ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - DIREKTNI SPORAZUM

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-3554/15

Dana, 31.12.2015.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu zapisnika Komisije za javnu nabavku i preporuke dekana broj: 01/1-3510/15 od 25.12.2015.godine, u postupku javne nabavke: izrada promotivnog materijala, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3510/15 od 25.12.2015.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: izrade promotivnog materijala dodjeljuje se ponuđaču: „Planjax- Komerc“ d.o.o. Bobare bb. 74264 Jelah – Tešanj, ponuda broj: 1089/15 od 21.12.2015.godine, za ponuđenu cijenu od 3.428,00 KM (slovima: trihiljadečetiristotinedvadesetosam/00 KM),bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena najniža, prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2015.godinu.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3319/15 od 10.12.2015.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 5.000,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je ponuđaču: „Planjax- Komerc“ d.o.o. Bobare bb. 74264 Jelah.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-701/15 od 09.04.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 25.12.2015.godine dekanu Zapisnik sa preporukom o izboru ponuđača broj: 01/1-3510/15, u postupku javne nabavke usluga: izrada promotivnog materijala.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

     - da je ukupan broj pristiglih ponuda: 1 (jedna),

- da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda,

- da je ponuda ponuđača: „Planjax- Komerc“ d.o.o. Bobare bb. 74264 Jelah, najniža, prihvatljiva jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke

 

se može izjaviti žalba

                                    najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                     ove odluke.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-3553/15

Dana, 31.12.2015.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu zapisnika Komisije za javnu nabavku i preporuke dekana broj: 01/1-3509/15 od 25.12.2015.godine, u postupku javne nabavke: marketinške usluge, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3509/15 od 25.12.2015.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: marketinške usluge dodjeljuje se ponuđaču: „Prag“ d.o.o. Muhameda ef. Pandže 67., Sarajevo, ponuda broj: 2074/PR/2015 od 23.12.2015.godine, za ponuđenu cijenu od 4.840,00 KM (slovima: četirihiljadeosamstotinačetrdeset/00 KM),bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena najniža, prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2015.godinu.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3335/15 od 10.12.2015.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 5.000,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je ponuđaču: „Prag“ d.o.o., Muhameda ef. Pandže 67., Sarajevo

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-701/15 od 09.04.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 25.12.2015.godine dekanu Zapisnik sa preporukom o izboru ponuđača broj: 01/1-3509/15, u postupku javne nabavke marketinške usluge.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: 1 (jedna),

da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda,

-da je ponuda ponuđača: „Prag“ d.o.o. Muhameda ef. Pandže 67., Sarajevo, najniža, prihvatljiva jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                     najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                    ove odluke.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić