ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

 -      ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Broj:01/1-3358/15

Dana,14.12.2015.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3343/15 od 11.12.2015. godine, u postupku javne nabavke robe: GPS uređaja, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

  1. Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 01/1-3343/15 od 11.12.2015. godine i ugovor za javnu nabavku: GPS uređaja dodjeljuje se ponuđaču GAUSS d.o.o. Stupine B2 75000 Tuzla (ponuda broj: 121-XII /2015 od 04.12.2015.godine), za ponuđenu cijenu 7.987,50 KM (slovima: sedamhiljadadevetstotinaosamdesetsedam/50 KM), bez PDV-a, kao najbolje ocjenjenom ponuđaču.
  2. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču GAUSS d.o.o. Stupine B2 75000 Tuzla, po proteku roka od 15 dana od dana okončanja postupka javne nabavke, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.
  3. Ova odluka objavit će se na Web stranici www.sfsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.
  4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3144/15 od 26.11.2015.godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 9.750,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-1-38-3-13/15, poslato je na objavu i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 27.11.2015.godine u 10:07 h.

 

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen slijedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki):

-      Ponuđaču: GAUSS d.o.o. Stupine B2 75000 Tuzla

-      Ponuđaču: KODEKS d.o.o. Antuna Hangija 17 Sarajevo

-      Ponuđaču: NAVIGO SISTEM d.o.o. Dalmatinska 4. Sarajevo

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom Vijeća Fakulteta broj: 01/6-761/15 od 09.04.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 11.12.2015.godine Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 01/1-3342/15 i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3343/15 od 11.12.2015.godine dekanu u postupku javne nabavke – GPS uređaji.

U zapisniku o ocjeni ponuda utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće:

-      da je ukupan broj prispjelih ponuda 1 (jedna),

-      da je blagovremeno zaprimljeno 1 (jedna) ponuda,

-      da je ponuda ponuđača:GAUSS d.o.o. Stupine B2 75000 Tuzla, prihvatljiva.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, dekan Fakulteta nije našao razloge, nepravilnosti niti propiste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

-      najniže cijene, kako slijedi:

 

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1)

GAUSS d.o.o. Stupine B2

75000 Tuzla

 

7.987,50 KM (sa uključenim popustom od 1.012,50 KM)

 

Izabrani ponuđač GAUSS d.o.o. Stupine B2 75000 Tuzla je izabran primjenjujući kriteriji najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 7.987,50 KM.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) – najniža cijena Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                          

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Vijeću Šumarskog

Fakulteta najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

                                                                                                   D E K A N

 

                                                                                     Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

Ponuđaču:

-       GAUSS d.o.o. Stupine B2 75000 Tuzla

-       Arhivi JN

-       Arhivi Fakulteta

 

 

 

 -      ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Broj:01/1-3359/15

Dana,14.12.2015.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3345/15 od 11.12.2015. godine, u postupku javne nabavke robe: hladnjaci – laboratorijski hladnjak, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

  1. Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 01/1-3345/15 od 11.12.2015. godine i ugovor za javnu nabavku: laboratorijskog hladnjaka, dodjeljuje se ponuđaču ANALITIKA d.o.o., Ferde Hauptmana 7 Sarajevo (ponuda broj: Ten. – 045-M-15 od 08.12.2015.godine), za ponuđenu cijenu 9.799,00 KM (slovima: devethiljadasedamstotinadevedesetdevet/00 KM), bez PDV-a, kao najbolje ocjenjenom ponuđaču.
  2. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču ANALITIKA d.o.o., Ferde Hauptmana 7 Sarajevo, po proteku roka od 15 dana od dana okončanja postupka javne nabavke računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.
  3. Ova odluka objavit će se na Web stranici www.sfsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.
  4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3145/15 od 26.11.2015.godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 13.320,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-1-37-3-12/15, poslato je na objavu i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 27.11.2015.godine u 10:01 h.

 

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen slijedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki):

-      Ponuđaču: MIKRO+POLO d.o.o. Kolodvorska 11A Sarajevo

-      Ponuđaču: SHIMAZDU d.o.o. Tešanjska 7 Sarajevo

-      Ponuđaču: VEMIL d.o.o. Srpske doborovoljačke garde 14 76300 Bijeljina.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom Vijeća Fakulteta broj: 01/6-761/15 od 09.04.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 11.12.2015.godine Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 01/1-3344/15 i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3345/15 od 11.12.2015.godine dekanu u postupku javne nabavke robe – laboratorijski hladnjak.

U zapisniku o ocjeni ponuda utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće:

-      da je ukupan broj prispjelih ponuda 8 (osam),

-      da je blagovremeno zaprimljeno 8 (osam) ponuda,

-      da su ponude svih ponuđača prihvatljive.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, dekan Fakulteta nije našao razloge, nepravilnosti niti propiste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

-      najniže cijene, kako slijedi:

 

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1)

ANALITIKA d.o.o Ferde Hauptmana 7. Sarajevo

9.799,00 KM

2)

DOO „EURO LAB“, Filipa Višnjića 22. 76300 Bijeljina

11.756,00 KM

3)

MIKRO+POLO d.o.o. Kolodvorska 11A Sarajevo

11.982,00 KM

4)

BIOSISTEMI d.o.o. Hakije Kulenovića11. Sarajevo

12.760,00 KM

5)

KEFO d.o.o. Ćorovićeva 1A   71123 Istočno Sarajevo

12.820,00 KM

6)

ALPHACROM d.o.o Podgaj 8. Sarajevo

12.990,00 KM

7)

DOO DERBY TRADE Jovana Dučića 1. 78000 Brčko

13.257,00 KM

8)

LAB UNICA d.o.o. Stupska bb Sarajevo

13.911,00 KM

 

Izabrani ponuđač ANALITIKA d.o.o., Ferde Hauptmana 7. Sarajevo je izabran primjenjujući kriteriji najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 9.799,00 KM.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) – najniža cijena Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                          

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Vijeću Šumarskog

Fakulteta najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

                                                                                                   D E K A N

 

                                                                                     Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

Ponuđaču:

-       Ponuđačima 1-8

-       Arhivi JN

-       Arhivi Fakulteta