda broj: 31-12/15 od 30.12.2015. godine od i Ugovor za javnu nabavku robe:terenska odjeća i obuća,dodjeljuje seponuđaču „GRUBE“ Sve za šumarstvo d.o.o. 78 000 Banja Luka, Put srpskih branilaca 20, ponuda broj: 31-12/15 od 30.12.2015. godine, za ponuđenu cjenu od 5.927,60 KM (slovima: pethiljadadevetstotinadvadesetsedam/60 KM), bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, „GRUBE“ Sve za šumarstvo d.o.o. 78 000 Banja Luka, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada je ponuđač obaviješten o izboru.

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3320/15 od 10.12.2015.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 6.000,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda upućen je ponuđaču: „GRUBE“ Sve za šumarstvo d.o.o. 78 000 Banja Luka, Put srpskih branilaca 20.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-701/15 od 09.04.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 15.01.2016.godine dekanu zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-118/16 od 15.01.2016.godine u postupku javne nabavke robe: terenska odjeća i obuća.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponude, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-      da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 jedna,

-      da je blagovremeno zaprimljeno 1 jedna ponuda,

-      da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-      da je ponuda ponuđača „GRUBE“ Sve za šumarstvo d.o.o. 78 000 Banja Luka, Put srpskih branilaca 20, prihvatljiva.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama – najniža cijana, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                    najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                     ove odluke.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-124/16

Dana, 15.01.2016.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu zapisnika Komisije za javnu nabavku i preporuke dekana broj: 01/1-119/16 od 15.01.2016.godine, u postupku javne nabavke: štampanje monografije, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-119/16 od 15.01.2016.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: štampanje monografije, dodjeljuje se ponuđaču: „Planjax- Komerc“ d.o.o. Bobare bb. 74264 Jelah – Tešanj, ponuda broj: 01-1P/16 od 07.01.2016.godine, za ponuđenu cijenu od 5.721,30 KM (slovima: pethiljadasedamstotinadvadesetjedna/30 KM),bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena najniža, prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom V rebalansu Plana nabavke za 2015.godinu.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-6/16 od 04.01.2016.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 6.000,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je ponuđaču: „Planjax- Komerc“ d.o.o. Bobare bb. 74264 Jelah.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-701/15 od 09.04.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 15.01.2016.godine dekanu Zapisnik sa preporukom o izboru ponuđača broj: 01/1-119/16, u postupku javne nabavke usluga: štampanje monografije.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

     - da je ukupan broj pristiglih ponuda: 1 (jedna),

- da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda,

- da je ponuda ponuđača: „Planjax- Komerc“ d.o.o. Bobare bb. 74264 Jelah, najniža, prihvatljiva jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                     najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                     ove odluke.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

 

Broj:01/1-123/16

Dana, 15.01.2016.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Odluke o usvajanju V rebalanska Plana javnih nabavki broj: 01/6-3080/15 od 19.11.2015.godine, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-120/16 od 15.01.2016.godine, u postupku javne nabavke: bravarski radovi – „Čavle“, dekan Fakulteta je donio

 

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se ponuda broj: 07/15 od 28.12.2015.godine i odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za - bravarski radovi – „Čavle“, za ponuđenu cjenu od 1.290,00 KM (slovima: jednahiljadadvijestotine-devedeset/00 KM) bez PDV-a, dodjeljuje se ponuđaču Obrtnička radnja – bravarsko – zavarivačka radnja „HAMAG“, vlasnik Crnčević Husnija, Put Famosa 38. 71210 Ilidža., kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom V rebalansu Plana javnih nabavki za 2015.godinu.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3336/15 od 10.12.2015.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.300,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču Obrtnička radnja – bravarsko – zavarivačka radnja „HAMAG“, vlasnik Crnčević Husnija, Put Famosa 38. 71210 Ilidža.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-701/15 od 09.04.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 15.01.2016.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom broj: 01/1-120/16 od 15.01.2016.godine u postupku javne nabavke bravarski radovi – „Čavle“, koji je dekan odobrio kao prihvatljiv, jer je isti u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

 

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                     najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                     ove odluke.

 

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić