ODLUKA O USVAJANJU TEMA

 

 

 

- Vijeće Fakulteta –

 

Broj: 01/6 –477/17

Dana, 23.02.2017. godine

 

Naosnovu člana 62. tačka 4. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 42/13), člana 20. Pravila studiranja za II ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na svojoj VI sjednici održanoj 23.02.2017.godine jednoglasno je donijelo sljedeću

 

O D L U K U

 

Usvajaju se prijavljene teme završnih radova i prijedlozi Komisija za ocjenu i odbranu završnih radova u okviru II ciklusa studija, kako slijedi:

 

 

Odsjek Šumarstvo – studijski program Održivo upravljanje šumskim ekosistemima

 

Red. Br.

Prezime i ime studenta

Naziv teme

Komisija

 1.  

Begić Amir

Efekti rada pri privlačenju drveta forvarderom Timberjack 1410 D

Doc. dr Velid Halilović

(predsjednik)

Doc. dr Musić Jusuf

(mentor,član)

Doc. dr Muhamed Bajrić

(član)

 1.  

Begović Tarik

Mogućnost alimentacije (snadbjevanja) sjemenskim materijalom iz sopstvenih izvora u Srednjobosanskom kantonu. ŠGP Gornje Vrbasko

Prof. dr Ćemal Višnjić

(predsjednik)

Prof. dr Faruk Mekić

(mentor,član)

Prof. dr Dalibor Ballian

(član)

 1.  

Berilo Adis

Efekti rada pri privalčenju drveta animalom na području GJ Igman

Doc. dr Jusuf Musić

(predsjednik)

Doc. dr Velid Halilović

(mentor,član)

Prof. dr Besim Balić

(član)

 1.  

Ćirić Haris

Istraživanje prisustva i značaja smrčinih uši šiškarica

Prof. dr Mirza Dautbašić

(predsjednik)

Prof. dr Osman Mujezinović

(mentor,član)

Prof. dr Treštić Tarik

(član)

 1.  

Drndo Kadina

Štetni insekti jele na području Igmana

Prof. dr Mirza Dautbašić

(predsjednik)

Prof. dr Osman Mujezinović

(mentor,član)

Prof. dr Treštić Tarik

(član)

 1.  

Džebo Rasim

Suzbijanje bijele imele na području Glamoča - metodski pristup i efekti primjenjenih mjera

Prof. dr Mirza Dautbašić

(predsjednik)

Prof. dr Treštić Tarik

(mentor,član)

Prof. dr Osman Mujezinović

(član)

 1.  

Đurđić Kristina

Uticaj hidrografske mreže na vodopropusne objekte šumske transportne infrastrukture GJ „Rakitnica“

Prof. dr Dževada Sokolović

(predsjednik)

Doc. dr Muhamed Bajrić

(mentor,član)

Doc. dr Jusuf Musić

(član)

 1.  

Elezović Đemal

Oblik i zapremina stabla smrče u raznodobnim sastojinama na području Kantona 10

Prof. dr Lojo Ahmet

(predsjednik)

Prof. dr Besim Balić

(mentor,član)

Doc. dr Aida Ibrahimspahić

(član)

 1.  

Ganibegović Merim

Trulež drveta svježih panjeva kao pokazatelj zdravstvenog stanja drveta jele na širem području Travnika

Prof. dr Osman Mujezinović

(predsjednik)

Prof. dr Treštić Tarik

(mentor,član)

Prof. dr Mirza Dautbašić

(član)

10.

Genjga Muamer

Ekološko uzgojne i proizvodne karakteristike panjača bukve na području Srednjobosanskog kantona

Prof. dr Faruk Mekić

(predsjednik)

Prof. dr Ćemal Višnjić

(mentor,član)

Prof. dr Dalibor Ballian

(član)

11.

Harčević Amra

Ponuda i potražnja na tržištu rada za univerzitetski obrazovanim kadrovima šumarske struke u Federaciji Bosne i Hercegovine

Prof. dr Sabina Delić

(predsjednik)

Prof. dr Mersudin Avdibegović (mentor,član)

Prof. dr Tarik Treštić

(član)

12.

         Hodžić Adnan

 

Potencijali za razvoj ekološkog turizma u Kantonu 10.

 

Prof. dr Sabina Delić

(predsjednik)

Prof. dr Mersudin Avdibegović (mentor,član)

Doc. dr Bajrić Muhamed

(član)

13.

Husejnagić Kemal

Ekonomsko-finansijska analiza poslovanja Javnog preduzeća Šumskoprivredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići

Prof. dr Mersudin Avdibegović

(predsjednik)

Prof. dr Sabina Delić (mentor,član)

Doc. dr Aida Ibrahimspahić

(član)

14.

Nišić Jasmin

Entomološki kompleks hrasta na području Živinica

Prof. dr Mirza Dautbašić

(predsjednik)

Prof. dr Osman Mujezinović (mentor,član)

Prof. dr Tarik Treštić

(član)

 15.

Kadić Azemina

Ocjena zdravstvenog stanja šuma u GJ „Igman“

Prof. dr Osman Mujezinović

(predsjednik)

Prof. dr Mirza Dautbašić

(mentor,član)

Prof. dr Tarik Treštić

(član)

16.

Lizdo Emir

Istraživanje provenijencija običnog bora (Pinus sylvestris) u pokusu Kupres

Prof. dr Faruk Mekić

(predsjednik)

Prof. dr Dalibor Ballian

(mentor,član)

Prof. dr Višnjić Ćemal

(član)

17.

Ljevo Naida

Ekonomsko finansijska analiza poslovanja preduzeća Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic

Prof. dr Mersudin Avdibegović

(predsjednik)

Prof. dr Sabina Delić (mentor,član)

Doc. dr Aida Ibrahimspahić

(član)

18.

Mešić Adnan

Dinamika rasta i razvoja stabala bijelog bora u   njegovanoj i nenjegovanoj kulturi „Barice-Čavljak“ u G.J. Vogošća Bulozi

Prof. dr Ćemal Višnjić

(predsjednik)

Prof. dr Faruk Mekić

(mentor,član)

Prof. dr Dalibor Ballian

(član)

19.

Mustafica Azmir

Analiza otvorenosti šuma u GJ „Prusačka Rijeka“, ŠGP „Gornje Vrbasko“

Doc. dr Velid Halilović

(predsjednik)

Prof. dr Dževada Sokolović (mentor,član)

Doc. dr Muhamed Bajrić

(član)

20.

Perenda Sefir

Ekonomsko - finansijska analiza poslovanja šumskoprivrednog društva „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf

Prof. dr Mersudin Avdibegović

(predsjednik)

Prof. dr Sabina Delić (mentor,član)

Doc. dr Aida Ibrahimspahić

(član)

21.

Selman Adis

Starost stabala bukve, jele i smrče u raznodobnim šumskim sastojinama

Prof. dr Balić Besim

(predsjednik)

Doc. dr Aida Ibrahimspahić

(mentor,član)

Prof. dr Azra Čabaravdić

(član)

22.

Uzunović Edin

Otvaranje šuma na ŠGP „Kakanjsko“ sa posebnim osvrtom o uticaju putne infrastrukture na divlje životinje

Doc. dr Velid Halilović

(predsjednik)

Prof. dr Dževada Sokolović

(mentor,član)

Doc. dr Jusuf Musić

(član)

 

 

 

 

Odsjek Hortikultura – studijski program Pejsažna arhitektura

 

Red. Br.

Prezime i ime studenta

Naziv teme

Komisija

 1.  

Azemović Almedin

Zdravstveno stanje drveća urbanog zelenila na području Ilijaša

Prof. dr Mirza Dautbašić

(predsjednik)

Prof. dr Osman Mujezinović (mentor,član)

Prof. dr Tarik Treštić

(član)

 1.  

Bajrić Irnela

Parametri bitni za pejsažno projektovanje objekata specijalne namjene - „Dječiji vrtić Labudovi“, Sarajevo

Prof. dr Sead Vojniković

(predsjednik)

Prof. dr Jasna Avdić (mentor,član)

Prof. dr Neđad Bašić

(član)

 1.  

Jazvin Aldin

Analiza ponude i potražnje hortikulturnog sadnog materijala na području Kantona Sarajevo

Prof. dr Mersudin Avdibegović

(predsjednik)

Prof. dr Sabina Delić (mentor,član)

Doc. dr Aida Ibrahimspahić

(član)

4.

Mehanović Vildana

Analiza i usporedba zelenih površina tri džamije na području grada Sarajeva u cilju njihove obnove i zaštite

Prof. dr Sead Vojniković

(predsjednik)

Prof. dr Jasna Avdić (mentor,član)

Prof. dr Neđad Bašić

(član)

 1.  

Memić Edvin

Hortikulturno uređenje parkovske površine između Gradačačke i ulice Ilije Engela u Sarajevu

Prof. dr Faruk Mekić

(predsjednik)

Prof. dr Ćemal VIšnjić (mentor,član)

Prof. dr Dalibor Ballian

(član)

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:                                                                                   DEKAN

-Imenovanim

-Studentska služba                                                         Prof.dr Mirza Dautbašić

-a/a Vijeća Fakulteta

-a/a Fakulteta

-Oglasna