ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - DIREKTNI SPORAZUM

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj: 01/1-3412/15

Dana, 16.12.2015.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Zapisnika o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3351/15 od 11.12.2015.godine, u postupku javne nabavke: genotipizacija, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se zapisnik Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3373/15 od 14.12.2015.godine i Ugovor za javnu nabavku usluge: genotipizacija, dodjeljuje se ponuđaču Univerzitet u Sarajevu - Institut za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju Zmaja od Bosne 8 – Kampus, 71000 Sarajevo, ponuda broj: 5/15 od 03.12.2015.godine, sa ponuđenom cijenom od 5.743,30 KM, (slovima: pethiljadasedamstotinačetrdesettri/30 KM),(pravni subjekt oslobođen PDV), kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2015.godinu.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačiu koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3143/15 od 26.11.2015.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 5.750,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda upućen je: Univerzitet u Sarajevu - Institut za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju Zmaja od Bosne 8 – Kampus, 71000 Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-701/15 od 09.04.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 14.12.2015.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom broj: 01/1-3373/15, u postupku javne nabavke usluge: genotipizacija.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-          da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-          da je blagovremeno zaprimljena: 04.12.2015.godine,

-da je ponuda ponuđača Univerzitet u Sarajevu - Institut za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju Zmaja od Bosne 8 – Kampus, 71000 Sarajevo, prihvaćena jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti)

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

 

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-3411/15

Dana, 16.12.2015.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke robe: štampač sa grafikom u boji, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se ponuda broj: 9256/15 od 07.12.2015. godine od i Ugovor za javnu nabavku robe:štampač sa grafikom u boji,dodjeljuje seponuđaču R&S d.o.o. Igmanska bb 71320 Vogošća , ponuda broj: 9256/15 od 0712.2015. godine, za ponuđenu cjenu od 240,00 KM (slovima: dvijestotinečetrdeset/00 KM), bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, R&S d.o.o. Igmanska bb 71320 Vogošća, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3150/15 od 26.11.2015.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 500,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda upućen je ponuđačima: KODEKX d.o.o. Antuna Hangija 17. Sarajevo i R&S d.o.o. Igmanska bb 71320 Vogošća.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-701/15 od 09.04.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 14.12.2015.godine dekanu zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3374/15 od 14.12.2015.godine u postupku javne nabavke robe: štampač sa grafikom u boji.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponuda, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-      da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 dvije,

-      da je blagovremeno zaprimljeno 2 dvije ponude,

-      da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-      da je ponuda ponuđača R&S d.o.o. Igmanska bb 71320 Vogošća, prihvatljiva.

   Izabrani ponuđač dužan je štampač sa grafikom u boji isporučiti ugovornom organu u roku od 15 dana od dana izdavanja narudžbenice.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama – najniža cijana, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                     najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                     ove odluke.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-3410/15

Dana, 16.12.2015.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke robe: kompjuterska oprema i potrepštine, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se ponuda broj: 397/15 od 09.12.2015. godine od i Ugovor za javnu nabavku robe:kompjuterska oprema i potrepštine,dodjeljuje seponuđaču KODEKX d.o.o. Antuna Hangija 17. Sarajevo , ponuda broj: 397/15 od 09.12.2015. godine, za ponuđenu cjenu od 3.400,00 KM (slovima: trihiljadečetiristotine/00 KM), bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, KODEKX d.o.o. Antuna Hangija 17. Sarajevo, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3148/15 od 26.11.2015.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 3.400,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda upućen je ponuđačima: KODEKX d.o.o. Antuna Hangija 17. Sarajevo, Disti d.o.o., Safeta Zajke 2 Sarajevo i R&S d.o.o. Igmanska bb 71320 Vogošća.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-701/15 od 09.04.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 14.12.2015.godine dekanu zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3375/15 od 14.12.2015.godine u postupku javne nabavke robe: kompjuterska oprema i potrepštine.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponuda, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-      da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 dvije,

-      da je blagovremeno zaprimljeno 2 dvije ponude,

-      da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-      da je ponuda ponuđača KODEKX d.o.o. Antuna Hangija 17. Sarajevo, prihvatljiva.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama – najniža cijana, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                     najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                     ove odluke.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-3409/15

Dana, 16.12.2015.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke robe: literature, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se ponuda broj: 1412-03/15 od 14.12.2015. godine od i Ugovor za javnu nabavku robe: literature, dodjeljuje seponuđaču Robert's Plus d.o.o. Marka Marulića 2/V Sarajevo, ponuda broj: 1412-03/15 od 14.12.2015. godine, za ponuđenu cjenu od 4.462,00 KM (slovima: četirihiljadečetiristotinešezdesetdvije/00 KM), bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, Robert's Plus d.o.o. Marka Marulića 2/V Sarajevo, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1316/15 od 08.06.2015.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 4.500,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda upućen je ponuđaču: Robert's Plus d.o.o. Marka Marulića 2/V Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-701/15 od 09.04.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 15.12.2015.godine dekanu zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3390/15 od 15.12.2015.godine u postupku javne nabavke robe: literature.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponude, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-      da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 jedna,

-      da je blagovremeno zaprimljeno 1 jedna ponuda,

-      da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-      da je ponuda ponuđača Robert's Plus d.o.o. Marka Marulića 2/V Sarajevo, prihvatljiva.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama – najniža cijana, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                     najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                    ove odluke.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić