ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – DIREKTNI SPORAZUM

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj: 01/1-3360/15

Dana, 22.07.2015.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Zapisnika o ocjeni ponude Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3351/15 od 11.12.2015.godine, u postupku javne nabavke: osiguranje motornih vozila, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se zapisnik Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3351/15 od 11.12.2015.godine i Ugovor za javnu nabavku usluge: osiguranje motornih vozila dodjeljuje se ponuđaču DD za osiguranje „VGT“ Visoko, Alaudin broj: 1. 71300 Visoko, Filijala Sarajevo, Put života 14. Sarajevo, ponuda broj: 02-783/15 od 09.12.2015.godine, sa ponuđenom cijenom od 2.698,85 KM, (slovima: dvijehiljadešestotinadevedesetosam/85 KM),bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2015.godinu.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1594/15 od 03.07.2015.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.700,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda upućen je: DD za osiguranje „VGT“ Visoko, Alaudin broj: 1. 71300 Visoko, Filijala Sarajevo, Put života 14. Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-701/15 od 09.04.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 11.12.2015.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom, u postupku javne nabavke usluge: osiguranje motornih vozila.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-          da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-          da je blagovremeno zaprimljena: 09.12.2015.godine,

-          da je ponuda ponuđača DD za osiguranje „VGT“ Visoko, Alaudin

broj: 1. 71300 Visoko, Filijala Sarajevo, Put života 14. Sarajevo, prihvaćena jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti), sa premijom u iznosu od 2.698,85 KM.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

 

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić


 

 

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-3361/15

Dana, 14.12.2015.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke robe: promotivni poslovni pokloni, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se ponuda broj: 27/15 od 30.11.2015. godine od i Ugovor za javnu nabavku robe:promotivni poslovni pokloni,dodjeljuje seponuđaču: Samostalna obrtničko – zlatarsko juvelirska radnja – vl. Softić Fahrudin, ulica Gazihusrevbegova 53 71000 Sarajevo, ponuda broj: 27/15 od 30.11.2015. godine, za ponuđenu cjenu od 2.490,00 KM (slovima: dvijehiljadečetiristotinedevedeset/00 KM), bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču: Samostalna obrtničko – zlatarsko juvelirska radnja – vl. Softić Fahrudin, ulica Gazihusrevbegova 53. 71000 Sarajevo, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada je ponuđač obaviješten o izboru.

Član 3.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3003/15 od 11.11.2015.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.500,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču: Samostalna obrtničko – zlatarsko juvelirska radnja – vl. Softić Fahrudin, ulica Gazihusrevbegova 53 71000 Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-701/15 od 09.04.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 11.12.2015.godine dekanu zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3349/15 od 11.12.2015.godine u postupku javne nabavke robe: promotivni poslovni pokloni.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponude, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-      da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 jedna,

-      da je blagovremeno zaprimljena 1 jedna ponuda,

-      da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-      da je ponuda ponuđača Samostalna obrtničko – zlatarsko juvelirska radnja – vl. Softić Fahrudin, ulica Gazihusrevbegova 53 71000 Sarajevo, prihvatljiva

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama – najniža cijana, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                     najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                     ove odluke.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić

 

 

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA -   DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-3362/15

Dana, 14.12.2015.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke robe: oprema za mjerenje, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se ponuda broj: P-109330 od 09.12.2015. godine od i Ugovor za javnu nabavku robe:opreme za mjerenje,dodjeljuje seponuđaču: „Probus Consulting Engeneering Grupa“ d.o.o. za trgovinu i usluge Bulevar branilaca Dobrinje bb., Sarajevo, ponuda broj: P-109330 od 09.12.2015. godine, za ponuđenu cjenu od 1.671.37 KM (slovima: jednahiljadašestotinasedamdesetjedna/37 KM), bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču: „Probus Consulting Engeneering Grupa“ d.o.o. za trgovinu i usluge, Bulevar branilaca Dobrinje bb., Sarajevo, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada je ponuđač obaviješten o izboru.

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3146/15 od 26.11.2015.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 3.632,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču: „Probus Consulting Engeneering Grupa“ d.o.o. za trgovinu i usluge Bulevar branilaca Dobrinje bb., Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-701/15 od 09.04.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 11.12.2015.godine dekanu zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3350/15 od 11.12.2015.godine u postupku javne nabavke robe: opreme za mjerenje

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponude, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-      da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 jedna,

-      da je blagovremeno zaprimljena 1 jedna ponuda,

-      da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-      da je ponuda ponuđača „Probus Consulting Engeneering Grupa“ d.o.o. za trgovinu i usluge Bulevar branilaca Dobrinje bb., Sarajevo, prihvatljiva

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama – najniža cijana, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                     najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                    ove odluke.

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić