ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - DIREKTNI SPORAZUM

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

 

Broj:01/1-3454/15

Dana, 21.12.2015.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Odluke o usvajanju V rebalanska Plana javnih nabavki broj: 01/6-3080/15 od 19.11.2015.godine, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3383/15 od 15.12.2015.godine, u postupku javne nabavke: građevinski radovi – sanacija kopirnice, dekan Fakulteta je donio

 

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se ponuda broj: 115-912 od 09.12.2015.godine i odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za - građevinski radovi – sanaciju kopirnice, za ponuđenu cjenu od 1.192,25 KM (slovima: jednahiljadastotinudevedesetdvije/25 KM) bez PDV-a, dodjeljuje se ponuđaču SELA d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka cesta 31., kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom V rebalansu Plana javnih nabavki za 2015.godinu.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3147/15 od 26.11.2015.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.200,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču SELA d.o.o. Rajlovačka cesta 31.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-701/15 od 09.04.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 15.12.2015.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom broj: 01/1-3383/15 od 15.12.2015.godine u postupku javne nabavke građevinski radovi – sanacija kopirnice, koji je dekan odobrio kao prihvatljiv, jer je isti u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

 

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                     najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                     ove odluke.

 

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-3453/15

Dana, 21.12.2015.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Odluke Vijeća broj: 01/1-3080/15 od 19.11.2015.godine, o usvojenom V rebalansu Plana javnih nabavki za 2015.godinu u postupku javne nabavke robe: nabavka i ugradnja električnog projekcionog platna, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se ponuda broj: 9259/15 od 07.12.2015. godine i Ugovor za javnu nabavku i ugradnju električnog projekcionog platna,dodjeljuje seponuđaču R&S d.o.o. Igmanska bb 71320 Vogošća , ponuda broj: 9259/15 od 07.12.2015. godine, za ponuđenu cjenu od 970,00 KM (slovima: devetstotinasedamdeset/00 KM), bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3149/15 od 26.11.2015.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.000,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču: R&S d.o.o. Igmanska bb 71320 Vogošća.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-701/15 od 09.04.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 15.12.2015.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3382/15 od 15.12.2015.godine u postupku javne nabavke robe: nabavka i ugradnja električnog projekcionog platna.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponude, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-      da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 jedna,,

-      da je blagovremeno zaprimljeno 1 jedna ponuda,

-      da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-      da je ponuda ponuđača R&S d.o.o. Igmanska bb 71320 Vogošća, prihvatljiva.

   Izabrani ponuđač dužan je nabavku i ugradnju električnog projekcionog platno ugraditi i isporučiti ugovornom organu u roku od 15 dana od dana izdavanja narudžbenice.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama – najniža cijana, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                     najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                     ove odluke.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-

Dana, 21.12.2015.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Odluke o usvojenom V rebalansu Plana javnih nabavki za 2015.godinu u postupku javne nabavke robe: reagensi i kontrasna sredstva, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se ponuda broj: 05-0167-2/15 od 07.12.2015. godine od i Ugovor za javnu nabavku robe: reagensi i kontrasna sredstva, dodjeljuje seponuđačuMikro+Polo do.o.o. Kolodvorska 11A Sarajevo, ponuda broj: 05-0167-2/15 od 07.12.2015. godine, za ponuđenu cjenu od 3.620,00 KM (slovima: trihiljadešestotinadvadeset/00 KM), bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, Mikro+Polo do.o.o. Kolodvorska 11A Sarajevo, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada je ponuđač obaviješten o izboru.

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3142/15 od 26.11.2015.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 3.630,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču: Mikro+Polo do.o.o. Kolodvorska 11A Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-701/15 od 09.04.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 15.12.2015.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3381/15 od 15.12.2015.godine u postupku javne nabavke robe: reagensi i kontrasna sredstva.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponude, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-      da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 jedna,

-      da je blagovremeno zaprimljena 1 jedna ponuda,

-      da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-      da je ponuda ponuđača Mikro+Polo do.o.o. Kolodvorska 11A Sarajevo, prihvatljiva.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama – najniža cijana, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                    najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                     ove odluke.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić